Τά πρῶτα δειλά σημάδια ἀνάκαμψης στίς ΗΠΑ
   Αὒξησις τῶν ἐπιτοκίων: 

στούς οἰκονομικούς δεῖκτες σημαίνει δύσκολες ἐπιλογές γιά τήν Fed

Οἰκονομικά θερμά σημεῖα ἀναδύονται σέ ὃλην τήν οἰκονομία τῶν ΗΠΑ παρά τήν ὑποτονικήν αὒξησιν τῶν μισθῶν


Ἐάν ὁ james Bullard ἒχει δίκιο τότε, οἱ ΗΠΑ εἶναι περισσότερον ἀπό ἒτοιμες νά κάνουν τήν πρώτην αὒξησιν τῶν ἐπιτοκίων τῶν βραχυπρόθεσμων ἐπιτοκίων γιά μίαν δεκαετίαν.


Γιά τόν ἐπιθετικό πρόεδρον τῆς Federal Reserve στό Σέντ Λούϊς , οἱ ΗΠΑ εἰσέρχονται σέ πλήρην οἰκονομικήν ἂνθησιν καί εἶναι καιρός τό ἐπίσημο κόστος δανεισμοῦ νά ἀνταποκριθῇ, ἀπήντησεν. Ἀποκλείων κάποιον ἀπροσδόκητο σόκ, " θά δῆτε πολύ ἰσχυροποίησιν στήν ἀγοράν ἐργασίας καθώς ἐλπίζουμεν σέ μίαν πολύ ἰσχυρήν ἀνάπτυξιν", εἶπε σέ συνέντευξίν του στίς 28 Αὐγούστου.

