Πῶς ὀργανώθησαν οἱ ἀμερικανοί πολῖτες γιά τήν ἐπίλυσιν τῆς κρίσης ;


Ἐδῶ πρόκειται περί μἰας ἀξιοσημείωτης προσπαθείας ὀργάνωσης ἀντίστασης ἒναντι τῶν καθεστωτικῶν πολιτικῶν που ἀπό τό 2007 κατεδυνάστευσαν τόν ἀμερικανικόν λαόν. Μέ ὑπομονήν καί συγκροτημένον τρόπον ὀργανώθησαν, ἀντιμετωπίζοντες τό "θηρίον" τήν ἐποχήν ἰσχύος του, ὣστε σήμερα νά ἒχουν φθάσει πλέον στό σημεῖον  νά  δρέπουν καθημερινῶς τούς καρπούς τοῦ κόπου τους.

 Στρατηγικές οἰκονομικῆς ἐξυγίανσης

Ἐφηρμόσθησαν κι ἐξακολουθοῦν νά ἐφαρμόζονται μεθοδεύσεις καί παρωτρύνσεις, ἐκ μέρους φορέων καί πολιτῶν μέ ἂμεσο στόχον τήν καλυτέρευσιν τῆς καθημερινότητος στίς ΗΠΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ


Στούς Ουρανοξύστες τῆς Financial District Νέας Ὑόρκης, ἀκόμη καί οἱ πιό ἐνημερωμένοι εἰδικοί διαφωνοῦν γιά τόν τρόπον ἐπίλυσης οἰκονομικῶν κρίσεων. Αὐτό που εῖναι προφανές, ὡς τόσον, εἶναι ὃτι ὑπάρχει μία σημαντική ἒλλειψις συζήτησης, σχετικά μέ τίς σοβαρές ἐναλλακτικές λύσεις γιά τήν τρέχουσαν οἰκονομία μας. Θέλουμε νά πάμε πέραν ​​ἀπό τήν συνηθισμένη συζήτησιν καί νά ἐξερευνήσετε ἐπαναστατικές δυνατότητες που πραγματικά θά βοηθήσουν νά φθάσωμε στήν ρίζαν τοῦ προβλήματος.

Ἡ ἒρευνα καί πληροφόρησίς μας ἐμπλέκει ἂμεσα τό παγκόσμιο κεντρικόν τραπεζικό σύστημα - τοῦ ὁποίου ἡ Federal Reserve εἶναι ἓνα κομβικόν σημεῖον στίς Ἠνωμένες Πολιτεῖες - στήν δημιουργία καί τήν καταστροφή καί τήν δυστυχία που τόσοι πολλοί ἂνθρωποι βιώνουν σέ ὃλον τόν κόσμον. Ἡ ἰσχυρή ἑλίτ τῶν τραπεζιτῶν ἒχει κυριολεκτικά σέ ὁμηρία τίς κυβερνήσεις μας, ἀσκώντας μεγαλυτέραν ἐπιρροήν ἀπό ὃ,τι σέ ὁποιονδήποτε ἂλλον τομέαν. Ἒχουμε δεῖ καί βιώσει στήν πλέον πρόσφατον οἰκονομική κατάρρευσιν - τούς τραπεζίτες τῆς Wall Street  που ἐδημιούργησαν τό πρόβλημα, πώς διεσώθησαν μέ χρήματα τῶν φορολογουμένων, ἀποκομίζοντες τελικά ἀκόμη περισσοτέραν δύναμιν. Σαφῶς, καθιστῶντες τίς τράπεζες που ἦσαν ἢδη "πολύ μεγάλες γιά ν' ἀποτύχουν" ἀκόμη μεγαλύτερες, δέν εἶναι μία ἀποτελεσματική στρατηγική ἢ λύσις. Ἀντίθετα, καθιστᾶ τούς πάντες περισσότερον εὐάλωτους στό μέλλον καί δίνει στίς τράπεζες, ἀκόμη περισσότερον ἒλεγχον ἐπάνω κι ἀπό τήν κυβέρνησίν μας κι ἐπάνω μας.

