Πῶς καί πόσον ἂραγε ἀντιλαμβάνονται οἱ πολιτικοί τήν κοινωνίαν ;Ὑπάρχει καθόλου "ἐπαφή" τοῦ πολιτικοῦ μας συστήματος μέ τήν κοινωνίαν ; 

Ἡ ἐκδηλωθεῖσα ἀποχή τοῦ 50 % τῶν πολιτῶν κι ὁ τρόπος ἐκλογῆς ἐκφράζουν κατά τήν γνώμην τους κάτι ; Ποιό εἶναι τό ἀποσταλλέν μήνυμα ; 


Σκεπτικόν καί τρόπος ἀντίληψης τῶν πραγματικῶν συνθηκῶν που ἐπικρατοῦν στήν κοινωνίαν, ἐκ μέρους τῶν κομμάτων καί τῶν ἀρχηγῶν τους.Προσπάθεια αἰτολογήσεως ἐκ μέρους πολιτικῶν ἀρχηγῶν τοῦ ἀποτελέσματος τῶν ἐκλογῶν. Ἐκεῖ ἀκούστηκαν καί πάρα πολλές ἀρλοῦμπες γιά νά μήν χαρακτηρίσω ἀλλέως πως τά λεγόμενα ἀνθρώπων που δέν διστάζουν νά γελοιοποιοῦνται στά μάτια τῆς κοινωνίας προκειμένου νά διατηρήσουν τήν δημοτικότητάν τους (καί τήν καρέκλαν τους).Ὂχι πώς προσπαθῶ νά καταλάβω τόν τρόπον μέ τόν ὁποῖον λειτουργοῦν καί κινοῦνται τά κόμματα, αὐτό εἶναι γνωστόν παλαιόθεν. Ἀλλά καί ποσῶς μ' ἐνδιαφέρει. Ἒχω κατ'  ἐπανάληψιν δηλώσει πώς ὃσον ὑπάρχουν κόμματα στήν πατρίδαν μας, τίποτε δέν θά πηγαίνει σωστά. Αὐτό, διότι δουλειά τῶν κομμάτων εἶναι νά κομματιάζουν καί διαιροῦν τόν λαόν, ἀφαιρώντας του τό περιθώριον σύγκλισης καί τελικῆς ἑνοποιήσεώς του.

Εἶναι ἀμφίβολον τό ἐάν οἱ πολιτικοί μας δυνάστες πῆραν τό μήνυμα που ἒστειλεν ἐχθές ὁ λαός μας ποικιλοτρόπως. Οἱ περισσότεροι ἀπό αὐτούς (ὃσοι ἐπανεκλέγησαν) οὒτε μπαίνουν στόν κόπον νά βασανίσουν τήν φαιάν των οὐσίαν, γιά νά κατανοήσουν "τί θέλει νά πῇ" ὁ λαός μέ τόν τρόπον ἀντίδρασής του. Μήπως τούς ἒχει σιχαθεῖ, ὁπότε ἒρχονται καί κάποιες δυσάρεστες μέρες γι' αὐτούς ;; Μήπως ὑπάρχει ἀπαξίωσις τοῦ πολιτικοῦ συστήματος ;; Ἀπογοήτευσις ἐξ αἰτίας τῆς χρονιζούσης ἀσταθείας ;; Μήπως βαρέθηκεν ὁ κόσμος τίς ὑπαναχωρεήσεις τους, τίς κάθε λογῆς κωλοτοῦμπες τους ;; Μήπως ἐκδηλώνει ὁ λαός τήν ἀπέχθειάν του ἒναντι τῆς φανερῆς ἐλλείψεως σταθερότητος στά πιστεύω τῶν πολιτικῶν και στίς ἀερόλογες ἐξαγγελίες τους κάθε λίγον;; Τίς συχνές ἀποστασίες που ἒγιναν πλέον καθημερινότης κι οἱ πολιτικοί ἀλλάζουν κόμματα σάν τά πουκάμισά τους, ἐπιζητῶντες μονάχα "καρέκλαν" γιά νά βολευθοῦν ;; Τί ἀπό ὃλα αὐτά συμβαίνει ἢ μήπως ὃλα αὐτά μαζί κι ἀκόμη κάποιες δεκάδες ἂλλα ;;

