Θεατρική ὑποκριτική δεινότης


Τό κοινοβούλιον βρίθει ἀπό κρυφά ταλέντα

Ἳσως τό σωματεῖον ἠθοποιῶν θά πρέπῃ νά ἐπιληφθῇ τοῦ θέματος λόγῳ ὑπέρογκων μισθῶν που λαμβάνουν οἱ "εὐνοούμενοι" ἐπαγγελματίες πολιτικοί τοῦ κοινοβουλίου..!!!

 Ἡ αἲθουσα τῆς Βουλῆς ἐν ὣρᾳ πλήρους λειτουργίας τῆς ὁλομελείας, ἒνθα λαμβάνει χώραν ἡ δραστηριότης τῶν ὑποκριτῶν, ὁπότε μετατρέπεται εἰς ρωμαϊκήν ἀρένα

Πολλές φορές οἱ σκηνοθέτες στό θέατρον ἢ τόν κινηματογράφον ἀναζητοῦν νά ἀνακαλύψουν διακαῶς ταλέντα, προκειμένου νά ἐπενδύσουν σ' αὐτόν ἢ αὐτήν κάποιον ρόλον δύσκολον ἀπό ἀπόψεως σπουδαιότητος στό ἒργον που πρόκειται νά ἀνεβάσουν. Ἀναζητοῦν κάποιον ὁ ὁποῖος θά μποροῦσεν νά ὑποδυθῇ ἢ ἐκφράσῃ καλύτερα καί πιό ἀποδοτικά καί εὒγλωττα τόν ρόλον που θά κληθῇ ν' ἀναλάβῃ. Πρός τοῦτον κοπιάζουν, ξοδεύονται σπαταλοῦν χρόνον, ἀναθέτοντες σέ εἰδικούς ἢ ἑταιρεῖες, γιά νά ἀνακαλύψουν αὐτά τά ταλέντα.

Κανείς τους ὃμως μέχρι στιγμῆς δέν σκέφθηκε νά ψάξῃ στόν μόνον τόπον, ὃπου θά εὓρισκεν ὂχι μόνον ἓνα, ἀλλά πληθώρα κρυφῶν ταλέντων, διαθετώντων μάλιστα καί ἐπαγγελματική δεινότηταν. Ἁπλῶς δέν ἐπέρασεν ἲσως ἀπό τό μυαλόν τους ἡ ἰδέα, ὡς φαίνεται, ἐνῷ βλέπουμεν καί τούς τρῶμε στά μοῦτρα κατά τό κοινῶς λεγόμενον ὃλην τήν ἡμέρα, "τῇ εὐγενῇ συνδρομῇ τῶν ΜΜΕ", ὃλην τήν ἡμέρα σέ σημεῖον που καταντάει ἐκνευριστική αὐτή ἡ ὑποκριτική τους δεινότης. Ὂχι μόνον στήν Ἑλλάδαν ἀλλά σέ ὃλα τά κράτη.


Ὁ τόπος στόν ὁποῖον ἀναφερόμεθα σήμερα εἶναι (τό θέατρον) ἡ Βουλή καί ὑποστηρίζομεν μετά βεβαιότητος τήν ὓπαρξιν πολυτάλαντων ὑποκριτῶν, ἐκεῖ, μέ μόνην αἲρεσιν τό ὃτι εἶναι ἀμφίβολον ἐάν θά ἐδέχοντο νά ἀναλάβουν κάτι ἐκτός Βουλῆς δεδομένων τῶν ὑψηλοτάτων μισθῶν που ἀπολαμβάνουν ἐκεῖ, ὃπως καί τῆς ἀσυλίας που τούς παρέχουν τά ἀφεντικά τους, λόγῳ τῶν βρώμικων καί παράνομων κι ἰδιαζόντως βδελυρῶν καθηκόντων που τούς ἀνατίθενται. Τά πολυτάλαντα αὐτά ἂτομα, ἠθοποιοί - πολιτικοί - πειστικοί ψεῦτες - ἀφανεῖς κλέφτες - καταχραστές τῆς λαϊκῆς πίστης, εἶναι ἀναμφίβολον πώς θά εἶχαν πάρα πολλές εὐκαιρίες νά ἀναδειχθοῦν ὡς ἐκκολαπτόμενοι ἀστέρες.