Οἱ παρακάτω λύσεις ξεφεύγουν ἀπό τήν τυπική προσέγγισιν «γρήγορη λύσις» κι ἒχουν σκοπόν νά δώσουν λιγωτέραν ἐνέργεια σέ τραπεζίτες καί περισσότερες εὐκαιρίες γιά τήν εὐημερίαν ὃλων μας. Οἱ λύσεις μας στηρίζονται στόν ἠθικό πυρήναν τῆς «προοπτικῆς ἐλευθερίας» καί περιγράφονται σέ τρία στάδια :


Ὁμοσπονδιακή Τράπεζα τῶν ΗΠΑ 
Στάδιον 1 - Ἡ τρέχουσα μεταρρύθμισις τῶν συστημάτων : Φέρτε διαφάνεια καί λογοδοσία στό οἰκονομικό σύστημα. Αὐτό περιλαμβάνει τήν διάλυσιν τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Τραπέζης τῶν ΗΠΑ, τήν ἀποκατάστασιν χρήματος δίνοντας ἁρμοδιότητες στό Κογκρέσο, νομισματοποίησιν τοῦ χρέους, καί ἀπόσυρσιν ὑποστήριξης ἀπό ἐπιβλαβεῖς διεθνεῖς τραπεζικούς ὀργανισμούς, ὃπως ἡ Παγκόσμια Τράπεζα, τό ΔΝΤ, καί ἡ Τράπεζα Διεθνῶν Διακανονισμῶν.

Στάδιον 2 - Περιορισμόν κυβερνητικοῦ ἐλέγχου : Μείωσιν κυβερνητικῆς παρέμβασης στίς καθημερινές μας δραστηριότητες καί νά ἐνδυναμώσουν τούς ἀνθρώπους νά δημιουργήσουν τά δικά τους νομίσματα, τά τραπεζικά συστήματα καί βιώσιμον τοπικήν οἰκονομίαν. Αὐτό περιλαμβάνει νά ἀπαλλαγοῦμεν ἀπό κρατικές ἐπιδοτήσεις,  τήν κατάργησιν τῶν νομικῶν περιορισμῶν τόν νόμον τῆς προσφορᾶς, ὣστε νά ἐπιτρέψῃ στ' ἂλλα νομίσματα νά ἀνταγωνιστοῦν, νά ἐπαναφέρῃ πίσω προγράμματα συνταξιοδότησης,  περιορίζοντας σημαντικά τούς φόρους.

Στάδιον 3 - Ἐθελοντική συνεργασία: χρησιμοποιῆστε τήν προσωπικήν ἰσχύ καί τήν εὐημερία που ἒχει ἀποκτηθεῖ ἀπό τά στάδια 1 καί 2 γιά νά ἐνδυναμώσετε τούς ἀνθρώπους νά νοιάζονται ὁ ἓνας τόν ἂλλο καί νά ἐξαλείψῃ τήν ἀκούσια κυβερνητική παρέμβασιν συνολικά. Αὐτό περιλαμβάνει τό πλῆρες ἂνοιγμα τῆς ἀγορᾶς καί νά ἀφήσωμεν τούς ἀνθρώπους νά ἒλθουν μέ δικόν τους, μή καταναγκαστικόν τρόπον  διακυβέρνησης καί οἰκονομικῶν συστημάτων.


Ἀναλυτικά τά τρία στάδιαΣτάδιον 1 Μεταρρύθμισις

Τό στάδιον 1 περιλαμβάνει τήν μεταρρύθμισιν τῶν Κεντρικῶν Τραπεζῶν καί νά μεταστραφῇ ἡ οἰκονομία νά λειτουργῇ γιά τούς ἀνθρώπους, ὂχι γιά τούς τραπεζίτες. Γιά νά ἐπιτευχθῇ αὐτό προτείνουμεν τό κλείσιμον τῆς Federal Reserve καί προσωρινά νά δοθοῦν οἱ ἐξουσίες της στό Κογκρέσο. Αὐτό θά πρέπῃ νά συμπίπτῃ μέ τήν ἐκστρατείαν μεταρρύθμισης τῆς χρηματοδότησης, ὣστε νά ἀρθοῦν τά "εἰδικά συμφέροντα" ἀπό τήν Οὐάσιγκτον καί νά ἐπιβεβαιωθῇ ὃτι οἱ πολιτικοί πλέον ἐκπροσωποῦν τόν λαό. Ἡ μεταρρύθμισις στό Στάδιον 1 περιλαμβάνει ἐπίσης τήν δημιουργίαν ἐσόδων ἀπό τό χρέος καί τήν κατάργησιν τῶν ἐπιβλαβῶν διεθνῶν τραπεζικῶν ὀργανισμῶν. Μπορεῖτε νά ἐλέγξετε ὃλα αὐτά μέ περισσότερες λεπτομέρειες παρακάτω.Ἀποσυναρμολογῆστε τήν Ὁμοσπονδιακήν Τράπεζαν τῶν ΗΠΑ


