Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από 2018

Ἡ οἰκονομία πάντα στὸ ἐπίκεντρον

Εικόνα
Ἡ κατωτέρω ἀνάρτησις δὲν εἶναι νέα, ἒχει προβληθεῖ πρὸ καιροῦ ἀλλὰ τὴν εἶδα πάλιν προσφάτως καὶ θεωρῶ ὃτι εἶναι πολὺ εὒστοχη καὶ ἀπὸ ἀναρτήσαντα που γνωρίζει ἐξ ἰδίας ἐμπειρίας ἢ ἒχει ἐρευνήσει καλὰ τὰ οἰκονομικὰ θέματα καὶ γι' αὐτὸ τὴν προβάλλω πάλιν.
Μία οἰκονομικὴ ἀπάντησις στὸν μνημονιακὸ μονόδρομο, που παρουσιάστηκε στὸν λαόν
Ἀπὸ τὸν τοῖχον τοῦ Παναγιώτη Χατζηστεφάνου στὸ Facebook..


ΑΚΟΥΩ

«Ἡ χώρα δέν ἒχει συναλλαγματικὰ ἀποθέματα γιὰ νὰ ὑποστηρίξῃ τὴν ἐπιστροφὴ στὸ ἐθνικόν της νόμισμα. Ἡ ἂτακτη χρεοκοπία δὲν θὰ ὁδηγοῦσε μόνο στὴν κατάρρευσιν τὸ τραπεζικὸ σύστημα, ἂρα καὶ στὴν ἐξαϋλωσιν τῶν καταθέσεων. Θὰ σὲ ἀνάγκαζε νὰ ἐκδόσῃς ἓνα νόμισμα που θὰ εἶχε τὴν ἲδια στιγμὴ μὶα δραματικὴν ὑποτίμησιν. Ταυτόχρονα οἱ συμπολῖτες μας που ὃλα αὐτὰ τὰ χρόνια ἒβγαλαν 250 δισ. στὸ ἐξωτερικὸ θὰ ἐρχόντουσαν καὶ θὰ ἀγόραζαν τὴν μισὴν Ἑλλάδα».
ΑΠΑΝΤΩ
1ον. Δὲν ὑπάρχει ἂτακτη καὶ τακτικὴ χρεοκοπία πουθενὰ στὴν οἰκονομικὴ βιβλιογραφίαν. Ὑπάρχει ΧΡΕΟΣΤΑΣΙΟΝ τὸ ὁποῖο προκαλεῖς ὡς χώρα εἲτε εἰς βάρος τ…

Tώρα θυμήθηκεν ἡ διεθνὴς κοινότης τὴν Ἑλλάδαν !!

Εικόνα
Ἒπειτα ἀπὸ σχεδὸν τριετῆ ἀπουσίαν λόγω σοβαρῶν προβλημάτων ὑγείας, ἐπανακάπτωμεν ἲσως ὂχι δριμύτεροι, ἀλλὰ μὲ διάθεσιν νὰ προσφέρωμεν τὴν δικὴν μας συμβολὴν εἰς τὴν εἰλικρινῆ  ἐνημέρωσιν. Ἐπίσης γιὰ τὶς τυχὸν παρατηρηθεῖσες ἀλλαγές ἢ ἀπομάκρυνσιν ὁρισμένων ἀναρτήσεων, πληροφοροῦμεν ὃτι ἐξακολουθοῦν νὰ ὑπάρχουν εἰς τὴν σελίδαν "ἀρχεῖον", σὲ μίαν προσπάθειαν ἐνημερώσεως γενικῶς τοῦ blog.
Ξύπνησαν ἀπὸ τὸ Βερολίνο ἢ μᾶς δουλεύουν ;; Οἱ εὐρωπαῖοι ἰθύνοντες νοιώθουν ἐνοχὲς γιὰ τὴν οἰκτρήν κατάστασιν καὶ τὸ ξεπούλημα στὴν Ἑλλάδαν τώρα, θέλουν νὰ διορθώσουν τί; 

Ἂρθρον τῆς Deutsche Welle
Θὰ γίνῃ ἀπομείωσις τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους ἐντὸς τοῦ 2018, ἐκτίμησεν ὁ Μαρσὲλ Φράτσερ, πρόεδρος τοῦ Γερμανικοῦ Ἰνστιτούτου Οἰκονομικῶν Ἐρευνών DIW.
Σὲ συνέντευξίν του στὸν νεανικὸν ἱστότοπο jungundnaiv.de, που προσεγγίζει τὰ πολιτικά θέματα μὲ ἐναλλακτικό, κατὰ κανόνα χαλαρὸν ὓφος, ὁ γερμανὸς οἰκονομολόγος παραδέχεται ὃτι στὸ πλαίσιον τῶν προγραμμάτων προσαρμογῆς «συχνὰ τέθησαν ὃροι που ἒπληξαν σημαντικὰ τ…