Μετανάστευσις ἢ τραγική προσφυγιά ;; Τό ψέμμα


Μία ἒκτακτος εἲδησις : Προσοχή ! Μετανάστες

Μεταχεισθεῖτε τους ἀνθρώπινα , σκεφθεῖτε ἂν εἲσασταν ἐσεῖς στήν θέσιν τους

Πῶς ἀλήθεια θά μᾶς φαινόταν ἐμᾶς καί ποιά τά συναισθήματά μας σέ περίπτωσιν που εἲμασταν ἐμεῖς σέ αὐτήν τήν τραγικήν θέσιν τῶν Συρίων ;; Λάβετε λοιπόν ὑπ' ὂψιν πώς ἒχουμε βρεθεῖ κι ἂλλοτε στήν ἰδίαν κατάσταστασιν (Μικρά Ἀσία) καί τίποτε δέν ἀποκλείει τό νά βρεθοῦμεν ἐκ νέου καί πάλιν. Οἱ ἐποχές που ζοῦμεν καί ἡ ρευστότης που ἐπικρατεῖ στόν πλανήτην, σέ συνδυασμόν μέ τόν ψευτοευδαιμονισμόν που ἒχει καταλάβει τούς Ἓλληνες, τίποτε δέν ἀποκλείεται. Συνειδητοποιεῖστε λοιπόν πώς βιώνουμε μίαν ἐντελῶς ξεχωριστήν καί ἰδιαιτέρως δύσκολην περίοδον στήν ζωήν μας (που δέν γνωρίζουμεν ποῦ θά μᾶς βγάλῃ κι ὃτι εἲμαστε ἂνθρωποι καί πρέπει νά σκεπτόμαστε κι ἀντιμετωπίζωμεν τούς ἂλλους ὡς ἀνθρώπους ἀνεξαρτήτως φύλου, χρώματος, ἐθνικότητος, θρησκείας, εἶναι ζωντανές ὑπάρξεις ὃπως κι ἐμεῖς. Ἐπί πλέον δέ πώς εἲμεθα Ἓλληνες.

Τό βίντεο που ἀκολουθεῖ εἶναι μία ἒκτακτος ἒκδοσις τῶν Πλειαδίων που ἀποσκοπεῖ στό νά μᾶς κάνῃ νά συνειδητοποιήσωμεν ἐπιτέλους κι ὁριοθετήσωμεν τό ἀκριβές στίγμα μας. Ποῦ εἲμαστε, ποῦ πηγαίνουμεν καί πῶς θά πρέπῃ νά πορευτοῦμεν στίς δύσκολες αὐτές στιγμές που βιώνουμεν στήν καθημερινότητάν μας. Τό βασικώτερον που πρέπει νά διακρίνῃ τίς κινήσεις μας εἶναι ἡ ψυχραιμία κι ἡ ἀντιμετώπισις ὃλων τῶν ἀντιξοοτήτων μέ αἰσιοδοξίαν. Τελικά κι αὐτό μπόρα εἶναι καί θά περάσῃ.Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46

Enter your email address:


Delivered by FeedBurner

Print Friendly and PDF

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;