Ἡ ἂρσις λειτουργίας τῆς Federal Reserve κατά πᾶσα πιθανότητα θά ἀπαιτήσῃ μαζική κινητοποίησιν ἐνάντια στίς πρακτικές της καί μίαν ἐκπαιδευτικήν ἐκστρατείαν ἐνημέρωσης ἀποκαλύπτοντας τίς ἀποτυχίες της. Μπορεῖτε νά ἐγγραφῆτε γιά νά συμμετάσχετε στήν κρίσιμον μᾶζα γιά δράσεις ἐλέγχου καί τελικήν παῦσιν τῆς Federal Reserve ἐδῶ. Καθώς ἡ πίεσις αὐξάνει, ἡ στρατηγική μας θά πρέπῃ ἐπίσης νά εἶναι σέ θέσιν νά ἐξασφαλίσῃ τήν ὁμαλή μετάβασιν, ἒτσι ὣστε νά μήν ὁδηγῇ σέ οἰκονομικό χάος. Γιά τόν λόγον αὐτό, προτείνουμε τήν προσωρινή μετατόπισιν τῆς ἐλεγκτικῆς ἰσχύος τῆς Federal Reserve στό Κογκρέσο.

Ἂν καί δέν ὑποστηρίζουμε περισσότερον τήν κυβερνητικήν ἐξουσία σέ μακροπρόθεσμον βάσιν, κρίνεται ἀναγκαῖο νά ἀποκατασταθῇ ἡ οἰκονομική λειτουργία ἀπό τήν κυβέρνησιν, καθώς βαθμηδόν διαλύουμεν τό κεντρικόν τραπεζικό σύστημα καί διερευνοῦμεν νέες ἐναλλακτικές λύσεις. Θά ῆταν ἀπολύτως κρίσιμον νά καταστήσωμεν  τήν λῆψιν οἰκονομικῶν ἀποφάσεων προσιτήν καί διαφανῆ γιά τό κοινόν. Τηλεοπτικές ἀκροάσεις καί συζητήσεις - παρόμοια μέ τό CSPAN - θά μπορούσαν νά διευκολύνουν περισσότερον τή δημόσιαν ἀλληλεπίδρασιν καί τήν λογοδοσίαν.

Οἱ λειτουργίες τῆς Νέας κυβέρνησης  ἐνδέχεται νά περιλαμβάνουν τήν ἐκτύπωσιν καί τόν δανεισμό χρημάτων σέ χαμηλά ἢ σταθερά ἐπιτόκια στό ὁμοσπονδιακό, κράτος, καί / ἢ δημοτικόν ἐπίπεδο. Μποροῦμε νά βασισθῶμεν σ' ἐπιτυχημένα μοντέλα ἀπό τό παρελθόν καί αὐτά που σήμερα λειτουργοῦν. Γιά παράδειγμα, ἡ Βόρεια Ντακότα ἒχει σήμερα μία κρατικήν τράπεζα που ἒχει καταφέρει νά διατηρήσῃ ἓνα πλεόνασμα ἐν μέσῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσης. Τό 2008, ἐνῷ ἡ ὑπόλοιπη χώρα ἦταν στά πρόθυρα τῆς χρεοκοπίας, ἡ Βόρεια Ντακότα εἶχε πλεόνασμα 1,2 δις $.Ἀποσύρετε τήν στήριξιν τοῦ ΔΝΤ, τῆς Παγκοσμίου Τραπέζης καί τῆς Τραπέζης Διεθνῶν Διακανονισμῶν


Αὐτή ἡ διεθνής τραπεζική τριάς καταστρέφει τόν κόσμον ὁλόκληρον. Θά χρεωκοπήσῃ χῶρες, χρεώνουν ἀστρονομικά ἐπιτόκια, ἀπαιτοῦν ἂδικους ὃρους τῶν δανείων καί δημιουργεῖ τίς στρατηγικές ἀνάπτυξης πρός ὂφελος τῶν πολυεθνικῶν ἐπιχειρήσεων καί ὂχι τούς κατοίκους τῆς κάθε χώρας.


IMF Διεθνές Νομισματικόν Ταμεῖον. Τό ΔΝΤ λειτουργεῖ ὡς ἓνα εἶδος «δανειστοῦ ἐσχάτης ἀνάγκης» γιά τίς ἀναπτυσσόμενες ἢ ἀγωνιζόμενες χῶρες. Παρά τό γεγονός ὃτι δεδηλωμένος στόχος του εἶναι ἡ «ἀνακούφισις τῆς φτώχειας», ὃλα τά δάνεια που ἐκδίδονται μέ αὐστηρούς ὃρους καί κανονισμούς, συνήθως καταλήγουν στήν ἀποδυνάμωσιν τῶν οἰκονομιῶν, θάβοντας τίς κυβερνήσεις καί τούς ἀνθρώπους τους στό χρέος, ὃπως καί τό ἂνοιγμα τῆς ἀγορᾶς σέ καταστροφικές ὑπερεθνικές ἑταιρεῖες. Παρακολουθῆστε αὐτό τό βίντεο μέ τόν John Perkins, συγγραφέαν τοῦ "Ἐξομολογήσεις ἑνός Οἰκονομικοῦ Hitman", γιά νά μάθετε περισσότερα γιά τό πῶς λειτουργεῖ.

