Σκάνδαλον VolkswagenἊννα Στεφανοπούλου: Ἡ ἑλληνίς που ἐκδικήθηκεν τόν Β. Σόϊμπλε καί θά στοιχίσῃ στήν Γερμανίαν 18 δισ. δολλάρια σέ πρόστιμα!


Τοῦ Θεοφράστου Ἀνδρεόπουλου


Μία ἑλληνίς, ἡ Ἂννα Στεφανοπούλου, καθηγήτρια μηχανολογίας στό Πανεπιστήμιον τοῦ Michigan παίρνει ἐκδίκησιν γιά ὃσα ὑπέφερεν ὁ λαός της ἀπό τόν Β.Σόϊμπλε καί τήν «παρέαν» του, ἀφοῦ εἶναι αὐτή που «ξεσκέπασεν» τό μεγαλύτερο σκάνδαλον ὃλων τῶν ἐποχῶν (μέχρι τό ἐπόμενον ἐφ' ὃσον οἱ Γερμανοί ἒχουν δείξει ὃτι δέν διαθέτουν «ὀροφήν» σέ τέτοια ζητήματα).

Γνωστή γιά τίς μελέτες της ἐπάνω στούς κινητῆρες αὐτοκινήτων, συνετέλεσε στήν ἀποκάλυψιν τοῦ σκανδάλου, παρατηρώντας τήν δυσκολία νά συνδυασθῇ ἡ ἀπόδοσις τῶν κινητήρων μέ τόσον χαμηλούς ρύπους. «Γιά νά ἐπιτευχθῇ κάτι τέτοιο, θά ἒπρεπε νά έχωμεν ἓνα ὁλόκληρον χημικόν ἐργοστάσιο στήν ἐξάτμισιν», ἐδήλωσεν.
Δηλαδή τά ἀποτελέσματα που ἒβλεπε δέν ἐταίριαζαν μέ τήν ἱπποδύναμιν, κι ἐκεῖ κατενόησεν ὃτι κάτι δέν ἐπήγαινε καθόλου καλά μέ τίς μετρήσεις.

Τό σύστημα τῶν Γερμανῶν ἑστίαζε στό τιμόνι. Ἂν αὐτό ἦταν ἐντελῶς ἀκίνητον, ὃπως σέ μία μέτρησιν καυσαερίων, ἒμπαινε σέ διαμόρφωσιν «χαμηλῶν ἐκπομπῶν». Ἂν ἐκινεῖτο, ὃπως στήν κανονική χρῆσιν στόν δρόμον, ὁ κινητήρας ἐδούλευε κανονικά (ἐξάγων ρύπους).
Οἱ πρῶτες πραγματικές ἐνδείξεις ἐφάνησαν τό 2014 ὃταν τό πανεπιστήμιον τῆς West Virginia ἐξήτασε δύο diesel VW κι ἓνα BMW μέ τό BMW νά εἶναι τό μόνον που ἐπέρασεν τήν δοκιμήν ἐκπομπῶν!
Ἡ ΕΡΑ, ὑπηρεσία περιβάλλοντος τῶν ΗΠΑ ἐνημέρωσεν τήν VW ἀμέσως καί ἡ ἑταιρεία ὑποσχέθηκε νά διορθώσεῃ ἂμεσα τό πρόβλημα.

Ἡ μετοχή τῆς VW ἒπεσε σχεδόν 25% μέσα σέ λίγες ἡμέρες ἀπό τήν ἀποκάλυψιν τοῦ σκανδάλου.Ἡ «παράβασις» ἀφορᾶ ὂχι μόνον τά 500.000 ὀχήματα στίς ΗΠΑ, ἀλλά 11.000.000 σέ ὃλον τόν κόσμον!Τό καλύτερον  ὃμως ἒρχεται στό τέλος, ὃταν  ἡ διοίκησις τῆς VW παρεδέχθη ὃτι τό θέμα ἦταν σέ γνῶσιν της ἀπό τό 2014.

Φυσικά ὡς ἒχουσες ἒννομα συμφέροντα δέν ἀποκλείεται νά ἐγείρουν ἀπαιτήσεις ἀπέναντι στήν VW κι ἑταιρεῖες που ἒχασαν πωλήσεις λόγῳ τῶν χαμηλωτέρων ἐκπομπῶν τῶν μοντέλων της, ἀφοῦ ἡ VW ἐπέβαλλεν «ἀθέμιτον ἀνταγωνισμόν» μέ «ἐξωπραγματικές» μετρήσεις ὁδηγώντας ἑκατομμύρια ἀγοραστῶν νά ἐπιλέξουν τά μοντέλα της, ἒναντι τῶν αὐτοκινήτων ἂλλων ἑταιρειῶν.