Ἡ κα Yellen ὑπεστήριξεν ὃτι θά ἦταν "σκόπιμον" νά αὐξήσῃ τά ἐπιτόκια, ἂν ὂχι τόν Σεπτέμβριον, στήν συνέχειαν, ἀργότερα ἐντός τοῦ ἒτους, γιά νά ἀρχίσῃ νά ἐπιστρέφῃ ἡ νομισματική πολιτική στά φυσιολογικά της ἐπίπεδα μετά τίς ἒκτακτες συνθῆκες τῆς μεγάλης ὓφεσης. Μέ τό κόστος ἐξυπηρέτησης τοῦ χρέους σέ χαμηλώτερα ἐπίπεδα ὡς ποσοστόν τοῦ εἰσοδήματος τοὐλάχιστον ἀπό τήν δεκαετίαν τοῦ 1980, ἀξιωματοῦχοι ἀπό τήν κεντρική τράπεζαν ἒχουν ἐπανειλημμένως τονίσει ὃτι ἡ πολιτική θά παραμείνῃ πολύ χαλαρή, ἀκόμη καί μετά ἀπό μία τέτοιαν κίνησιν.
Τό ἐάν αὐτήν τήν ἂποψιν συμμερίζεται καί σέ ἂλλα σημεῖα της ἡ Fed θά γίνῃ σαφέστερον στίς 17 Σεπτεμβρίου, ὃταν ἡ κεντρική τράπεζα κατέχει πλέον ἐνδελεχῶς λεπτομέρειες κατά τήν συνεδρίασιν σχετικά μέ τήν πολιτικήν της, δεδομένου ὃτι ἡ Janet Yellen ἀνέλαβεν τήν προεδρίαν τόν Φεβρουάριον τοῦ περασμένου ἒτους.
Ἀλλά ἐνῷ ἀκόμη καί ἡ Fed ἐτοιμάζεται νά ἐνισχύσῃ τήν πολιτικήν της, τά ἀποπληθωριστικά σύννεφα  μαζεύονται πάνω ἀπό πολλές ἀναδυόμενες οἰκονομίες, οἱ χρηματοπιστωτικές ἀγορές κλονίζονται καί οἱ ἐξαγωγεῖς τῶν ΗΠΑ ὑποφέρουν ἀπό τήν παρεμπόδισιν τοῦ ὑψηλωτέρου δολλαρίου.
Ἀξιωματοῦχοι στήν κεντρικήν τράπεζαν ἀντιμετωπίζουν μία διαβολικά σύνθετην εἰκόνα. Τά θερμά σημεῖα ἀναδύονται σέ ὁλόκληρη τήν οἰκονομίαν τῶν ΗΠΑ, σέ τομεῖς που ἐκτείνονται ἀπό τίς πωλήσεις αὐτοκινήτων, οἱ ὁποῖες τρέχουν στόν ταχύτερον ρυθμόν τῆς τελευταίας δεκαετίας, μέ τίς ἐμπορικές τιμές τῶν ἀκινήτων, οἱ ὁποῖες ἒχουν ξεπεράσει τίς κορυφές τῆς ἐποχῆς τῆς  φούσκας.
Τό ποσοστόν ἀνεργίας ἒχει πέσει κάτω ἀπό τά ἐπίπεδα που παρετηρήθησαν κατά τήν ἒναρξιν τῶν δύο τελευταίων δύο κύκλων τοῦ ρυθμοῦ αὒξησης τῆς Fed καί οἱ ἑταιρεῖες δυσκολεύονται περισσότερον νά καλύψουν τίς κενές θέσεις σέ σχέσιν μέ τήν περίοδον 2005-06.
Παρά τήν τόσην ὁρμήν, μία ἒρευνα τῆς Fed στά ἀποθεματικά τὼν τραπεζῶν της, που κυκλοφόρησεν τήν περασμένην ἐβδομάδα δείχνει ὃτι δέν ὑπάρχει σχεδόν καθόλου ἀναζωπύρωσις  τοῦ πληθωρισμοῦ στίς περιφέρειές της, ἐνῷ τά στοιχεῖα τήν Παρασκευήν ἐπιβεβαίωσαν πώς οἱ μισθοί παραμένουν ὑποτονικοί.
Γιά τόν Peter Bowe, ὁ ὁποῖος διευθύνει μίαν ἑταιρείαν 130 ἐτῶν κατασκευῆς ἐκσκαφέων που ὀνομάζεται Ellicott στό Μέριλαντ, μία αὒξησις τῶν ἐπιτοκίων ἀπό τήν Fed θά εἶναι ἓνα πολύ σκληρό χάπι γιά νά τό καταπιῇ. Τό κόστος χρηματοδότησης γιά τούς πελᾶτες του θά αὐξηθῇ, λέει, καθώς στέκεται μπροστά ἀπό μίαν μισό-τελειωμένην  ὑποβρύχια σκοῦπα  300 τόνων στό ἐργοστάσιό του, στήν Βαλτιμόρη. Τό δολλάριον τῶν ΗΠΑ ἐάν θά μποροῦσε νά αὐξηθῇ περαιτέρω - δέν θά ἦταν ποτέ μία εὐπρόσδεκτη προοπτική γιά τούς ἐξαγωγεῖς.
Ὡς τόσον ἡ ἀπόδοσίς του ξεχωριστά στίς ΗΠΑ ἀντανακλᾶται στίς πωλήσεις που παράγονται ἀπό τήν δικήν του ἑταιρείαν, ἡ ὁποία προμήθευσεν τίς βυθοκόρους που ἂνοιξαν τήν διώρυγαν τοῦ Παναμᾶ. Γιά πρώτη φορά σέ μία δεκαετία, λέει, τέ ἒσοδα αὐξάνονται ταχύτερα στό κατώφλι του ἀπό ὃ, τι στίς ἀναδυόμενες ἀγορές, ὃπου εἶναι ἐπίπεδη.
"Κοιτάξετε τήν αὒξησιν τοῦ ΑΕΠ τῶν ΗΠΑ σέ σύγκρισιν μέ τόν ὑπόλοιπο κόσμον», λέει, ξεχωρίζοντας τήν ἀναζωπύρωσιν στόν τομέα τοῦ χώρου τῶν κατασκευῶν, ὃπου οἱ δαπάνες εἶναι σέ ἑπταετές ὑψηλόν, καθώς καί μεγαλύτερες  δαπάνες γιά ἒργα μεταφορῶν καί τοῦ νεροῦ.
Ὁ Rick Rieder, ἐπικεφαλῆς ἐπενδύσεων σταθεροῦ εἰσοδήματος τῆς BlackRock, ὑποστηρίζει ὃτι μία σειρά ἀπό δεῖκτες τῶν ΗΠΑ ἀναβοσβήνουν στό κόκκινο καί ἡ Fed θά πρέπῃ νά δράσῃ. Ἡ ἀνησυχία του εἶναι μικρότερη γιά τόν πληθωρισμόν, ὁ ὁποῖος ὑποστηρίζει καταστέλλεται ἀπό τίς τεχνολογικές ἐξελίξεις, ἀπό τίς οἰκονομικές στρεβλώσεις που προκλήθηκαν ἀπό ἐξαιρετικά χαμηλά ποσοστά, κυρίως στήν περίσσεια τοῦ χρέους σέ τμήματα τῶν ἀγορῶν ἑταιρικῶν χρεογράφων.