Ὁ ἀρχαῖος χαρακτηρισμός τῶν ἠθοποιῶν ὡς ὑποκριτῶν, βρίσκει ἀσφαλῶς τήν καλυτέραν του θέσιν στόν χαρακτηρισμῶν τῶν ἀτόμων αὐτῶν, τῶν ὁποίων τά ὑποκριτικά χαρίσματα εἶναι εἰλικρινῶς ἀξιοπρόσεκτα. Ἡ ὑποκριτική τους δεινότης ξεπερνάει κάθε προηγούμενον, ἐφ' ὃσον τό ἐπάγγελμα καί τά καθήκοντά τους ἐκεῖ μέσα, τούς παρέχουν ὃλες τίς δυνατότητες ἒκφρασης, ὣστε νά πείθουν τήν πολιτικήν τους πελατείαν (διότι περί πελατείας πρόκειται). Τό ἀστεῖον δέ που ἂλλωστε ἐπιβεβαιώνει  καί τόν ἰσχυρισμόν μας, εἶναι τό ὃτι ὃταν κατά τύχην μεγάλοι ἠθιοποιοί ἒτυχεν νά ἐκλεγοῦν ὡς βουλευτές κι ἐβρέθησαν ἐκεῖ μέσα, αὐτομάτως ἐχάθησαν ἀνάμεσα στά τόσα ἂλλα σπουδαιότερα ταλέντα.

 Τό κτίριον τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων σέ ὣραν ἐθνικῆς ἠρεμίας.
Βεβαίως ἡ ἐν λόγῳ πελατεία (διάβαζε ψηφοφόροι), γνωρίζει καλά κι ἐκ προοιμίου ὁτι δέν πρόκειται νά ἀπολαύσῃ after sale service (μετά πώλησιν ἐξυπηρέτησιν). Αὐτό συμβαίνει διότι γνωρίζουνν καλῶς πώς ὃσον καλοί οἱ ὑποκριτές ἰνδάλματά τους καί δεινοί εἶναι στήν ὑποκριτικήν τους, ἂλλον τόσον ἲσως καί περισσότερον ἀφιλότιμοι εἶναι καί ἀνεύθυνοι, ὃταν μετά τήν ἑκάστοτε ἐκλογήν τους, ἒχουν νά καλύψουν τά προϋπεσχεθέντα στήν πελατείαν τους. Γιατί ;; Αὐτό παραμένει ἀναπάντητον ἐρώτημα στά εὐρεῖα στρώματα τῆς κοινωνίας, που ἀρνεῖται νά παραδεχθῇ ὡρισμένα ἁπλά πράγματα.

Ὃπως ἐπίσης καί τό ἐρώτημα που ἲσως πλανᾶται στό μυαλόν τοῦ ἀναγνώστου τήν στιγμήν που διαβάζει αὐτές τίς γραμμές : γιατί ἂραγε ψηφίζει ὁ λαός αὐτούς τούς ὑψηλά ἀμειβομένους ὑποκριτές, ἐφ' ὃσον μετά τήν ἐκλογήν τους ξεχνοῦν αὐτούς που τούς ἐψήφισαν ;; Αὐτό φίλοι μου εἶναι κάτι που δέν χρειάζεται νά τό ἀπαντήσωμεν ἐμεῖς μέσα ἀπό αὐτήν τήν ταπεινήν σελίδα. Εἶναι μία πολύτιμος γνῶσις που ἐνυπάρχει στόν κάθε ἓναν ἀπό ἐσᾶς. Γνωρίζετε πολύ καλά πώς τά πάντα εὑρίσκονται στό χέρι σας. Εἶναι πολύ ἁπλόν.

Θά πῶ ἓνα παράδειγμα. Εἶσθε στόν δρόμον καί βλέπετε ἓναν ζητιάνον ἀξιολύπητα ντυμένον στά κουρέλια καί τόν λυπᾶσθε. Τοῦ λέτε νά σᾶς ἀκολουθήσῃ καί τόν πηγαίνετε σπίτι σας. βρίσκετε παλιά ροῦχα καί τοῦ τά δίνετε. Κατόπιν τό σκέφθεσθε καί τοῦ δίνετε καί λίγα χρήματα. Εἶναι τόσον ἀξιοθρήνητος. Μετά ἐκεῖνος σᾶς ἱκετεύει νά τοῦ ἐπιτρέψετε νά κάνη κι ἓνα μπάνιο καί μ' ὁλον ὃτι δέν σᾶς ἀρέσει τοῦ τό ἐπιτρέπετε. Στό τέλος τόν ταΐζετε κιόλας. 