Παγκόσμια Τράπεζα - Παρά τό γεγονός ὃτι ἡ Παγκόσμια Τράπεζα ἐκπροσωπεῖ 184 χῶρες, διοικεῖται ἀπό μίαν μικρήν ὁμάδαν ἀπό τά πιό ἰσχυρά ἒθνη που μέ τήν σειράν τους προωθοῦν τά δικά τους συμφέροντα. Ὁ Πρόεδρος τῆς Παγκοσμίου Τραπέζης, γιά παράδειγμα, διορίζεται ἀπό τόν Πρόεδρον τῶν Ἠνωμένων Πολιτειῶν καί ὑπῆρξε πάντα ἓνας πολίτης τῶν ΗΠΑ, ὃπως τό ΔΝΤ, ἡ Παγκόσμια Τράπεζα ἐκδίδει, ἐπίσης, τήν χορήγησιν δανείων διαρθρωτικῆς προσαρμογῆς που θέτουν περιορισμούς σχετικά μέ τό πῶς τά χρήματα  μποροῦν νά δαπανηθοῦν. Γιά παράδειγμα, ἓνα δάνειον τῆς Παγκοσμίου Τραπέζης ἐνδέχεται νά ἀπαιτήσῃ τήν ἰδιωτικοποίησιν τῆς ὓδρευσης ἡ ὁποία ὠφελεῖ συμφέροντα πολυεθνικῶν ὁμίλων καί ὑπονομεύει τά δικαιώματα τῶν ἀνθρώπων. Μέ τόν τρόπον αὐτόν ἡ Παγκόσμια Τράπεζα μπορεῖ νά χειρισθῇ καί τόν ἒλεγχον ἀνάπτυξης στόν ἀναπτυσσόμενο κόσμο πρός ἲδιον συμφέρον.

BIS Τράπεζα Διεθνῶν Διακανονισμὼν, Βασιλεία, Ελβετία. Ἡ Τράπεζα Διεθνῶν Διακανονισμῶν - Ἡ ὁποία ἒχει δημιουργηθεῖ ἀπό τήν οἰκογένειαν  Rothschild [Τράπεζα Διεθνῶν Διακανονισμῶν (ΤΔΔ)], "χρησιμεύει ὡς μία τράπεζα γιά τίς κεντρικές τράπεζες." Ἒχει 55  κεντρικές τράπεζες κρατῶν, ἀλλά κυρίως διοικεῖται ἀπό τραπεζίτες ἀπό τίς Ἠνωμένες Πολιτεῖες, τήν Ἀγγλίαν, τήν Γερμανίαν, τήν Ἐλβετίαν, τήν Ἰταλίαν καί τήν Ἰαπωνίαν. Σέ ἀντίθεσιν μέ τό ΔΝΤ καί τήν Παγκόσμιον Τράπεζα, λειτουργεῖ μέ πολύ λιγώτερη διαφάνεια καί δέν εῖναι ὑπόλογη στίς ἐθνικές κυβερνήσεις. Παρ' ὃλα αὐτά, ἒχει σημαντικόν ἒλεγχον ἐπί τοῦ παγκοσμίου χρηματοπιστωτικοῦ συστήματος μέ τόν καθορισμόν τῶν κεφαλαιακῶν ἀπαιτήσεων καί τῶν ἐλέγχων ἀποθεματικῶν. Τά στοιχεῖα δείχνουν ὃτι ἒπαιξε καθοριστικό ρόλο στήν ὓφεσιν τῆς Ἰαπωνίας στά τέλη τοῦ 1980 καί, πιό πρόσφατα, συνέβαλεν στήν κατάρρευσιν τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ συστήματος στίς ΗΠΑ ἀπό τήν ἐπιβολήν τῶν συμφωνιῶν ΙΙ τῆς Βασιλείας, ἡ ὁποία ἀπαιτεῖ οἱ τράπεζες νά προσαρμόσουν τήν ἀξίαν τῶν ἐμπορευσίμων χρεογράφων τους, τόν Νοέμβριον τοῦ 2007. Οἱ ἰδιῶτες στό πλαίσιον τῆς ΤΔΔ παίρνουν βασικές οἰκονομικές ἀποφάσεις χωρίς δημόσιον ἒλεγχον. Αὐτό πρέπει νά πάρῃ τέλος. Γιά νά μάθετε περισσότερα, ἐλέγξτε τό ἂρθρο τῆς Ἓλεν Μπράουν, ὁ πύργος τῆς Βασιλείας.