Πρόκειται γιά τήν σειράν 4κύλινδρων ὑπερτροφοδοτούμενων πετρελαιοκινητήρων τῆς ἑταιρείας, που φοροῦν στίς ΗΠΑ τά Golf, Passat, Beetle, Jetta καί Audi A3, ἀπό τό 2009 καί μετά. Οἱ πραγματικές ἐκπομπές καυσαερίων τῶν αὐτοκινήτων αὐτῶν εἶναι μέχρι καί 40 φορές μεγαλύτερες ἀπό αὐτές που ἒδειχναν οἱ μετρήσεις, παραβιάζοντας ξεκάθαρα τόν νόμο «Καθαροῦ ἀέρος» (Clean Air act)!
Προσέξετε τό νούμερο, σαράντα φορές περισσότερον.

Αὐτοί (οἱ Γερμανοί) μᾶς "κουνοῦν" τόν δάκτυλον ὁλονῶν σάν χώρα, ὃτι εἲμαστε διεφθαρμένοι, τεμπέληδες κι ἀπροσάρμοστοι στήν νομιμότηταν. Ποιοί τό λένε αὐτό; Αὐτοί που ἡ Siemens, ἡ «ναυαρχίς» τῆς γερμανικῆς βιομηχανίας ἒχει «μαυριστεῖ» ἀπό τίς ΗΠΑ μέχρι καί τήν… Νιγηρίαν, ἐνῷ ἐδῶ εἶναι γνωστό πόσο συμμετεῖχε στήν διαφθοράν τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτικοῦ συστήματος καί σέ ὃλες τίς δίκες καί τίς ποινικές διώξεις που ἀσκοῦνται κατά φυσικῶν προσώπων καί πολιτικῶν (Ἂκη Τσοχατζόπουλου) ἐμπλέκονται γερμανικές ἑταιρεῖες ἀμυντικοῦ ὑλικοῦ.

Αὐτοί λοιπόν θά ἒλθουν ἐδῶ στήν Ἑλλάδα γιά νά μᾶς ἐπιβάλλουν κανόνες νά γίνωμεν «ἂνθρωποι» καί τό χειρότερον ὑπάρχουν πολλοί Ἓλληνες μέσα στά κοινωνικά στρώματα που «πάτησαν» τήν «μπανανόφλουδα» τοῦ «καλοῦ» Γερμανοῦ που θά μᾶς φτιάξῃ «δομές» καί «κράτος», ἀγνοώντας ἲσως ἀπό τήν πολλή παραπληροφόρησιν, καί τήν προπαγάνδαν ἐγχώριων ΜΜΕ, ὃτι οἱ συγκεκριμένοι δέν ἒχουν κανέναν ἠθικό δικαίωμα νά μᾶς «διδάξουν» ΤΙΠΟΤΕ.

Σημειώνεται ὃτι ὃπως καί στήν Siemens ἒτσι καί στήν VW τό σκάνδαλον ἀπεκαλύφθη πάλι στίς ΗΠΑ. Δέν εἶναι σαφές κατά πόσον αὐτό εἶναι τυχαῖον ἢ στίς ΗΠΑ ὑπάρχει κάποια προσπάθεια ἀποστολῆς «μηνυμάτων» δυσαρέσκειας πρός τήν γερμανικήν ἡγεσίαν ὃτι θά πρέπῃ νά ἀρχίσῃ νά μαζεύεται μέχρις ἐκεῖ που φτάνει τό «πάπλωμά» της, αὐτό ἂλλωστε θά φανῇ στό ἂμεσον μέλλον.