ταν τά ποσοστά αὐξάνονται


Ποσοστό αύξησης pinn εικόνα
Ἡ πιό ἰσχυρή κεντρική τράπεζα στόν κόσμον ἐξετάζει τό ἐνδεχόμενον νά αὐξήσῃ τό ρεκόρ χαμηλῶν ἐπιτοκίων γιά πρώτη φορά μετά ἀπό σχεδόν μίαν δεκαετία. Ἀκόμη καί πρίν ἀπό τήν Ὀμοσπονδιακήν Τράπεζαν τῶν ΗΠΑ κάνει μία κίνησιν, τῆς ὁποίας τά ἀποτελέσματα ἀντηχοῦν σέ ὃλην τήν παγκόσμιον οἰκονομίαν. Τό ἂρθρον μας διερευνάει τό πῶς.
"Σέ ἓναν κόσμο ὃπου ἡ παγκόσμιος ἀνάπτυξις εἶναι ἀνικανοποίητος, οἱ ΗΠΑ τά καταφέρνουν ἐκπληκτικά καλά», λέει. «Ὑπῆρχαν ἂφθονα πυρομαχικά γιά τήν Fed νά ἀρχίσῃ νά κινῆται τόν Μάρτιον. - Πόσο μᾶλλον τώρα, τόν Σεπτέμβριον"
Μερικές ἀπό τίς πιό σίγουρες ἀποδείξεις τῆς ἀνάκαμψης μπορεῖ νά βρεθοῦν στίς καταναλωτικές δαπάνες. Ἀριθμητικά στοιχεῖα τῆς περασμένης ἑβδομάδος ἒδειξαν οἱ πωλήσεις αὐτοκινήτων που αὐξήθησαν μέ ἐτήσιο ποσοστόν 17,7 ἑκ - ταχύτερους ρυθμούς σέ μία δεκαετία.  Ὁ Jack Fitzgerald, ὁ ἰδρυτής τῶν Πολυκαταστημάτων Φιτζέραλντ Auto, ὁ ὁποῖος ἒχει τήν ἐπιχείρησιν γιά 50 χρόνια, ἀναφέρει ὃτι οἱ πωλήσεις ἀνεβαίνουν "δραματικά".
Εὐκολώτερη χρηματοδότησις ἀπό τίς τράπεζες, ἓνας αὐξανόμενος πληθυσμός καί ἡ ἀνάγκη ἀντικατάστασης ἑνός γερασμένου στόλου, βοηθοῦν νά ὠθήσῃ τήν ζήτησιν, καθώς καί τήν ἰσχυροποίησιν τῆς οἰκονομίας. Αὐτά ἦσαν «τά καλύτερα τέσσερα χρόνια, ἀπό ὃ,τι ἒχω δεῖ», λέει, ἀπό τήν ἀντιπροσωπείαν του στό Rockville, τοῦ Μέριλαντ.
Ὃσο γιά τήν Fed, θά διαρκέσῃ περισσότερον ἀπό τό ἓνα τέταρτο τοῦ βαθμοῦ αὒξησης τῶν ἐπιτοκίων γιά νά ἀποτρέψῃ τούς ἀγοραστές αὐτοκινήτων, υπολογίζει ὁ κ. Fitzgerald . Αὐτό ὑποστηρίζεται ἀπό τά μακροοικονομικά μοντέλα, μέ τήν ἐκτίμησιν αὒξησης τῆς Oxford Economics θά πρέπῃ νά ξυρίσετε μόλις 0,1 ποσοστιαῖες μονάδες τό 2016 ἀπό τό ἀκαθάριστον ἐγχώριο προϊόν τῆς ἀνάπτυξης.
Ὡς τόσον, αὐτό που ἒχει σημασία μετά ἀπό μίαν αὒξησιν τῶν ἐπιτοκίων εἶναι ἡ ἀντίδρασις τῆς ἀγορᾶς, παρά τήν κατά ἓνα τέταρτον τοῦ βαθμοῦ στήν ἲδιαν αὒξησιν, λέει ὁ Torsten Slok, διεθνής οἰκονομολόγος τῆς Deutsche Bank. Αὐτό εἶναι πιό δύσκολον νά προβλεφθῇ καί οἱ ἀγορές θά τοποθετήσουν τεράστιον συμβολικόν βάρος κατά τήν πρώτην κίνησιν.
Ἂν οἱ ἒμποροι παρορμηθοῦν ἀπό αὐτήν τήν κίνησιν μέ μίαν ἀπότομη ἀνατιμολόγησιν μέ συνολικές μεταγενέστερες αὐξήσεις - ἐνάντια στίς ἐμμονές γιά τό ἀντίθετον ἀπό τήν Fed - ὁ  ἀντίκτυπος στίς παγκόσμιες ἀγορές καί τήν οἰκονομίαν τῶν ΗΠΑ θά μποροῦσεν νά εἶναι περισσότερον ἐπιβλαβής.
