Ἑλλάς : κραυγή ἀγωνίας ἀπό πολύ βαθειά


Τί γίνεται μέ τό ἑλληνικόν ζήτημα τελικά ;

Σωρεία λαθῶν, ὑπαναχωρήσεων, ὀπισθοδρομήσεων καί πανικός παντοῦ σέ ὃλα τά πεδία, ...τώρα ἀντελήφθησαν ὃλοι τους ποῦ μᾶς ἒχουν ὡδηγήσει ;; 
Ὃταν λέγομεν βαθειά, ἐννοοῦμεν τήν ἀγωνίαν τῶν χαμηλῶν στρωμάτων τῆς κοινωνίας που τήν στιγμήν αὐτήν βρίσκονται σέ ἓνα πηγάδι καί βλέπουν τό φῶς νά φθάνῃ ἓως αὐτούς ἀμυδρά καί ζοῦν μέ τήν ἐλπίδα πώς καί τήν αὐριανήν ἡμέρα που ξημερώνει θά ὑπάρξῃ ἓνα πιᾶτο φαγητόν γι' αὐτούς καί τά παιδιά τους. Γιά τούς ἀνέργους που ζοῦν μέ τήν ἐλπίδα πώς αὒριον ἲσως βρεθεῖ ἓνα μεροκάματο που θά τούς σώσῃ ἀπό τό ὀλέθριον ἀδιέξοδο που βιώνουν, μέ τά ἒξοδα νά τούς πνίγουν, τήν ΔΕΗ καί τήν ΕΥΔΑΠ που τούς γδύνουν, ὃπως ὃλους μας ἂλλωστε. Γιά τά μικρά παιδιά, τά ὁποῖα ἐφέτως δέν ἒχουν τό δικαίωμα νά πηγαίνουν στά δημόσια νηπιαγωγεῖα, διότι κάποιοι μεγαλοσχήμονες ἐπαγγελματίες πολιτικοί, γουστάρησαν μίζες καί παχυλούς μισθούς, κι ἒφαγαν τόν ἀγλέωρα.

Μιλοῦμεν γιά τά παιδιά που τό ἐκπαιδευτικόν ἐπίπεδον ἒχει πέσει τόσον χαμηλά που δέν ἒχει σέ τίποτε νά κάνῃ μέ Παιδείαν, ἀλλά προσωμοιοάζει μέ παραμόρφωσιν τῶν ἐθνικῶν καί κοινωνικῶν μας χαρακτηριστικῶν. Παιδιά τά ὁποῖα αὒριον δέν εἶναι βέβαιον ἂν θά συνεχίσουν τό σχολεῖον τους δημοτικόν ἢ γυμνάσιον, ἓνεκα οἰκονομικῶν λόγων, που δέν γνωρίζουν ἂν καί πότε θά ἒχουν δασκάλους ἢ καθηγητάς ἐφέτως ἢ πόσον ἀκριβῶς θά κρατήσῃ ἡ φετεινή σχολική περίοδος κι ἂν θά μεσολαβήσουν χίλια δυό γεγονότα που θά ἀνακόψουν ἢ καί διακόψουν τόν ροῦν τῶν μαθημάτων τους. Που βλέπουν τά ὂνειρά τους γιά τό μέλλον νά γκρεμίζονται σάν πύργος ἀπό τραπουλόχαρτα. Ναί μίαν τέτοιαν κοινωνίαν μας ἀφήνουν φεύγοντες οἱ κατά τά ἂλλα "περήφανοι" πολιτικοί μας ἂνδρες.

Ἀναφερόμεθα ἐπίσης στήν ἀφρόκρεμα, τά ἐκλεκτά μας νειᾶτα τά σπουδασμένα, τούς πτυχιούχους που ἀπελπισμένοι ἀπό τήν ἀναλγησίαν, τήν ἀδιαφορίαν τῶν ὑπευθύνων γιά τήν τύχην τους, μή εὑρίσκοντες
ἐργασίαν στήν προσφιλῆ τους πατρίδαν ἀναγκάζονται νά ξενιτεύονται ἀναζητῶντες ἀπασχόλησιν στό ἐξωτερικόν παρά τό ὃτι ἐκ προοιμίου γνωρίζουν, ὃτι ἐκτός ἀπό δύσκολον θά εἶναι καί ἰδιαιτέρως χαμηλά ἀμειβομένη. Γιά ποιόν λόγον ;; Μά διότι εἶναι Ἓλληνες, οἱ ὁποῖοι ἂν κι οἱ πρῶτοι διδάξαντες κι Εὐρωπαῖοι ἀπό γέννα, κατάφεραν οἱ ταγοί τοῦ ἒθνους μας νά τούς κάνουν περίγελον τῆς Εὐρώπης καί ἐκτεθειμένους διεθνῶς ὡς σκουπίδια, ἐφ' ὃσον οἱ ἲδιοι ποτέ δέν ἐσεβάσθησαν ἑαυτούς ἢ τίς ὑπογραφές κι ἐγγυήσεις που ἒδιδαν (ὁμολογιοῦχοι ΟΕΔ), ἓρποντες πρός πᾶσαν κατεύθυνσιν.