Ἐάν πάντως εἶναι ἓνα εἶδος ἀμερικανικῆς ἐπίθεσης στήν Γερμανίαν μετά τίς κυρώσεις κατά τῆς Ρωσσίας καί τίς σχεδιαζόμενες κυρώσεις κατά τῆς Κίνας γιά τό ζήτημα τῶν χάκερς, τότε οἱ ΗΠΑ ξεκινοῦν ἀνεδαφικούς πολέμους κατά ὃλων τῶν ὑπερδυνάμεων τοῦ πλανήτη που εἶναι ἐξαιρετικά ἀμφίβολο γιά τό ἂν μποροῦν νά τούς κερδίσουν, οἱ ἐποχές τῆς ἀπολύτου παντοδυναμίας της ἒχουν παρέλθει ὁριστικά. Ἒστω καί ἒτσι ὃμως ἡ ζημιά στήν εἰκόναν τῆς Γερμανίας εἶναι τεράστια. Ἡ φήμη εἶναι σάν τό τζάμι ἒτσι καί σπάσει…

Ἡ EPA, ἡ ὑπηρεσία περιβάλλοντος τῶν ΗΠΑ, ἀνεκοίνωσε πώς ἀνεκάλυψεν ὃτι ἓνα σύνολον αὐτοκινήτων τοῦ VW Group χρησιμοποιοῦσεν ἐσκεμμένα λογισμικόν τό ὁποῖον ἀνίχνευεν τίς προσπάθειες μέτρησης ἐκπομπῶν καυσαερίων τοῦ ὀχήματος καί τό ἒθετε σέ μία διαμόρφωσιν «χαμηλῶν ἐκπομπῶν» γιά νά περνάῃ μέ ἂνεσιν τήν μέτρησιν.
Ἀποτέλεσμα τῆς γερμανικῆς «ἐξυπνάδας»: Μέχρι καί 18 δισ. δολ πρόστιμον! Αὐτά τά ποσά θά ἒχουν ἂμεσον ἀντίκτυπον στήν γερμανικήν οἰκονομίαν.Φυσικά τίποτα δέν σταματάει ἐδῶ

Ἡ ὑπηρεσία προστασίας τοῦ περιβάλλοντος τῆς Καλιφόρνιας (Carb) διεξάγει ἐπίσης τίς δικές της ἒρευνες γιά τήν Volkswagen, ἡ ὁποία εἶναι ἐπίσης ἐκτεθειμένη σέ μαζικές ἀγωγές ἀπό ἀγοραστές τῶν αὐτοκινήτων της,  οἱ ὁποῖοι θεωροῦν ὃτι ἐξηπατήθησαν. Τό σκάνδαλον αὐτό, τό ὁποῖον ἒχει προκαλέσει θύελλα στήν Εὐρώπη, θά ἀποτελέσῃ ἐξ ἂλλου μέσα στίς προσεχεῖς ἐβδομάδες τό θέμα μίας ἀκροαματικής συνεδρίασης τοῦ ἀμερικανικοῦ Κογκρέσου, ἀνεκοίνωσαν δύο βουλευτές που εἶναι ἐπί κεφαλῆς τῆς ὑποεπιτροπῆς ἐνεργείας κι ἐμπορίου τῆς ἀμερικανικῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων, δηλαδή τό θέμα ἐξελίσσεται σέ καθαρά πολιτικό, καί θά ἀγγίξῃ εἲτε τό θέλει εἲτε ὂχι τήν ἲδιαν τήν Α.Μέρκελ που θεωρεῖται ἡ «ἀγαπημένη» τῆς γερμανκῆς βιομηχανίας.

Ἒρευνες ἢρχισαν ἐπίσης στήν Γερμανία καί τήν Ἰταλίαν.

Τό βρεττανικόν ὑπουργεῖο Μεταφορῶν στέλνει ἐπιτροπή στήν VW. Ἡ κυβέρνησις τῆς Βρεττανίας ἐκάλεσεν τήν Εὐρωπαϊκήν Ἐπιτροπή νά διεξάγῃ ἒρευναν ὃσον ἀφορᾶ τίς διαδικασίες ἐλέγχου τῶν ἐκπομπῶν ρύπων τῶν αὐτοκινήτων, μετά τήν παραδοχήν τῆς γερμανικῆς αὐτοκινητοβιομηχανίας Volkswagen ὃτι ἐξηπάτησεν τίς ρυθμιστικές ἀρχές στίς Ἠνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς.