Τό βέβαιον εἶναι πώς ὁ λαός ἒχει κουρασθεῖ. Μάλιστα εἶναι σίγουρον πώς κυοφορεῖται στους κόλπους του ἡ διάθεσις γιά ἀλλαγήν καί μάλιστα μόνιμον. Δέν εἶναι ἐξ ἂλλου μόνον οἱ Ἓλληνες που αἰσθάνονται κάτι τέτοιον . Ὃλοι οἱ λαοί περισσότερον ἢ λιγώτερον, εὑρίσκονται σ' αὐτόν τόν ἀστερισμόν. Ὑπάρχει ἀδήριτος ἀνάγκη γιά ὀξυγόνον στούς λαούς, θέλουν πλέον νά ἀναπνεύσουν. Ἡ ὂζουσα ἐπικρατοῦσα κατάστασις, τό γεγονός πώς οἱ μάσκες ἒπεσαν καί τό πρόσωπον που ἒκρυβαν γιά χρόνια οἱ ἐπικυρίαρχοι ἒχει ἀποκαλυφθεῖ κι εἶναι φρικαλέον, εἶναι ἀνάμεσα σέ ὃσα ἐγέννησαν τήν προειρηθεῖσαν ἀνάγκην τῶν λαῶν. Ἡ Νέα Τάξις Πραγμάτων ἒχει καταδικασθεῖ στίς συνειδήσεις τους. Ἀκόμη κάτι, τό γεγονός ὃτι ἡ ὑφισταμένη διαδικασία ἀλλαγῆς τῶν πλανητικῶν δεδομένων κι ἡ εἲσοδός μας στήν τετάρτην διάστασιν ἒχουν παίξει κι αὐτά κάποιον ρόλον. ΟἹ λαοί ζητοῦν πλέον εἰρήνην, ἠρεμίαν, γενικόν ἀφοπλισμόν, εὐημερίαν, διότι ὃλοι πλέον ἒχουν ἀντιληφθεῖ τό βρώμικον παιχνίδι τῶν Καζάρων τραπεζιτῶν μέ τήν παγκόσμιον τράπεζαν.

Γιά νά ἐπιστρέψω στήν κατανόησιν ἐκ μέρους τῶν πολιτικῶν μας τῶν πραγματικῶν συνθηκῶν, εἶναι βέβαιον πώς οἱ μέν εὐνοηθέντες ἀπό τίς πρόσφατες ἐκλογές ἐπαναπαύονται ἐτοιμάζοντας τούς στυλογράφους τους γιά νά ὑπογράφουν ἀδιακρίτως ὃ,τι χαρτί τούς πετοῦν μπροστά τους, οἱ δέ μή τυχεροί, ἀμφιβάλλω ἐάν θ' ἀσχοληθοῦν καθόλου. Τό πιθανώτερον εἶναι ν' ἀναζητήσουν τρόπους νά κερδίσουν χρήματα, ὡς καλομαθημένοι στίς πρακτικές τοῦ πολιτικοῦ συστήματος ὃταν ἦσαν στήν ἐξουσίαν. Τί νά κάνωμεν, ἐσυνηθίσαμεν στά εὒκολα οἱ Ἓλληνες καί οἱ πολιτικοί μας δέν ἐξαιροῦνται ἀπό τόν κανόνα. Ὁπωσδήποτε ἐν τούτοις θά ὑπάρξουν πολλοί που θά ἀνησυχήσουν καί θά φροντίσουν νά καλύψουν μέ ἐπιστημονικήν ἒρευνα τό φαινόμενον ἀναζητῶντες τήν βοήθειαν κι ἐμβριθῆ γνῶσιν ἐπιστημόνων που ἒχουν στήν δούλεψίν τους. Ἒχουν τά μέσα γάρ. Αὐτοί ἀσφαλῶς καί δέν εἶναι πολιτικοί, εἶναι τά ἀφεντικά τους που δέν ἀφήνουν τίποτε στήν τύχην καί θεωροῦν πώς ἒχουν καθῆκον ἒναντι τῆς μακροημερεύσεως καί παραμονῆς τους στήν ἐξουσίαν. Αὐτοί θά φροντίσουν νά μᾶς βάλουν τά δύο πόδια σ' ἓνα παπούτσι.