Πότε οἱ ἀνευθυνοϋπεύθυνοι αὐτοί πολιτικοί μας, ἐσεβάσθησαν τό τί εἶπον τήν προτεραίαν ὣστε νά τό πραγματοποιήσουν τήν ἐπαύριον ;; Ποτέ ! Κι εἶναι ἃπαντες προδότες τῆς πατρίδος, ἡ ὁποία δέν γνωρίζω ἐάν τούς ἐγέννησεν, σέ κάθε περίπτωσιν ὃμως τούς ἐξέθρεψεν, στεφανώνοντάς τους μέ ἀξιώματα σέ θέσεις που μόνον σέ σοβαρά κι ὑπεύθυνα ἂτομα ὢφειλον νά δίδονται. Τούς κατηγορῶ συλλήβδην καί μήν βγεῖ κανείς νά μοῦ πῇ πώς δέν εἶναι ὃλοι ἲδιοι. Ἂς τό δοῦν λίγον ἀπό πιό κοντά. Κι ἐδῶ βεβαίως φέρομεν κι ἐμεῖς τεραστίαν εὐθύνην. Οὐδέποτε οἱ Ἓλληνες ἐσκέφθησαν, τό λειτούργημα τοῦ πολίτου, ὡς κάτι τό καίριον στήν διακυβέρνησιν τῆς χώρας. Διότι ὁ πολίτης ἐκλέγει.

Ἐδῶ μπορεῖτε νά δῆτε κάποια ἀπό τά πεπραγμένα τῶν κυβερνήσεών μας

Οἱ Ἓλληνες τελικά εἶναι (εἲμαστε) ἀσυγχώρητοι. Ἲσως νά ἒπρεπεν νά γράφω σέ πρῶτον πληθυντικόν πρόσωπον . Σχεδόν τριάμισυ χρόνια ὡρυόμεθα γιά τό τί ἒρχεται, γιά τό τί στήνεται, γιά τό πῶς οἱ δυνάστες (ὑποτιθέμενοι δανειστές) μᾶς σκάβουν τόν λάκκο κι οἱ συνέλληνες  ἀκόμη κοιμοῦνται τόν ὓπνον τοῦ δικαίου. Ἀρχικά ἲσως ἐπίστευαν ἐνδόμυχα πώς ὃλα αὐτά που λέγαμεν ἦταν ἀποκυήματα φαντασίας. Ἐσχάτως ὃμως ἒπεσαν ἀπό τά σύννεφα, κυρίως ἐκεῖνοι οἱ ἐπαναπαυόμενοι που ἒστω καί πρός στιγμήν εἶχαν πιστέψει πώς θά βρισκόταν κάποιος, ἢ κάποιοι (ἂγγελοι) ἐξ οὐρανοῦ που θά προσέτρεχαν στό πλευρόν τῆς πατρίδος μας καί θά τήν ἒσωζαν. Αὐτό φυσικά δέν συνέβη μέν, ἀλλά ἀντιθέτως δέ ἐκεῖνοι τούς ὁποίους εἶχαν τήν ἀφέλεια νά ἐμπιστευθοῦν ἀπεδείχθησαν πολύ χειρότεροι τῶν πρώτων προδοτῶν καί μᾶς κατέστρεψαν.