Ἀρνηθεῖτε διεθνεῖς φόρους


Ὁ ΟΗΕ καί ἂλλοι διεθνεῖς ὀργανισμοί πιέζουν τίς πολιτικές που θά μπορούσαν νά βοηθήσουν τήν δημιουργίαν ἑνός παγκοσμίου συστήματος φορολόγησης. Τά κεφάλαια καί τό Ἐμπόριον εἶναι μόνον ἓνα παράδειγμα. Αὐτό θά ἐδραιώσῃ τήν ἐξουσίαν τους ἀκόμη περισσότερον. Μήν τό δέχεσθε αὐτό.Κέρδος τό χρέος


Μέ τήν ἲδια τήν κυβέρνησιν νά ἐκδίδει κενόν νόμισμα (ἂνευ ἀντικρύσματος), παρά ἡ Ὁμοσπονδιακή Τράπεζα τῶν ΗΠΑ, θά μπορούσαμε νά ἐξαλείψωμεν τό ἐθνικόν χρέος. Τό δημόσιο χρέος ἀποτελεῖται ἀπό τίτλους, ὁμόλογα καί γραμμάτια. Ἡ κυβέρνησις τῶν ΗΠΑ θά μποροῦσεν ἀπλά νά ἐκδώσῃ νέο κενόν νόμισμα (fiat) καί νά ἐξαγοράσῃ τό σύνολον τῶν τίτλων καί νά τούς βγάλῃ ἒξω ἀπό τήν κυκλοφορίαν. Ἐπειδή ὁ τίτλος ἐνεργεῖ ὡς μετρητά καί αύτό δέν θά αὐξήσῃ τήν συνολική προσφορά χρήματος ὣστε νά προκαλέσῃ πληθωρισμόν. Ἀντ' αὐτοῦ, θά ἐξαλείψῃ μόνον τό χρέος καί οἱ φορολογούμενοι δέν θά ἒχουν πλέον νά πληρώνουν τόκους.

Ἂν εἶναι τόσον ἁπλό, ἀσφαλῶς θά ρωτήσετε, γιατί δέν μποροῦμεν ἁπλά νά τό κάνωμεν τώρα ; Αὐτό συμβαίνει ἐπειδή ἡ Ὁμοσπονδιακή Τράπεζα ἒχει σήμερα τήν ἐξουσίαν νά ἐκδίδῃ νόμισμα. Ὃταν ἡ Federal Reserve ἀγοράζει (ἀσφαλιστικούς) τίτλους, δέν καθιστοῦνται ἀνενεργοί. Ἀντ' αὐτοῦ οἱ τίτλοι γίνονται "ἀποθεματικόν" γιά τήν χορήγησιν πολλές φορές τήν ἀξίαν τους σέ νέα δάνεια. Αὐτό ἐπιδεινώνει τό πρόβλημα τῆς συνεχοῦς αὒξησης τοῦ πληθωρισμοῦ. Ἡ κατάργησις τῆς Federal Reserve, ὃμως, κι ἡ ἀπόδοσις τῆς ἐξουσία της στό Κογκρέσο, θά ἐπιτρέψῃ εὒκολα νά ἐξαλειφθῇ τό χρέος.Στάδιον 2. Περιορίσατε τήν Κυβέρνησιν


Διαμαρτυρίες γιά φορολογικές ἐπιβαρύνσεις
Στό στάδιον 2, τό ὁποῖον ἐπικαλύπτει σημαντικά τό Στάδιον 1, θέλουμε νά περιορίσετε τίς κρατικές λειτουργίες γιά τήν προστασίαν τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων καί νά ἐνδυναμώσετε τούς ἀνθρώπους νά ἰδρύσουν τήν δικήν τους τοπικήν οἰκονομίαν, τήν δημιουργίαν ἀνταγωνιστικῶν νομισμάτων, καί νά ἐπιτρέψετε μίαν πραγματικά ἐλευθέραν ἀγορά χωρίς κρατική παρέμβασιν. Αὐτό συνεπάγεται τήν κατάργησιν τῆς νομικῆς τους ἰσχύος, τούς νόμους τῆς προσφορᾶς* νά ἐπιτραπῇ σέ ἂλλα νομίσματα νά ἀναδυθοῦν καί νά ἀνταγωνίζονται, ἐξαλείφοντας τίς κρατικές ἐπιδοτήσεις, νά ἐπανέλθουν πίσω προγράμματα συνταξιοδότησης, καί περιορισμόν τῶν φόρων. Θά περιλαμβάνῃ ἐπίσης μίαν ἀπαγκίστρωσιν ἀπό τίς κρατικές τράπεζες σέ ἰδιωτικῶς διοικούμενο, διαφορετικόν τραπεζικόν σύστημα, κατάργησιν νόμων προσφορᾶς καί ζητήσεως. 

