Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από 2018

Ἡ παιδοφιλία πλέον διώκεται διεθνῶς

Εικόνα
Αἰσθανόμενοι ἀπελπισίαν γιὰ τὸ ἐπίπεδο διακίνησης παιδοφιλίας στὶς τάξεις τῆς Ἑλίτ ; Γνωρίστε τὸ ΙTNJΔημοσίευμα τῆς 4ης Ἰουλίου 2018 τοῦ Richard Enos


ΕΝΣΥΝΤΟΜΙΑ
>Τά πραγματικά περιστατικά: Ἡ κλῖμαξ τῆς ἐμπορίας ἀνθρώπων καί τῆς παιδικῆς κακοποίησης πρέπει σίγουρα νά εἶναι ἡ πιό ἂγνωστη ἱστορία τοῦ πολιτισμοῦ μας. Εἲκοσι πέντε ἑκατομμύρια ψυχές κάθε χρόνον, ὀκτώ ἑκατομμύρια ἀπό αὐτά εἶναι παιδιά. Τὸ INTJ ἒχει ἐντολή νά εὐαισθητοποιήσῃ τήν κοινή γνώμην γιά τήν παιδική σεξουαλική διακίνησιν.
>Συλλογισθεῖτε: Ἂν εἲδατε μία δικαστικήν ὀργάνωσιν, ἡ τρέχουσα ἐντολή τῆς ὁποίας ἦταν νά ρίξῃ φῶς στόν μηχανισμό που βρίσκεται πίσω ἀπό τήν διακίνησιν παιδιῶν γιά σέξ, θά ἦταν πιό πιθανό νά σκεφθῆτε, νά μιλήσετε ἢ νά δράσετε μέ τρόπους που θά βοηθούσαν στήν ἀντιμετώπισιν αὐτῆς τῆς θηριωδίας στόν κόσμον?
Καθώς ψάχνομεν ἀδιάκοπα νά ἀποκαλύψωμεν τήν ἀλήθεια πίσω ἀπό τήν παραπλανητική πρόσοψιν τῆς ἒντονα ἐλεγχομένης γενικῆς ἀντίληψής μας, ἓνα συγκεκριμένο θέμα μοιάζει νά μπορῇ νὰ σταματήσῃ πολλούς ἀπό …

Πάπας, καὶ Βατικανό ἀντιμετωπίζουν κατακραυγὴ γιὰ τὸν τρόμον, ἐνῷ ἐπιβάλλουν "μαῦρο"στὰ ΜΜΕ

ἊρθροντῆςJudy Byington 
ΟἱΣερίφηδεςτοῦκοινοῦνόμουοἱὁποῖοιἐπετέθησανκαὶἐκρατοῦντοἀπὸτὴνἀσφάλειαντοῦΒατικανοῦμετὰτὴνἐπίδοσιντοῦἐντάλματοςσύλληψηςστὸνΠάπαΦραγκῖσκον, ἀπηλευθερώθησανἀπὸτὴνδημοτικὴφυλακὴντῆςΓενεύης. ΤὸἒνταλμαἐξεδόθηἐναντίοντοῦΠάπαἀπὸἓξηδικαστὲςτοῦΔιεθνοῦς

Μονάδες κομμάντος εἰσέβαλλαν στὸ ἀρχηγεῖον τῆς CIA

Εικόνα
<Μονάδες κομμάντος εἰσέβαλλαν στὸ ἀρχηγεῖον τῆς CIA>
Ἀναφορές: Μονάς ἀποστολῆς θαλασσίων ἀποστολῶν τῶν ΗΠΑ (MEU) εἰσβάλλει στὸ Langley! ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: Ἀεροσκάφος μὲ κλίσιν-ρότορος (Ἡ κατωτέρω εἲδησις κυκλοφόρησεν μόλις προσφάτως, ἀρχὰς Μαΐου) ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ 9:17 μ.μ. EST - Οἱ ἐκθέσεις ἀρχίζουν νὰ δείχνουν ὃτι μία θαλάσσια μονάς ἀποστολῆς (MEU) προσγειώθηκε στὸ Langley τὸ Σάββατον. Μία θαλάσσια μονάς ἀποστολῆς (MEU, προφέρεται "Mew"), εἶναι ἡ μικρότερη θαλάσσια ἀεροπορικὴ δύναμις θαλάσσης (MAGTF) ​​στὴ διάθεσιν τῶν ναυτικῶν δυνάμεων τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν. Κάθε MEU εἶναι μὶα ἐκστρατευτικὴ δύναμις ταχείας ἀντίδρασης, ἀνεπτυγμένη καὶ ἓτοιμη γιὰ ἂμεσην ἀνταπόκρισιν σὲ ὁποιαδήποτε κρίσιν, εἲτε πρόκειται γιὰ φυσικὲς καταστροφὲς εἲτε γι’ ἀποστολὲς μάχης. Μὶα τέτοια θαλάσσια ἐκστρατευτικὴ μονάς ἀποτελεῖται συνήθως ἀπὰ ἓνα ἐνισχυμένον τάγμα ναυτικοῦ-πεζικοῦ (που ὀνομάζεται ὁμάς προσγείωσης τοῦ τάγματος) ὡς στοιχεῖον ἐπίγειας μάχης, ἓνα σύνθετο μέσο πτήσης κλίσεως ρότορος …