Γιά ποιόν νά ποῦμεν καί ποιόν νά περιλάβωμεν που εἶναι ὃλοι τελικῶς διαπλεκόμενοι καί διαβλητοί μέχρις ὀστέων. Ὂχι μόνον ἡ Βουλή, ἀλλά καί μία πλειάδα συνεργατῶν τους που ἂλλος λίγον ἂλλος πολύ ἒχει ἐμπλακεῖ στό γαϊτανάκι τοῦ κέρδους. Ὃλα γιά τό χρῆμα, Ἐντάξει τό χρῆμα, ἀλλά φθάσατε μέχρι τοῦ σημείου νά προδώσετε τό ἱερώτερον ἀγαθόν τήν πατρίδαν σας, πωλοῦντες τά ἃγια τῶν ἁγίων ;; Τά σεπτά καί τά ὂσια..;; Νά δέχεσθε νά βλέπετε στίς ξένες ἐφημερίδες γελοιογραφίες μέ πωλητήριον στήν Ἀκρόπολήν μας.;; Τά νησιά μας..;; Νά ἀπαρνῆσθε κι ἀποποιῆσθε τῶν δικαιωμέτων τοῦ δημοσίου (τῶν Ἑλλήνων δηλ.) σέ περιουσιακά στοχεῖα που ἒχωμεν στό ἐξωτερικόν ;; 

Δεῖτε καί παρατηρήσατε τί συμβαίνει τώρα μέ τήν κυβέρνησιν Τσίπρα. Ἀκόμη δέν στάθηκαν οὒτε ἓνα ἑξάμηνον στίς καρέκλες τους καί τί ἒχουν δημιουργήσει. Ὁ Τσίπρας ἢθελεν νά γίνῃ πρωθυπουργός ὂχι φυσικά γιά νά σταθῇ ἀρωγός στό πλευρόν τῶν Ἑλλήνων κι ὑπερασπιστής τῶν δικαιωμάτων τους, ἀλλά διότι ἒπρεπεν νά διεκπεραιώσῃ τά ὑπεσχεμμένα στούς τεξανούς Καζάρους καί βεβαίως γιά νά ἀποκτήσῃ ἐκεῖνα τά ὁποῖα ἐκεῖνοι τοῦ ἒταξαν. Ὁ λόγος τῆς μεγάλης καθυστερήσεως τῶν διαπραγματεύσεων, δέν ἦταν γιά νά πείσῃ τό ἐπιτελεῖον τῶν Βρυξελλῶν, ἀλλά μέ συναίνεσιν καί ὃλων ἐκείνων τῶν παραγόντων, ἀγωνίσθηκαν νά "ψήσουν" ἐσένα εὒπιστε ἓλληνα, πώς οἱ δῆθεν δυσκολίες ὑπῆρχον γιά τό δικόν σου συμφέρον.

Ἐλπίζω πολλοί ἀπό ἐσᾶς νά ἒχουν ἢδη ἀντιληφθεῖ ἐκ τοῦ τελικοῦ ἀποτελέσματος, τό "δούλεμα" που φάγατε (καί φάγαμε σέ τελικήν ἀνάλυσιν). Τώρα βεβαίως ἡ μόνη διαφορά στήν ἒκφρασιν εἶναι ὃτι ἐμεῖς τό περιμέναμεν. Μά πῶς εἶναι δυνατόν βρέ παιδιά νά πιστεύατε πώς ὁ νεαρός δῆθεν ἂψητος Τσίπρας θά διεκπεραίωνε μέ ἀκεραιότητα ἐκεῖνον που ὑπεσχέθη ;; Πόσες φορές σᾶς ἒχουν ὑποσχεθεῖ πράγματα οἱ πολιτικοί που οὐδέποτε ἐπετέλεσαν ; Χίλιες ; Μπᾶ.., πολύ λίγες λέγω.. Καί μήν δικαιολογηθῆτε πώς εἶσθε νέοι καί ἂπειροι, τά τελευταῖα 20 χρόνια μόνον ἒχουμεν ἀλλάξει κάπου δέκα κυβερνήσεις, δέν διδαχθήκατε τίποτε ἀπό αὐτήν τήν διαδρομήν ;; Ποιός ἀπό ὃλους πραγματοποίσεν ὃσα ὑπέσχετο ;;

