Τί συμβαίνει μέ τό ΤΤΙΡ ;Παρασκηνιακές κινήσεις ΗΠΑ-Ε.Ε γιά ἐμπορικήν συμφωνία

(βίντεο)

Κοινή ἀπαίτησις ἐκπεφρασμένη ἀπό εὐρωπαῖον πολίτην :                          
Ἐλπίζω ὃτι αὐτό τό ΤΤΙΡ θά μπορούσαν νά τό ὑποβάλλουν σέ ἓνα εὐρωπαϊκόν δημοψήφισμα μᾶλλον ἀντί νά τό διαπραγματεύονται κρυφά μόνοι τους σέ ἀνώτατο πολιτικόν ἐπίπεδον. 

Ὁ Βαρουφάκης χρησιμοποιώντας τό Wikileaks προκειμένου νά αὐξήσῃ τό ποσόν τῶν $ 100.000 γιά νά πάρῃ τό ΤΤΙΡ. Ὁ πρώην ὑπουργός τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας Γιάννης Βαρουφάκης εἶναι ἓνας ἀπό τούς πολλούς πρώτους χορηγούς βοηθείας πρός τό ταμεῖο που ἒχει συσταθεῖ ἀπό τό Wikileaks γιά νά ἀνταμείψῃ κάποιον που εἶναι κυνηγός ἐπικηρυγμένων που θά ἀποκαλύψῃ τό περιεχόμενον τῆς συμφωνίας ἐλευθέρων συναλλαγῶν διαπραγμάτευσης στά κρυφά μεταξύ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἒνωσης καί τίς Ἠνωμένες Πολιτεῖες, ὃπου τό διακύβευμα εἶναι τεράστιον.

Τό WikiLeaks ἀνεκοίνωσεν τήν Τρίτη τήν ἐναρξιν μίας συλλογικῆς χρηματοδότησης τῆς ἐκστρατείας γιά τήν δημιουργίαν ἑνός πρίμ τῶν 100.000 δολλαρίων γιά ἐκείνους που θά ἐπικοινωνοῦν μέ τήν ὀργάνωσιν τοῦ Julian Assange καί δώσουν ἀντίγραφον τῆς Διατλαντικῆς ἑταιρικῆς σχέσης Ἐμπορίου καί Ἐπενδύσεων (ΤΤΙΡ), μία συμφωνία σήμερα που ἀπειλεῖ τό ἐλεύθερον ἐμπόριον, διαπραγματεύεται μυστικά μεταξύ τῶν Ἠνωμένων Πολιτειῶν καί τῆς Εὐρώπης, μέ τήν στήριξιν τῶν πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν. Μεταξύ τῶν πρώτων χορηγῶν εἶναι ὁ πρώην Ἓλλην ὑπουργός οἰκονομικῶν Γιάννης Βαρουφάκης, ὁ ὁποῖος θέλει νά βοηθήσῃ τήν διαφάνειαν σχετικά μέ τήν συμφωνίαν αἠτή, που ἀποτελεῖ τό ἀντικείμενον τῶν ἂνευ προηγουμένου μέτρων γιά νά ἐξασφαλίσθῇ ἡ ἐχεμύθεια. 

Πρός τό παρόν αὐξήθηκεν μόνον κάτι παραπάνω ἀπό 12 χιλιάδες δολλάρια . Ἡ ΤΤΙΡ εἶναι τό εὐρωπαϊκόν τμῆμα τῆς στρατηγικῆς τῶν ΗΠΑ γιή τήν σύναψιν πολυμερῶν συμφωνιῶν φιλελευθερισμοῦ μέ τίς μεγάλες περιοχές τοῦ κόσμου, ἐκτός ἀπό τίς λίγες ἀναδυόμενες χῶρες που ἒχουν λάβει ἀποφασιστικήν βαρύτητα στό πλαίσιον τοῦ Παγκοσμίου Ὀργανισμοῦ Ἐμπορίου (ΠΟΕ) τώρα περιθωριοποιημένων κι ἐκτός ἐλέγχου, κατά τήν ἀμερικανικήν ἂποψιν. Συνοδεύεται ἀπό τήν ἑταιρικήν σχέσιν Trans-Pacific τοῦ Εἰρηνικοῦ (TPP) καί τήν Συμφωνίαν γιά τό Ἐμπόριον Ὑπηρεσιῶν (TISA):

Ἡ ἀντιμετώπισις πολλῶν θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων τῶν πνευματικῶν δικαιωμάτων, ἡ συμφωνία ἀποσκοπεῖ στήν ἀπλούστευσιν τῶν ἐμπορικῶν σχέσεων καί ὁ περιορισμός τῶν κρατικῶν φραγμῶν ἀποτελεῖ ἀντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ τῶν διπλωματῶν, καλώντας κάποιες πολυεθνικές στό τραπέζι τῶν διαπραγματεύσεων. Τά πάντα εἶναι κρυμμένα μυστικά, ἐκτός ἀπό τίς γενικές γραμμές γιά νά ἀποφευχθῇ ὃσον τό δυνατόν περισσότερον ἡ ἀντιπολίτευσις τῆς κοινωνίας τῶν πολιτῶν που γεννήθηκεν ἀναγκαστικά ἀπό τήν ἀνακάλυψιν τῶν στοιχείων που πραγματικά μετροῦν.

Αὐτό εἶναι ἢδη ἡ στρατηγική τῆς μυστικότητος που εἶχεν κατά τήν προεδρίαν της συμφωνίαν, ἡ ACTA, γιά τήν πνευματικήν ἰδιοκτησίαν, τελικά ἀπερρίφθη ἀφ' ὃτου  τό Wikileaks τό ἒχει δημοσιοποιήσει καί δημιουργεῖται τώρα μία παγκόσμιος συζήτησις καί ἀνησυχία, σχετικά μέ τό περιεχόμενόν της. Ἀκόμη καί τότε, ἡ ἰδέα τῶν Ἠνωμένων Πολιτειῶν καί τῶν συνεργατῶν τους ἒπρεπε νά παρακάμψῃ τόν Παγκόσμιον Ὀργανισμό Πνευματικῆς Ἱδιοκτησίας (WIPO), πρᾶγμα τό ὁποῖον ἒγινεν πολύ χονδροειδῶς, λόγῳ τῶν φονταμενταλιστικῶν ἀπόψεων στά πλαίσια τῆς BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ἰνδία, Κίνα, South Africa). Γιά νά συνοδεύσῃ τήν κυκλοφορίαν τοῦ ταμείου, τό Wikileaks ἐκυκλοφόρησεν ἐπίσης ἓνα ντοκυμαντέρ σχετικά μέ τίς προκλήσεις τῆς ΤΤΙΡ, πρός τό παρόν διαθέσιμον μόνον στήν ἀγγλικήν γλῶσσαν.:
Σημείωσις μτφρ.: Κατορθώθηκεν ἡ μετάφρασις τοῦ ντοκυμαντέρ γιά τήν καλυτέραν κατάνόησίν σας.Ἡ μικρή ἀφίσσα που ἐκυκλοφόρησεν τό Wikileaks προκειμένου νά γνωστοποιήσῃ τήν κίνησίν του στό εὐρύ κοινόν παγκοσμίως. Τυχόν ἐνδιαφερόμενοι, μποροῦν νά ἀναζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες στό https://wikileaks.org ἢ ἐναλλακτικῶς στό wikileaks.gr

Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46
Enter your email address:


Delivered by FeedBurner

Print Friendly and PDF

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;