Ὑποσχέσεις 

Πόσες φορές ἒχουν γελάσει τόν λαόν μας ;; Χίλιες, πέντε, δέκα χιλιάδες φορές;; Θά πῶ ἀμέτρητες διότι πράγματι αὐτή εἶναι ἡ ἀλήθεια,  ὁ ἀόριστος αὐτός προσδιορισμός ἀνταποκρίνεται στήν ἀλήθειαν. Γιατί συμβαίνει αὐτό ;; Δέν εἶμαι εἰς θέσιν νά ἀπαντήσω μέ  σιγουριά σ' αὐτό τό ἐρώτημα. Πιθανόν οἱ Ἓλληνες νά πάσχουν ἀπό βαρέως τύπου χρονίαν ἀμνησίαν, ἢ νά ἒχουν ἐθιστεῖ στά χονδροειδῆ ψεύδη που τόν μπουκώνουν κάθε τόσον οἱ πολιτικοί ἀρχηγοί-πιόνια τοῦ παγκοσμίου καθεστῶτος, που παρά τήν διεθνῆ κατακραυγήν, οὐδόλως πτοοῦνται, ἀλλά συνεχίζουν ἀκάθεκτοι νά ἐφαρμόζουν μεθοδικά ὃλες ἐκεῖνες τίς ἐντολές-παραμέτρους που θά δημιουργήσουν τίς προϋποθέσεις γιά ἓνα νέον παγκόσμιον ὁλοκαύτωμα. Ἐπιθυμία τους διακαής εἶναι ἡ μείωσις τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ. Αὐτό τά λέει ὃλα. Εἶναι οἱ ἲδιοι ὑπαίτιοι γιά τήν πληθυσμιακήν αὒξησιν που ἐδημιούργησαν τά μεγάλα καί παντοδύναμα ἀφεντικά τους. Ἀλλά τό ἒπραξαν γιά νά δικαιολογήσουν τήν ἀνάγκην μειώσεως τοῦ πληθυσμοῦ.  Αὐτό βεβαίως τώρα αἰτιολογεῖ (ἒναντι τοῦ ἑαυτοῦ τους ἲσως) τό γιατί θέλουν τήν καταστροφήν τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ ; Ἂγνωστον.

Ὁ ἑλληνικός λαός ὢφειλεν νά ἒχῃ ἀντιληφθεῖ τί τοῦ στήνουν πίσω ἀπό τήν πλάτην του περισσότερα ἀπό τριάντα  χρόνια τώρα, οἱ ἀγαπημένοι του πολιτικοί ἂνδρες.Συνήθως ὑπόσχονται ἀφειδῶς λαγούς μέ πετραχήλια, ὃμως παρ' ὃλα αὐτά καί τίς τόσες λαϊκές παροιμίες, ἀκόμη καταφέρνουν νά κοροϊδεύουν τόν λαόν. Ἀφοῦ τά καταφέρνουν μπράβο τους. Προσωπολάτρης ὃμως ὁ ἓλλην καί δίδων σημασίαν στό πόσον ψηλός, ὡραῖος ἢ μάγκας ἢ ἒξυπνος τούς φαίνεται αὐτός που εὐνοοῦν μέ τήν ψῆφον τους, συνεχίζουν νά μήν δίδουν σημασίαν στίς προειδοποιήσεις συνετῶν καί ψύχραιμων φωνῶν καί τά διάφορα σημάδια που προοιωνίζουν ὂχι καί τόσον καλές τίς ἐπόμενες ἡμέρες τῆς ζωῆς του. Μά δέν εἶναι μόνον αὐτό, παραμένων  στοιχειωδῶς ἀμόρφωτος, χωρίς ἐνδιαφέροντα πέραν τοῦ καθημερινοῦ του ἂρτου, ἒχει μεσάνυχτα ἀπό γεωπολιτική καί σπανίως ἐμβαθύνει σέ πιό πολύπλοκες πολιτικές καί χειρισμούς που ἀφοροῦν βασικά τόν ἲδιον. Ἐνῷ οἱ πολιτικοί τυχοδιῶκτες που ἀποτελοῦν τόν κορμόν τοῦ πολιτικοῦ μας συστήματος που τό γνωρίζουν αὐτό, τό ἐκμεταλλεύονται κατά περίπτωσιν καί περίστασιν ἀναλόγως κατά κανόνα ὃμως εἰς βάρος τὼν ἀπλῶν ἀνθρώπων που εἶναι καί οἱ πλέον εὐάλωτοι ἀπό κάθε ἂποψιν.