Κατάργησις τοῦ νόμου "Legal tender" *


Ἂν καί τό στάδιον 1 περιλαμβάνει τήν δημιουργία κάποιου εἲδους ὑπηρεσία που βασίζεται σέ τράπεζες τῆς κυβέρνησης, δέν θά εἶναι οἱ μόνες. Στό στάδιον 2, ἂλλα συστήματα, νόμισμα καί τραπεζικός τομέας πρέπει νά ἐνθαρρυνθοῦν καί νά μπορέσουν νά ἀνταγωνιστοῦν γιά τούς πελάτες. Οἱ τράπεζες θά μπορούσαν νά λάβουν πολλαπλές μορφές - καί ὃλες πρέπει νά ἀνταγωνιστοῦν στήν ἐλεύθερην ἀγορά. Μερικές νά ἐκδώσουν τοπικά νομίσματα·  ἂλλες νά  ὑποστηρίζονται στό 100% ἀπό ἀσήμι ἢ χρυσόν· ἂλλες νά ἀνήκουν καί νά διοικοῦνται ἀπό τά μέλη τῆς κοινότητος, κλπ. κλασματικός δανεισμός ἀποθεματικοῦ θά ἦταν παράνομος, ὢστε νά διασφαλίσῃ τούς δανειολῆπτες ἀπό δόλιες πρακτικές τῶν τραπεζῶν.

Ἐξαλεῖψτε κυβερνητικές ἐπιδοτήσεις καί διασώσεις


Οἱ ἐπιδοτούμενες ἐπιχειρήσεις ἒχουν ἓνα ἀθέμιτο πλεονέκτημα που τούς ἐπιτρέπει νά παραμείνουν ἀνταγωνιστικές. Στό στάδιον 2, κάθε ἐπιχείρησις που δέν εἶναι σέ θέσιν νά ἀνταγωνιστῇ στήν ἐλευθέρα ἀγορά, θά πρέπῃ νά ἐπιτρέπεται νά ἀποτύχῃ χωρίς κυβερνητικήν βοήθειαν ἢ ἐπιδοτήσεις. Ἐμπορικές γεωργικές ἐκμεταλλεύσεις, γιά παράδειγμα, που ἒφεραν τήν πτῶσιον τῆς τιμῆς τῶν τροφίμων κι ἐπίεσε μικρά, βιολογικά ἀγροκτήματα ἒξω ἀπό τίς ἐπιχειρήσεις, δέν θά εἶναι σέ θέσιν πλέον νά ἐπιδοτηθῇ. Οἱ τιμές τῶν ἐμπορευμάτων θά ἀρχίσουν νά ἀντικατοπτρίζουν τήν πραγματικήν ἀξίαν τους καί οἱ καλύτερες καί πιό ἀξιόπιστες ἐπιχειρήσεις θά ἀνέβουν στήν κορυφήν.

Χρησιμοποιῆστε τήν αὐξανομένην προσωπική σας περιουσία νά ὑπερκεράσετε τά κακοδιαχειριζόμενα προνοιακά προγράμματα τῆς κυβέρνησης


Δεδομένου ὃτι τό χρῆμα θ' ἀπελευθερωθῇ γιά ὃλους μέ τήν μείωσιν τῶν φόρων, θά ὑπάρξουν περισσότερες εὐκαιρίες γιά νά φροντίσετε ὁ ἓνας τόν ἂλλο ἀντί νά βασίζεστε σέ κυβερνητικές ὑπηρεσίες που χρηματοδοτοῦνται ἀπό τούς φορολογουμένους. Ὑπηρεσίες ὃπως Πρόνοιας, Κοινωνικῆς Ἀσφάλισης καί ἰατρικῆς περίθαλψης θά εἶναι πλέον ἀναγκαῖες, ἐπειδή ὃλοι οἱ ἂνθρωποι θά ἒχουν περισσοτέρους πόρους γιά νά συντηρήσουν τόν ἑαυτόν τους καί νά βοηθήσουν νά ἀλληλοϋποστηρίζονται. Τά στοιχεῖα δείχνουν ὃτι οἱ ἂνθρωποι οἱ ὁποῖοι εἶναι ἐλεύθεροι νά εὐημερήσουν τείνουν περισσότερο καί εἶναι σέ καλυτέραν θέσιν γιά νά ἀναλάβουν τήν φροντίδαν τοῦ ἂλλου ἀπό τό κράτος. Αὐτό, φυσικά, μπορεῖ νά φέρῃ ἓνα πολύ μεγάλον φόβον ἀπό ἐνδιαφερομένους πολῖτες που θέλουν νά ἐξασφαλίσουν ὃτι ὁ κάθε ἓνας φροντίζεται  μέχρις ἑνός βασικοῦ ἐπιπέδου. Ὡς τόσον, τά κυβερνητικά προγράμματα εἶναι πολύ ἀναποτελεσματικά, συχνά ἀνέφικτα καί δέν ἐπιτρέπουν τήν πλήρη χειραφέτησιν, ὃσον ὁ τρόπος ἀποκατάστασης που εὐημεροῦντες ἂνθρωποι μποροῦν νά κάνουν καί τό κάνουν.