Ἒρχεται ὁ σύζυγος κι ὁ ἐπαίτης τόν παρακαλεῖ νά μεσολαβήσῃ κάπου μήπως καί τοῦ βρεῖ δουλειά. ἐκεῖνος ἀπό ἀνθρωπιά τόν βάζει στήν ἐπιχείρησιν που ἐργάζεται ὁ ἲδιος. Περνάει καιρός κι ὁ σύζυγος ἀπολύεται, ἀλλά ὁ ζητιᾶνος συνεχίζει διότι εἶναι φθηνός. Περνάει καιρός κι ἐνῷ ἡ οἰκογένειά σας πεινάει, ἐκεῖνος ἀνεβαίνει, εὐημερεῖ  καί σᾶς δανείζει χρήματα νά ἐπιβιώσετε, ὣσπου μή μπορώντας νά ἀνταποκριθῆτε στό δάνειον σᾶς παίρνει καί τό σπίτι.

Κάπως ἒτσι εἶναι ἀγαπητοί μου ἡ κατάστασις στήν Ἑλλάδαν (ὃπως καί ἀλλαχοῦ) κι εἶναι σχεδόν ἐξ ὁλοκλήρου τό ἀποτέλεσμα τῆς ὑποκριτικῆς δεινότητος τῶν ὑποκριτῶν πολιτικῶν μας στό κοινοβούλιον που τό ἒχουν μετατρέψει σέ "κυνοβούλιον". Ἐφ' ὃσον ὁλημερίς μαλλώνουν τάχα γιά τά μάτια τοῦ κόσμου καί τό βράδυ τά πίνουν εἰς ὑγείαν τῶν κορόϊδων, Αὐτοί εἶναι ὃλοι οἱ κυρίως ὑπαίτιοι κάθε ἑνός ἀπό τά σκάνδαλα που καθημερινῶς ξεσποῦν ἀπό τύχην, ὃσα ἀναφαίνονται, διότι εἶναι ἂπειρα σ' ὃλες τίς πτυχές τῆς δημοσίας διοίκησης. Φυσικά ὑπάρχουν καί ἂλλοι πίσω τους που θά λέγατε πώς εἶναι οἱ ἠθικοί αὐτουργοί, ἀλλ' ὃταν αὐτοί οἱ ψευδέλληνες (μόνον κατ' ὂνομα κι ἐπίθετον εἶναι Ἓλληνες) ἦσαν ἒντιμοι κι ἠρνοῦντο νά ὑποκύψουν στό βρώμικον χρῆμα, τίποτε δέν θά μπορούσαν νά καταφέρουν ἐκεῖνοι.

 Ἡ αἲθουσα τῆς Βουλῆς μεταμεσονύκτιον κατά τήν ψήφησιν ζωτικῶν γιά τό
ἒθνος νομασχεδίων, ἀνεξαρτήτως κυβερνήσεως.

Τά τελευταῖα πέντε χρόνια ὁ λαός μας ἀπέκτησεν μίαν πολύ πικρή γνῶσιν, ἡ ὀποία τόν πονεῖ πολύ γιά νά τήν ἀφομοιώσῃ. Δέν εἶναι κάτι που καταπίνεται εὒκολα, οὒτε χωνεύεται, διότι εἶναι ἡ κοροϊδία που ὑφιστάμεθα, κι αὐτοί οἱ πίσω ἀπό τήν θεατρικήν κουρτίνα, οἱ κατευθύνοντες ὃλον αὐτό που ζοῦμεν σήμερα, θά τό πληρώσουν ἀκριβά. Μά δέν πρόκειται νά πληρώσουν μόνον τά σαράντα χρόνια τά μεταπολιτευτικά ἀλλά γιά τά 13,5 χιλ. χρόνια που ἡ φυλή μας βασανίσθηκεν κι ὑπέφερεν τά πάνδεινα ἀπό αὐτούς που εἶναι πάντα καί παντοῦ οἱ ἲδιοι. Οἱ ἂπληστοι, ὑπερφίαλοι, εἰδεχθέῖς δήμιοι που παίζουν στήν πλανητικήν σκακιέρα τούς λαούς σάν πιόνια τοῦ σκακιοῦ. Αὐτοί νά εἶσθε βέβαιοι πώς θά πληρώσουν.

Ἲσως ὂχι ἀπό ἐμᾶς.., ποιός ξέρει, ἲσως τά παιδιά μας, κάποια μέρα καί σύντομα θά γίνῃ δικαίωσις τοῦ Ἑλληνισμοῦ, διότι αὐτό εἶναι γραμμένον στό DNA μας καί δέν ξεγράφεται διότι εἶναι διά πυρός χαραγμένον ἀνεξίτηλα ἐκεῖ ἐπάνω. Ἡ ἰδιοκτησία μας δέν ἀμφισβητεῖται ἀπό κανέναν....


Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46

Enter your email address:


Delivered by FeedBurner

Print Friendly and PDF

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;

Τά πρῶτα δειλά σημάδια ἀνάκαμψης στίς ΗΠΑ

Πῶς βλέπουν οἱ ξένοι τούς Ἓλληνες ;;