Δέν εἶναι δέ περίεργον τό γεγονός τῆς μεγάλης φοροδιαφυγῆς στά εὐρύτερα στρώματα τῆς κοινωνίας. Τό φαινόμενον δέν εἶναι καθόλου τυχαῖον ἢ περιοδικόν ἀλλά καλύπτει τοὐλάχιστον ταξικά ὃλα τά ἐπίπεδα. Ἐδῶ συμβαίνει τό ἲδιον ὃπως ὃταν σέ μίαν οἰκογένειαν ὁ ἐπί κεφαλῆς πατέρας εἶναι πχ. κλέπτης, τότε τά παιδιά του ἒχουν πολύ μεγάλην πιθανότητα  νά ἀκολουθήσουν τό παράδειγμά του. Σχηματικά δηλ. δίνοντας τό παράδειγμα , θέλω νά πῶ πώς ἡ συμπεριφορά τῶν ἐθνοπατέρων σηματοδοτεῖ καί τήν μίμησιν ἐκ μέρους τμημάτων τῆς κοινωνίας νά ἀκολουθήσῃ τό παράδειγμά τους. Ἐφ' ὃσον λοιπόν εἶναι οἱ ἲδιοι φαῦλοι καί καταχραστές κατ' ἐπανάληψιν καί κατά συρροήν, πῶς μποροῦμεν νά ὁμιλοῦμεν γιά  ἒκτασιν τῆς φοροδιαφυγῆς ;; Τό κυριώτερον δέ, πῶς ἐπανέρχονται οἱ "κύριοι" αὐτοί τώρα καί ζητοῦν τήν ἐπανεκλογήν τους ἀπό τό πειθήνιον κοπάδι τά πρόβατα, λέγοντες πώς αὐτοί οἱ ἲδιοι που μᾶς ἒχουν ἂν μή τι ἂλλον κατακλέψει γιά δεκαετίες πλουτίζοντες παρανόμως "θά βροῦν τήν λύσιν καί θά μᾶς σώσουν". Νά  μᾶς σώσουν ἀπό ποιούς ;; Ἀπό τούς ἰδίους ;; Κάπως ἀπίθανον  καί οὐτοπικόν.

Ἐχθές ἒγιναν οἱ προαναγγελθεῖσες ἐκλογές που ὁ Τσίπρας εἶχεν ἀναγγείλλει ἢδη μετά τήν πρώτην του ἐκλογήν (γιά ὃσους θυμοῦνται), εἶχεν εἲπει πώς ἂν χρειασθῇ θά ἐπαναλάβῃ τίς ἐκλογές προκειμένου νά ἀποκτήσει μεγαλυτέραν πλειοψηφίαν. Τότε εἶχα προειδοποιήσει ἐδῶ (3η παράγραφος) πώς ἡ προετοιμασία εἶχεν γίνει πολύ πρίν, κι εἶχαν προβλέψει ἀκόμη καί τήν ἀποπομπήν τῶν ἀριστερῶν στοιχείων συντόμως οὓτως ὣστε νά ἒχουν τά χέρια τους ἐλεύθερα  καί νά κινηθοῦν ὃπως θέλουν, πρός τόν σκοπόν διαιρέσεως ἢ ἂν θέλετε διαλύσεως τῆς Ἑλλάδος. Διότι  οἱ μογγολοεβραῖοι Καζάροι εἶναι ὂντως μία ἀρρώστεια που προσβάλλει ὁτιδήποτε ἒλθει σ' ἐπαφήν μαζί τους. Διέλυσαν τήν Γιουγκοσλαβίαν καί θέλουν νά τό ἐπαναλάβουν καί μέ τήν Ἑλλάδαν καί τήν Τουρκίαν. Αὐτά εἶναι τά μακρόπνοα σχέδιά τους.Ὃσον γιά τήν ἀφεντιά μας, ἐμεῖς φυσικά καί θά τούς κάνωμεν τό χατῆρι, τί...θέλεις νά μπλέξωμεν μέ πολέμους..;; Ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς τείνω νά πιστέψω πώς οἱ νεοέλληνες δέν ἒχουν ἱερόν καί ὃσιον, τί ἂλλο νά πῶ ;; Ἐλπίζω νά μέ διαψεύσουν.