Φορολογική ἐπανάστασις. 
Περιορίσατε φόρους καί στηρίξατε τήν προστασίαν τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων κί ἐνδιαφερθεῖτε γιά τά κοινά


Οἱ περισσότεροι ἀπό τούς φόρους μας στίς ΗΠΑ σήμερα  πηγαίνουν στόν στρατόν, ἐξοπλισμούς καί τούς τόκους γιά τό χρέος. Στό στάδιον 2, οἱ φόροι θά μειωθοῦν δραματικά. Θά χρειασθοῦν ἀκόμη γιά τήν προστασίαν ἀπό τήν ρύπανσιν τοῦ κοινοῦ - στόν ἀέραν, τό νερό καί τήν γῆ που μοιραζόμαστε ὃλοι - καί τήν προστασίαν τῶν βασικῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων μέχρι τήν φάσιν 3 εἶναι ἀρκετοί γιά νά προστατεύσετε τούς ἀνθρώπους, τίς περιουσίες τους καί κοινόχρηστους χώρους. 


Στάδιον 3 δημιουργῆστε συστήματα ἐθελοντικῆς συνεργασίας


Στό στάδιον 3 ὁ κυβερνητικός καταναγκασμός  διαλύεται καί ἰδιωτικές ἐθελοντικές ἐπιχειρήσεις - συμπεριλαμβανομένης τῆς δικαιοσύνης, ἀσφάλισης καί φύλαξης - ἀνταγωνίζονται γιά τό σεβασμόν τῶν δυνητικῶν τους πελατῶν. Οἱ ἂνθρωποι δημιουργοῦν συστήματα γιά τήν ἐθελοντική συνεργασία - καμμία βία, κανείς ἀξαναγκασμός - ἐκτός ἂν κάποιος πιέζει κάποιον ἂλλον. Φυσικά, προκύπτουν πολλά ἐρωτήματα καθώς ἡ μετάβαση ἀπό ἓνα γονικοῦ τύπου κατάστασης (μᾶς λέει τί πρέπει νά κάνωμε καί τί νά μήν κάνωμεν, τί νά σπουδάσωμεν, ποιόν μποροῦμεν νά παντρευτοῦμεν, τί μπαίνει μέσα στό νερό μας, ποιός πρέπει νά πάῃ στόν πόλεμο γιά τό ὂφελος τῶν ἐπιχειρήσεων, κλπ). Πῶς θά ἀσχοληθοῦμε μέ τούς ἐγκληματίες ; Τήν μαθητεία ; Τήν φροντίδαν ὑγείας ; Πῶς θά μπορούσαμε νά λειτουργοῦμεν τήν οἰκονομία μας ; Αὐτά εἶναι νομικά καί σημαντικά σημεῖα γιά τήν ἀντιμετώπισιν καθώς κάνουμεν τήν μετάβασιν πρός τήν πλήρη καί ἀπόλυτην ἐλευθερία γιά ὃλους. Εὐτυχῶς, πολλοί ἂνθρωποι ἒχουν ἢδη σκεφτεῖ πολύ γι' αὐτό καί  καταλήγουμε μέ τήν ἐνίσχυσιν τοῦ σταδίου 3 μέ συστήματα καί λύσεις. ἡ πρόκλησις ἒγκειται στήν μετάβασιν - πῶς θά φθάσωμεν ἐκεῖ ; Γιά τόν τομέαν τῆς οἰκονομίας ἐκεῖ θά πρέπῃ νά εἶναι μία πραγματικά ἐλεύθερη ἀγορά καί κάποια μορφή ἰδιωτικῆς δικαιοσύνης καί συστήματα ἀσφαλείας. Ἐδῶ ὑπάρχουν μερικές δυνατότητες :

Γιά τήν δημιουργία μίας πραγματικά ἐλευθέρας ἀγορᾶς

Ἐμεῖς δέν ἒχουμε δοκιμάσει ποτέ μία πραγματικά ἐλεύθερην ἀγορά χωρίς κρατική παρέμβασιν. Θά πρέπῃ νά ὑπάρχῃ τεράστια καινοτομία, πολυμορφία κι ἀνάπτυξις γιά τήν δημιουργίαν ἀκμαζόντων οἰκονομικῶν συστημάτων. Τά καλύτερα τραπεζικά μοντέλα, ἐμπορικά δίκτυα καί συστήματα νομίσματος θά ἀνέβουν στήν κορυφήν. Ἐπειδή τό στάδιον 3 βασίζεται σέ μή παραβιάσεις, θά ὑπάρξουν  ἐπίσης πολύ πιό βιώσιμα προϊόντα καί ὑπηρεσίες που εἶναι διαθέσιμες.Δημιουργία συστημάτων προστασίας