Μέ τήν Εὐρωπαϊκή Κεντρικήν Τράπεζα τήν περασμένην ἐβδομάδα νά προειδοποιῇ γιά τούς καθοδικούς κινδύνους ἀπό τήν Κίνα που προκαλοῦν ἀναταραχήν, οἱ ἒμποροι ἐξακολουθοῦν τήν τοποθέτησιν σέ χαμηλές ἀποδόσεις σέ μία κίνησιν τόν Σεπτέμβριον. Ἡ παγκόσμιος ἀνάπτυξις εἶναι σέ κίνδυνον ὂξυνσης καί οἱ τιμές τῶν βασικῶν ἐμπορευμάτων πέφτουν, πρᾶγμα που σημαίνει ὃτι ὑπάρχει κίνδυνος ἡ αὒξησις τῆς ἐξωτερικῆς παρέλκυσης νά ἐπηρεάσῃ τήν οἰκονομίαν ὃπου ὁ πληθωρισμός ἒχει ἐπίμονα προκαθοριστικές προβλέψεις.
Ὁ φόβος τῶν ἀπρόβλεπτων συνεπειῶν ἐξηγεῖ τήν πολιτικήν πίεσιν ἀπό τά ἀριστερά που ὑφίσταται ἡ Fed νά κρατήσῃ τήν φωτιάν - εἰδικά σέ μία στιγμή που ἡ αὒξησις τῶν μισθῶν στίς ΗΠΑ παραμένει σέ κατάστασιν παγετῶνος. Οἱ οἰκονομολόγοι καί οἱ κεντρικοί τραπεζίτες που παρέστησαν στό συνέδριον τῆς Fed τοῦ  Kansas City στό Wyoming στό Grand Teton National Park τόν περασμένο μήνα πέρασαν ἀπό δεκάδες πράσινα φανελλάκια διαδηλωτῶν ἀπό τήν ὁμάδα πίεσης "Fed Up", ἡ ὁποία ζητάει ἀπό τήν κεντρικήν τράπεζα νά κρατήσῃ τά ἐπιτόκια σέ σχεδόν μηδενικόν ἐπίπεδον  δεδομένης τῆς ὑποτονικῆς αὒξησης τῶν μισθῶν που ἐπηρεάζει ἑκατομμύρια Ἀμερικανούς.
Ὁ Dawn 'Νιλ, ἓνας βοηθός κερδίζοντας $ 8,50 τήν ὣρα που παρακολουθοῦσε μέ τήν ὁμάδα, λέει ὃτι οἱ ἀξιωματοῦχοι τῆς Fed θά πρέπῃ νά κρατήσουν τήν διάσκεψίν τους στήν δικήν της πλευράν τῆς Γεωργίας, καί ὂχι τό γραφικόν Jackson Hole, γιά νά πάρουν μία καλύτερην ἰδέα τῶν συνθηκῶν γιά τούς ἀπλούς Ἀμερικανούς.
"Ἡ ζωή μας εἶναι ἓνας ἀγώνας - εἶναι δύσκολον νά τά βγάλουν πέρα ​​στό τέλος τοῦ μήνα. Μέ τήν Fed νά ἐτοιμάζεται νά αὐξήσῃ τά ἐπιτόκια, ποιό εἶναι καί πῶς θά μοιάζῃ τό οἰκονομικό μας μέλλον ; "ρωτάει.
Ἐνάντια στά δικά της οἰκονομικά μοντέλα ἡ Fed, που προτείνουν οἱ ΗΠΑ χτύπημα τῆς πλήρους ἀπασχόλησης καί που σημαίνουν ὃτι ἡ αὒξησις τῶν μισθῶν καί τοῦ πληθωρισμοῦ σίγουρα θά ἀκολουθήσουν. Ἡ ἐξισορρόπησις τῶν ἀντικρουομένων δεικτῶν πρόκειται νά εἶναι ἀγρίως ​​δύσκολη.
Ὁ Stanley Fischer, ἀντιπρόεδρος τῆς Fed , κάνοντας τήν ὑπόθεσιν γιά τήν ἀνάληψιν δράσης κατά τούς προσεχεῖς μῆνες, κατά τίς συνεδριάσεις τοῦ Wyoming,  "Ἂν περιμένετε χάραξιν πολιτικῆς γιά τά ἀποδεικτικά στοιχεῖα ὑπέρ τῆς αὒξησης τῶν ἐπιτοκίων νά γίνῃ συντριπτική πρίν προχωρήσουμεν,  θά εἶναι ἢδη πολύ αργά" λέει.


Ἁνηρτήθη ἀπό :zeuxisblog46

Enter your email address:


Delivered by FeedBurner

Print Friendly and PDF

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;