Σημειλογικά ἒστω θά ἀναφέρω τίς πρῶτες λέξεις, πρῶτες ὑποσχέσεις που ἒδωσεν χθές κατά τήν ἐπινίκιον ὁμιλίαν του ὁ Τσίπρας, πέντε λεπτά ἒπειτα ἀπό τήν γενικήν παραδοχήν τῆς νίκης του.Ὑπεσχέθη λοιπόν κατ' ἀρχάς δημοκρατία, που δέν πρόκειται οὒτε κατά διάνοιαν νά δοῦμεν, ὂχι ἐξ αἰτίας του, ἀλλά τῶν ἀφεντικῶν του. Κατόπιν μίλησεν γιά ριζικές ἀλλαγές, ἡ ἀόριστος αὐτή ἐξαγγελία ἒχει δύο τοὐλάχιστον ἑρμηνεῖες : πρῶτον τίς λεγόμενες διαρθρωτικές ἀλλαγές που ὂντως εἶναι ἀπαραίτητες στήν χώραν μας καί τίς ἒχει ἀνάγκην, ἀλλά νά γίνουν ἐπ' ὠφελείᾳ τοῦ λαοῦ. Δεύτερον ἀλλαγή που δέν συμφέρει νά εἰπωθῇ ἀνοικτά καί ἀπροκάλυπτα καί που θά ἀφορᾶ κάποιες πρό καιροῦ προγραμματισμένες κινήσεις που θά ἒχουν στόχον τά συμφέροντα τοῦ καθεστῶτος καί θά ἀποβοῦν εἰς βάρος μας. Ἐσεῖς τώρα μπορεῖτε νά ἐπιλέξετε ἐκείνην που θά συμβάδιζεν μέ τά γοῦστα σας. Τό βέβαιον πάντως εἶναι πώς ὃ,τι ἀλλαγή ἐπιτελεσθῇ δέν θά ὠφελήσῃ τήν πατρίδαν μας. Δέν γνωριζω καί κανέναν που νά θέλῃ τό καλόν της. Ἢ καλύτερα νά πῶ ἐλαχίστους. ἀπό ἐκεῖ καί πέρα ἐπικεντρώθηκεν ὁ μέλων πρωθυπουργός στήν τέρψιν τῶν ὢτων μας, ὁμιλῶν περί "φροντίδος" τῶν ἀσθενεστέρων κι εὐάλωτων τάξεων-στρωμάτων τῆς κοινωνίας καί ὡρισμένα ἂλλα σχετικά μέ ἀποκατάστασιν ἀδικιῶν κι ἂλλα ὡραῖα. Λησμόνησα νά ἀναφέρω πώς στίς ἐξαγγελθεῖσες ἀλλαγές θά εἶναι καί τό κουκούλωμα τῆς ρεμούλας που ἒλαβεν χώραν ἐπί σειράν ἐτῶν.