Αὐτά δέν τά λέω μόνον ἐγώ, ἀλλά σᾶς ἑλκύει τό facebook καί δέν διαβάζετε νά ἐμβαθύνετε σέ μερικά μικρά σχετικῶς κειμενάκια που "ἒχουν τό ζουμί" καί σᾶς προειδοποιοῦν ἐγκαίρως γιά μερικά σπουδαῖα ζητήματα που ἀφοροῦν ἐσᾶς καί τήν ὓπαρξίν σας. Ἒχουμε κατ' ἐπανάληψιν εἰδοποιήσει πώς τά κόμματα, ὃλα τά κόμματα, πίσω ἀπό αὐτό που βλέπετε ἐσεῖς ἒχουν ἓνα καί τό αὐτό ἀφεντικόν που τούς χρηματοδοτεῖ γιά νά παίζουν τόν ρόλον τους τό καθένα, νά κοροϊδεύουν ἐσᾶς καί νά κάνουν ἐκεῖνοι τήν δουλειά τους. Στήν οὐσίαν δέν μᾶς ἐνδιαφέρει ποιός εἶναι αὐτός. Ἐμεῖς εἲμεθα Ἓλληνες καί μᾶς ἀφοροῦν τά τοῦ οἲκου μας καί τό νοικοκυριό μας. Τά ὑπόλοιπα που ἀφοροῦν αὐτούς ἀφῆστε τα. Γνοιασθῆτε μόνον γιά τό σπίτι καί τήν οἰκογένειάν μας, τό ἒθνος μας.

Ἂν ὁ κάθε ἓνας ἀπό ἐμᾶς τό δεῖ αὐτό μέ σοβαρότητα, τότε ὃλα τά ζητήματα θά λυθοῦν. Διότι πρῶτον ἀπό ὃλα θά μείνωμεν ἑνωμένοι κι ἀδελφωμένοι, ἐφ' ὃσον θά ἒχωμεν νά νοικοκυρέψωμεν τό ἲδιο μας τό σπίτι. Ἐάν ὃμως ὁ κάθε ἓνας ἀπό ἐμᾶς ἐπιζητεῖ νά μιμηθῇ τούς πολτικούς μας, κάνοντας τό ἲδιον "ρίξιμον" καί τίς ἀπάτες που κάνουν ἐκεῖνοι στόν συνέλληνα τόν διπλανόν σας, τότε πῶς θά πᾶμεν μπροστά ρέ παιδιά ;; Διαβᾶστε ξένες ἐφημερίδες. Αὐτό μᾶς λένε ὃλοι ἒμμεσα  ἢ ἂμεσα. Κυττάξετε τό σπίτι σας που σᾶς τό παίρνουν μέσα ἀπό τά χέρια.! Γιά τήν λίσταν Λαγκάρντ πχ. ξέρετε γιά τί ἀποροῦν οἱ ξένοι ;; Πῶς οἱ Ἓλληνες τρία χρόνια τώρα δέν ἐνδιεφέρθησαν νά βάλουν τρεῖς ἀνθρώπους κάτω νά πάρουν τούς φόρους αὐτούς που εἶναι κάποια δίς, ἐκεῖνος ὁ Φαλτσιανί που ἦταν ἐκεῖνος που τήν πρωτοσυνέταξεν τραβάει τά μαλλιά του ὁ ἂνθρωπος. Μά τί κάνετε ;; Λέει.

Γιά νά μήν πολυλογοῦμεν, ἀπαλλαγεῖτε ἀπό κομματικές ἰδεοληψίες, δημιουργεῖστε ἐσεῖς, ἐμεῖς, ὃλοι μίαν νέαν Ἑλλάδαν διότι ἂς μήν γελιόμαστε, Ἓλληνες εἲμεθα κι ἒχουμεν αὐτήν τήν δύναμιν. Βγάλετε ἀπό τό μυαλό σας τίς χαζές ἰδέες πώς κάποιοι θά νοιασθοῦν γιά σᾶς, γιά ἐμᾶς, τό ἒχουμε ξαναπεῖ, μόνον ἐμεῖς πονοῦμεν τόν τόπον μας, κανείς ἂλλος, ἐκτός πιά κι ἂν δέν σᾶς ἐνδιαφέρει νά ἒχετε ἀφεντικά πάνω ἀπ' τό κεφάλι σας, τότε πορευθεῖτε κατά βούλησιν. Ἐάν ὃμως θέλετε μίαν Ἑλλάδαν ἀνεξάρτητη, περήφανη, αὐτοκέφαλην νά διευθετεῖ μόνη τά τοῦ οἲκου της, τότε κινηθεῖτε ἀνάλογα. Πρό πάντων τήν στιγμήν αὐτήν μήν ἐμπιστεύεσθε σέ ὑποσχέσεις κανενός ψεύτη πολιτικοῦ, κανενός. Μήν πιστεύετε ἐκτός καί ἂν θέσετε τό χέρι σας ἐπί τῶν τύπων τῶν ἦλων.

Ἓρρωσθε
Enter your email address:


Delivered by FeedBurner

Print Friendly and PDF

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;