Στό στάδιον 3, τά κρατικά δικαστήρια δέν θά εἶναι πλέον ἀπαραίτητα. Γιά νά πραγματοποιηθῇ αὐτό, ὁ ἐρευνητής καί ὁμιλητής τοῦ Freedomain Ράδιο ὁ Stefan Molyneux, προτείνει τήν χρῆσιν Ὀργανισμῶν Ἐπίλυσης Διαφορῶν (ΟΕΔ-DRO). Κάθε ἂτομον θά ἒχῃ μίαν DRO, παρόμοια μέ μίαν ἀσφαλιστικήν ἑταιρεία, γιά νά ἀσφαλίσουν τίς καθημερινές τους δραστηριότητες. Στήν DRO θά παρέχεται ἀσφαλιστική κάλυψις γιά τίς συμβάσεις καί θά χρεώνουν μίαν ἀμοιβή που βασίζεται στόν κίνδυνον τῆς σύμβασης. Ἂν κάποιος σπάει τό συμβόλαιον, ἡ DRO θά πληρώνει γι'αυτό. Τά κίνητρα τῆς DRO γιά τήν καλή συμπεριφορά, διότι αὐτό κρατάει τό κοστολόγιον τοῦ λαοῦ κάτω. Οἱ DRO ἐπίσης, ἒχουν κίνητρα γιά νά ἐνθαρρύνουν τήν καλήν συμπεριφοράν, ἐπειδή τότε κερδίζουν περισσότερα χρήματα ἀπό τέλη καί πρέπει νά πληρώνουν λιγώτερο γιά τήν κακήν συμπεριφοράν τοῦ πελάτη τους. Αὐτό ἒχει διερευνηθεῖ περισσότερο στό τμῆμα ἐλευθερία καί προσφέρεται ἐδῶ ὡς ἀπλά μία ἰδέα γιά τό πῶς μία ἀταξική κοινωνία θά μποροῦσε νά ἀσχοληθῇ μέ τό ἒγκλημα μέ ἓναν μή-βίαιον τρόπον.


** Νόμιμον χρῆμα ("Legal tender") σημαίνει ὃτι τά χαρτονομίσματα τῆς Federal Reserve (δολλάρια) θεωροῦνται ἒγκυρη καί νόμιμη προσφορά τῶν πληρωμῶν στίς ΗΠΑ. Ἡ νόμισματική πρᾶξις περί ἐκδόσεως νομίσματος τοῦ 1965, καί συγκεκριμένα τό ἂρθρο 31 USC 5103, μέ τίτλο "νόμιμο" χρῆμα, δηλώνει : "νομίσματα Ἠνωμένων Πολιτειῶν καί συνάλλαγμα (συμπεριλαμβανομένου τοῦ ὁμοσπονδιακοῦ ἀποθεματικοῦ σέ χαρτονομίσματα καί κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων τῆς Ὁμοσπονδιακῆς τραπέζης τοῦ ἀποθεματικοῦ της καί οἱ ἐθνικές τράπεζες) ἀποτελοῦν νόμιμο χρῆμα γιά τό σύνολον τῶν ὀφειλῶν, τά δημόσια τέλη, φόρους, τέλη καί δικαιώματα. "

Ἐδῶ μπορεῖτε νά δῆτε τό βίντεο μέ τήν γνώμην τοῦ john Perkins γιά τήν ἑλλ. κρίσιν.

Σημείωασις : Ἂραγε οἱ διαθέτοντες νόησιν Ἓλληνες, θά μπορούσαν νά παραδειγματισθοῦν ἐπαρκῶς ἀπό αὐτό τό παράδειγμα ;; Διότι ἓως τώρα τοὐλάχιστον ἒχουν ἐπιδείξει πλήρην σύγχισιν, ἐσωτερικούς ἀνταγωνισμούς καί ἒριδες, παρά συνεννόησιν στήν ὁποίαν οἱ πάντες τούς παρωτρύνουν, μήπως ἒχουν τελικῶς δίκιο, κάποιες φωνές ἀπό τό ἐξωτερικόν που μᾶς ἐπισυνάπτουν διάφορα ;; Ὀψώμεθα φίλοι....Ἀνηρτήθη ἀπό :zeuxisblog46

Enter your email address:


Delivered by FeedBurner

Print Friendly and PDF

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;

Τά πρῶτα δειλά σημάδια ἀνάκαμψης στίς ΗΠΑ

Πῶς βλέπουν οἱ ξένοι τούς Ἓλληνες ;;