Τό κουκούλωμα ἒρχεται

Μέ ἐτοῦτα καί μ' ἐκεῖνα φίλοι μου μᾶς ἐροκάνισαν τόν χρόνον αὐτοί οἱ ἂχρηστοι ἂνθρωποι τά βαρίδια τῆς κοινωνίας που παρασιτοῦν καί μᾶς ἀπομυζοῦν μονίμως, χωρίς κἂν νά μποῦν στόν κόπον νά ρίξουν μίαν ματιάν στά ὑποχείρια ἢ ὑποζύγιά τους πέστε το ὃπως θέλετε, καί τίς ἀνάγκες τους. Διότι ὁ βοσκός τά προσέχει τά πρόβατά του ἐφ' ὃσον ἀπό αὐτά ζεῖ καί πορεύεται, τά προσέχει ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ. Αὐτοί ἐπί πλέον μᾶς ὁδηγοῦν καί σέ σίγουρον θάνατον ἀνεξαρτήτως αἰτίας που θά τόν προκαλέσῃ. Πεῖνα, ἀνεργία, ἀνέχεια ;; Ὁτιδήποτε ἀρκεῖ νά μᾶς ἐλαττώσουν τήν ἐπιθυμητήν γιά κάθε ζωντανό ὂν μακροημέρευσιν. Ἒτσι ἐκάλυψαν σχεδόν ἐντελῶς τό ζήτημα τῆς Siemens καί τώρα βαδίζουν ἀκάθεκτοι γιά νά κουκουλώσουν καί τήν λίστα Λαγκάρντ, στήν ὁποίαν βρίσκονται ὃλοι τους ἀνεξαιρέτως, βουλευτές, ὑπουργοί, πρόεδροι, μικρότερα τσιράκια καί παρακαθήμενοι, ἠμέτεροι καί μή, ὃπως καί μία πλειάδα μεγαλοεπιχειρηματιῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων συγκαταλέγονται καί πολύ ἐνδιαφέροντα ὀνόματα τά ὁποῖα δέν πρέπει γιά κανέναν λόγον νά γνωρίζῃ ἡ ἑλληνική κοινωνία. Διότι τότε θά ἀποκαλυφθῇ δυστυχῶς γιά ὃλους τους τό βρώμικον παιχνίδι.

Ὃπως ἀντιλαμβάνεσθε φίλτατοι συνέλληνες, σέ κανέναν τους δέν συμφέρει αὐτή ἡ ἀποκάλυψις, Διότι μετά κλείνει τίς πόρτες της ἡ ζωή γιά δαύτους. Στήν Ἀμερικήν που ἒγιναν κάποιες ἀποκαλύψεις διότι ἐκεῖ εἶχαν τό προνόμιον νά ἒχουν μεταξύ τῶν φαύλων καί καλούς δημοσιογράφους, ἐνῷ σ' ἐμᾶς δυστυχῶς δέν ὑπάρχουν, ὑπήρξαν μία σειρά ἀπό αὐτοκτονίες. Διευθυντές, διευθύνοντες σύμβουλοι μεγάλων τραπεζῶν κι οἰκονομοτεχνικῶν ἑταιρειῶν ἐπροτίμησαν νά δώσουν τέρμα στήν ζωήν τους, ἒναντι τοῦ κοινωνικοῦ διασυρμοῦ. Φυσικά τά μεγάλα (καί κυρίως ὑπεύθυνα γιά ὃ,τι γίνεται) ἀφεντικά ζοῦν στόν δικόν τους κόσμον τῆς εὐμάρειας καί ψευτοευδαιμονίας. Αὐτοί ἒχουν τήν ψευδαίσθησιν πώς δέν τούς ἐγγίζει τίποτε μά κάνουν χονδροειδές λάθος. Τό κοινωνικόν τσουνάμι δέν θά ἀφήσῃ τίποτε ὂρθιον στό πέρασμά του. Τό ξέρουν αὐτό γι' αὐτό ἐπιτείνουν τίς προσπάθειές τους νά ἐπισπεύσουν τόν γ΄ παγκόσμιον.Ἡ ἀναμέτρησις οὐσιαστικά θά γείρῃ τήν πλάστιγγα πρός τήν πλευράν τοῦ μεγαλυτέρου θηρίου, που εἶναι ὁ λαός. Μόνον που δέν το ξέρει ἢ δέν ἒχει τό τρόπον νά τό διανοηθῇ. Ἒτσι τίποτε δέν ἒχει τελειώσει ἀκόμη.