«Εἶναι ζωτικῆς σημασίας ἡ κοινή γνώμη νά ἐμπιστεύεται τούς ἐλέγχους τῶν ἐκπομπῶν ρύπων τῶν ὀχημάτων καί καλῶ τήν Εὐρωπαϊκήν Ἐπιτροπή νά ἐρευνήσῃ τό ζήτημα αὐτό θεωρώντας το κατεπεῖγον», ἀνέφερεν ὁ ὑπουργός Μεταφορῶν τῆς Βρεττανίας Πάτρικ Μακλάφλιν σέ ἀνακοίνωσιν που ἐξέδωσεν. Ἡ ἐπιτροπή πρόκειται νά συνομιλήσῃ μέ στελέχη τῆς ἑταιρείας στό Wolfsburg καί νά δοθῇ στά μέλη της πρόσβασις σέ διάφορα ἒγγραφα, διευκρίνισεν τό ὑπουργεῖο σέ ἀνακοίνωσίν του.
Ἀκόμη καί ἡ Νότιος Κορέα ἀνεκοίνωσεν ὃτι θά ἐλέγξῃ τίς ἐκπομπές ρύπων τῶν πετρελαιοκινήτων αὐτοκινήτων τῆς Volkswagen καί τῆς Audi, «ξεφτίλσιμα» ἂνευ προηγουμένου.

Δεῖτε τώρα πόσον «ἀξιόπιστη» εἶναι καί ἡ γερμανική πολιτική ἡγεσία. Τό γερμανικόν ὑπουργεῖο Μεταφορῶν ἀρνήθηκε σήμερα ὃτι γνώριζε πώς ἠ Volkswagen χρησιμοποιοῦσεν τεχνολογία γιά νά παραποιῇ τίς μετρήσεις τῶν ἐκπομπῶν ρύπων παρ' ὃλον που μόλις πρίν ἀπό μερικούς μῆνες παραδέχθηκεν ὃτι γνώριζεν τήν ὓπαρξιν μίας γενικωτέρας διαφορᾶς μεταξύ τῶν τιμῶν που καταγράφονται στίς «δοκιμές» καί σέ κανονικές συνθῆκες ὁδήγησης, «εἶπα, ξεῖπα» δηλαδή.
Πάντως στό Βερολίνον ὁ Β.Σόϊμπλε καί ἡ Α.Μέρκελ θά τό «φυσάνε» καί δέν θά «κρυώνῃ». Τούς ἦλθεν ἀπό ἐκεῖ που δέν τό περίμεναν… ἀπό μίαν ἑλληνίδαν !

Σχόλιον τοῦ zeuxisblog46 :

Εἶναι γεγονός ὃτι μετά ἀπό μίαν περίοδον ἐσωτερικῶν ρυθμίσεων που ἐκόστισαν πάρα πολλά στίς ΗΠΑ, ἐπανεκκινεῖ καί πάλιν μίαν διαδικασίαν ἐπανάκτησης τῆς παλαιᾶς της ἰσχύος σέ πολλά ἐπίπεδα. Εἶναι βέβαιον πώς ἡ ἐπίθεσίς της στήν WV κρύβει καί ἂλλα ἐλατήρια, πέραν τοῦ δῆθεν περιβαλλοντικοῦ της ἐνδιαφέροντος. Μία χώρα που ἀρνεῖται πεισματικά ἐπί δεκαετίες τήν ὑπογραφήν πρωτοκόλλων που ἀφοροῦν ἐλέγχους τῶν περιβαλλοντικῶν ρύπων ἐκπομπῶν τῶν ἐργοστασίων της, νά μεταστραφῇ ἐν μιᾷ νυκτί σέ προστάτην τοῦ περιβάλλοντος ὑποτίθεται πρός ὂφελος τῶν πολιτῶν της εἶναι μᾶλλον ἀπίθανον. Ἡ οὐσία εἶναι μᾶλλον τό πρόβλημα ἐμπορικότητος τῶν ἀμερικανικῶν αὐτοκινήτων που διακαῶς θέλει νά ἐπιστρέψῃ στήν προτέραν του δόξαν. Γιά ὃσους εἶναι γνῶστες οἱ ΗΠΑ καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες γιά χρόνια προσαρμογῆς τῶν παραγομένων μοντέλων της, μέ στόχον νά προσεγγίσουν τό ἀγοραστικόν ἐνδιαφέρον εὐρωπαϊκῶν καί κρατῶν ἂλλων ἠπείρων. Ἐκεῖ λοιπόν κρύβονται τά ἐλατήρια τῆς ξαφνικῆς τους φιλοτιμίας.


Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46


Enter your email address:


Delivered by FeedBurner

Print Friendly and PDF

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Τό χρυσόν δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο

Ὁ Σώρρας καί πάλι στό προσκήνιον

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;