Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοέμβριος, 2015

Θεατρική ὑποκριτική δεινότης

Εικόνα
Τό κοινοβούλιον βρίθει ἀπό κρυφά ταλένταἻσως τό σωματεῖον ἠθοποιῶν θά πρέπῃ νά ἐπιληφθῇ τοῦ θέματος λόγῳ ὑπέρογκων μισθῶν που λαμβάνουν οἱ "εὐνοούμενοι" ἐπαγγελματίες πολιτικοί τοῦ κοινοβουλίου..!!!

Πολλές φορές οἱ σκηνοθέτες στό θέατρον ἢ τόν κινηματογράφον ἀναζητοῦν νά ἀνακαλύψουν διακαῶς ταλέντα, προκειμένου νά ἐπενδύσουν σ' αὐτόν ἢ αὐτήν κάποιον ρόλον δύσκολον ἀπό ἀπόψεως σπουδαιότητος στό ἒργον που πρόκειται νά ἀνεβάσουν. Ἀναζητοῦν κάποιον ὁ ὁποῖος θά μποροῦσεν νά ὑποδυθῇ ἢ ἐκφράσῃ καλύτερα καί πιό ἀποδοτικά καί εὒγλωττα τόν ρόλον που θά κληθῇ ν' ἀναλάβῃ. Πρός τοῦτον κοπιάζουν, ξοδεύονται σπαταλοῦν χρόνον, ἀναθέτοντες σέ εἰδικούς ἢ ἑταιρεῖες, γιά νά ἀνακαλύψουν αὐτά τά ταλέντα.
Κανείς τους ὃμως μέχρι στιγμῆς δέν σκέφθηκε νά ψάξῃ στόν μόνον τόπον, ὃπου θά εὓρισκεν ὂχι μόνον ἓνα, ἀλλά πληθώρα κρυφῶν ταλέντων, διαθετώντων μάλιστα καί ἐπαγγελματική δεινότηταν. Ἁπλῶς δέν ἐπέρασεν ἲσως ἀπό τό μυαλόν τους ἡ ἰδέα, ὡς φαίνεται, ἐνῷ βλέπουμεν καί τούς τρῶμε στά μοῦτρα κα…

Στρατηγικές ἐξουθένωσης

Εικόνα
Τακτικές περαιτέρω ἀποδυνάμωσης τῆς χώρας  Ἐφαρμόζουν κυβέρνησις καί δανειστές
Καθημερινῶς γινόμαστε μάρτυρες τῆς ἐξέλιξης ἑνός πολυδαίδαλου στήν δομήν του δράματος. Ξεκινῶντες ἀπό τήν μεταπολίτευσιν γιά νά μήν τό σπρώξωμεν ἓως τήν μεταπολεμικήν Ἑλλάδαν ἢ κι ἐνωρίτερα, οἱ διαδοχικές κυβερνήσεις ἐδημιούργησαν ἓνα σύστημα διακυβέρνησης τῆς χώρας ἐγκαθιδρύοντας ὃλες ἐκεῖνες τίς ὑποδομές γιά τήν ἀνάπτυξιν ἑνός κράτους τέρατος. Μίας μηχανῆς ἡ ὁποία στήν ἐξέλιξίν της ἒφθασεν σήμερα νά καταστρέφῃ ἀδιακρίτως καί κυριολεκτικῶς νά καταναλίσκῃ, νά τρώγῃ τούς ἲδιους τούς δημιουργούς της, ἢ γιά νά τό θέσωμεν ἀλλιῶς πως τούς ἑκάστοτε χειριστές της, δηλαδή τούς κυβερνώντας.
Ἂν θεωρήσωμεν ὃλα τά μέχρις τοῦδε πεπραγμένα τῶν κυβερνήσεων, ἀνεξαρτήτως ἐκπροσώπων τους (πρωθυπουργῶν κλπ.), ὡς καλῶς ἢ κακῶς πραχθέντα ἀδιάφορον τί, νομίζω μποροῦμεν νά δεχθοῦμεν ἀνέτως, τό γεγονός πώς τό ὃτι κατελήξαμεν σέ κάποιον στάδιον, ὃπου προκύπτουν κάποια ἀποτελέσματα καί συμπεράσματα  τά ὁποῖα ἐπέτρεψαν στόν λαό τήν …

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;

Εικόνα
Τί ἐπιφέρει ἡ μόλυνσις ἐκ τῶν  ΕΜF (ἠλεκτρομαγνητικῶν πεδίων)
Ὁ Jeromy Johnson [εἰσαγγελέας ἀσφαλοῦς τεχνολογίας (Safe Technology )]: Ὣστε ἐδῶ εἶναι μερικά βασικά πράγματα ... Ἓνα ἀσύρματον ἀκουστικό εἶναι ἓνα μεγάλο πρᾶγμα νά ἒχῃ κανείς γιά τό προσωπικόν του τηλέφωνον. Ἓνα μικρόφωνον ἢ μεγάφωνον εἶναι ἓνα ἀκόμη μεγάλο πρᾶγμα που μπορεῖ κανείς νά ἒχῃ. Κι ἒπειτα νά τό κρατήσῃ σέ λειτουργίαν μέσα στ' ἀεροπλάνον ὃταν ξέρῃ ὃτι δέν χρειάζεται νά μιλάῃ σέ μία κλῆσιν. Ἂν μπορείτε νά τό κρατήσετε, εἲτε σέ πλήρην λειτουργίαν στό ἀεροπλάνον ἢ ἀπλά νά τό μετατρέψῃ σέ λειτουργίαν μόνον δεδομένων, τότε τό τηλέφωνόν σας δέν θά ψάχνῃ στό δίκτυον κάθε πέντε δευτερόλεπτα, τό ὁποῖον εἶναι  περίπου αὐτό που συνήθως κάνει.
Ὃταν πρόκειται γιά τά παιδιά, αὐτό εἶναι πιθανῶς τό πιό σημαντικόν πρᾶγμα, διότι τά παιδιά εἶναι που πλήττονται περισσότερον. Τό κρανίον τους εἶναι λεπτότερον, οἱ ἐγκέφαλοί τους ἀναπτύσσονται πολύ πιό γρήγορα, κι ἀπορροφοῦν πολύ περισσοτέραν ἀκτινοβολίαν. Ὁ μυελός τῶν ὁστῶν ἑνός πα…