Στά σαράντα περίπου χρόνια που διέρευσαν ἀφ' ὃτου ἐξεκίνησαν τό πρόγραμμα "διάλυσις κι ἀποδιοργάνωσις τῆς Ἑλλάδος", τήν β΄ φάσιν δηλ. (διότι ἡ πρώτη ἐξεκίνησεν τό 1950 κι ἒληξεν μέ τήν πτῶσιν τῆς δικτατορίας τό 1974), ἒχουν ἐπιτύχει νά καλύψουν ὃλα τά ἲχνη τῶν ἀτασθαλιῶν που ἒχουν διαπράξει εἰς βάρος μας, χωρίς νά ἀντιληφθῶμεν τίποτε ἢ σχεδόν τίποτε.Ὁμιλῶ φυσικά γιά τήν πλειοψηφίαν διότι ὑπάρχουν ἂτομα που ἒχουν καταγράψει ὃλα τά ἱστορικά γεγονότα που δυστυχῶς θά παραμείνουν κατά πᾶσαν πιθανότηταν μόνον στά κατάστιχα ἢ τίς σελίδες τῆς ἱστορίας. Δυστυχῶς ὁ κόσμος δέν ἀρέσει τίς ὂζουσες αὐτές πράξεις καί προτιμάει νά τίς ξεχνάῃ ἒστω κι ἂν ὁ ἲδιος παίζει τόν ρόλον τοῦ θύματος σ' αὐτά τά περιστατικά. Δέχεται τό κουκούλωμα μᾶλλον μέ ἀνακούφισιν θά ἒλεγα διότι δέν θέλει νά προβληματίζεται μέ τό τί θά πρέπῃ νά κάνῃ προκειμένου νά ρυθμίσῃ τά τοῦ μέλλοντός του. Ἀντιθέτως ἐπιθυμεῖ κατά τά φαινόμενα νά ἀφήνῃ σέ ἂλλους αὐτόν τόν ρόλον, ἐλπίζων στήν μεγαλοψυχίαν τῶν κυβερνώντων, ἡ ὁποία φυσικά δέν ὑφίσταται. Οἱ κυβερνῶντες μας εἶναι στυγνοί και κάθε τους κίνησιν ἒχει σάν ἐλατήριον προσωπικά ὠφέλη καί τό ἀτομικόν τους συμφέρον.


Λένε πώς τό μέλλον εἶναι ἂδηλον, ναί ὡς κάποιο σημεῖον θά ἦταν ἀποδεκτόν αὐτό. Στά πολιτικά μας πράγματα ὃμως, ἡ συχνή ἐπανάληψις πρακτικῶν που καί στό μέλλον ἒχουν ἐφαρμοσθεῖ ἐπιτυχῶς γι' αὐτούς, δυστυχῶς γιά ἐμᾶς τόν λαόν, δέν ἀφήνουν καί πολλά περιθώρια νά ἀμφιβάλλωμεν γιά τό ποία θά εἶναι ἡ κατάληξις ὃλων τῶν ζυμώσεων καί τῶν ἐκλογικῶν μαγειρευμάτων ἐκ μέρους τοῦ πολιτικοῦ μας συστήματος καί τῶν ἀφεντικῶν τους. Μία λεπτομέρεια : Τήν Singular logic τήν ἐπήραν στά χέρια τους τα μεγάλα ἀφεντικά που ἐφρόντισαν νά ἒχουν στά χέρια τους ὃλα τά μέσα ἐπικοινωνίας κι ὂχι μόνον στόν τόπον μας. Τηλεοράσεις, ἐπικοινωνίες (ΟΤΕ), ἐνέργεια (ΔΕΗ), ὀρυκτά, τύπος καί περιοδικά, θέαμα, τράπεζες, ἀσφαλιστικές ἑταιρεῖες, ἑταιρεῖες δημοσκοπήσεων, τώρα στό μέλλον θά τούς ἒχωμεν καί νά καταμετροῦν τίς ψήφους μας.κι ὃλα μέ ἑλληνικά ὀνόματα, ὃπως εἶναι ἡ πονηρή προσφιλής τους μέθοδος. Ἀφήνω σ' ἐσᾶς ν' ἀποφασίσετε τό κατά πόσον ἡ ἐκφραζομένη διά τῆς ψήφου θέλησίς σας, θά φθάνῃ ἀκέραια εἰς ἐπήκοον τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου, ἢ θά θάβεται.
Πότε θά καταλάβῃ ὁ ἓλλην ποῦ ζεῖ καί κινεῖται ;; Στήν Ἑλλάδαν ;; Ἡ ὁποία μήπως δέν μᾶς ἀνήκει πιά ;; Μήπως λίγον κατ' ὀλίγον μᾶς ἀπωθοῦν (βλέπε μεταναστευτικόν) ἐκτός τῆς πατρίδος μας ;;

Μ' αὐτές τίς σκέψεις σᾶς ἀφήνω μέ ὑγείαν


Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46

Enter your email address:


Delivered by FeedBurner

Print Friendly and PDF

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;