Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουάριος, 2018

Ἡ οἰκονομία πάντα στὸ ἐπίκεντρον

Εικόνα
Ἡ κατωτέρω ἀνάρτησις δὲν εἶναι νέα, ἒχει προβληθεῖ πρὸ καιροῦ ἀλλὰ τὴν εἶδα πάλιν προσφάτως καὶ θεωρῶ ὃτι εἶναι πολὺ εὒστοχη καὶ ἀπὸ ἀναρτήσαντα που γνωρίζει ἐξ ἰδίας ἐμπειρίας ἢ ἒχει ἐρευνήσει καλὰ τὰ οἰκονομικὰ θέματα καὶ γι' αὐτὸ τὴν προβάλλω πάλιν.
Μία οἰκονομικὴ ἀπάντησις στὸν μνημονιακὸ μονόδρομο, που παρουσιάστηκε στὸν λαόν
Ἀπὸ τὸν τοῖχον τοῦ Παναγιώτη Χατζηστεφάνου στὸ Facebook..


ΑΚΟΥΩ

«Ἡ χώρα δέν ἒχει συναλλαγματικὰ ἀποθέματα γιὰ νὰ ὑποστηρίξῃ τὴν ἐπιστροφὴ στὸ ἐθνικόν της νόμισμα. Ἡ ἂτακτη χρεοκοπία δὲν θὰ ὁδηγοῦσε μόνο στὴν κατάρρευσιν τὸ τραπεζικὸ σύστημα, ἂρα καὶ στὴν ἐξαϋλωσιν τῶν καταθέσεων. Θὰ σὲ ἀνάγκαζε νὰ ἐκδόσῃς ἓνα νόμισμα που θὰ εἶχε τὴν ἲδια στιγμὴ μὶα δραματικὴν ὑποτίμησιν. Ταυτόχρονα οἱ συμπολῖτες μας που ὃλα αὐτὰ τὰ χρόνια ἒβγαλαν 250 δισ. στὸ ἐξωτερικὸ θὰ ἐρχόντουσαν καὶ θὰ ἀγόραζαν τὴν μισὴν Ἑλλάδα».
ΑΠΑΝΤΩ
1ον. Δὲν ὑπάρχει ἂτακτη καὶ τακτικὴ χρεοκοπία πουθενὰ στὴν οἰκονομικὴ βιβλιογραφίαν. Ὑπάρχει ΧΡΕΟΣΤΑΣΙΟΝ τὸ ὁποῖο προκαλεῖς ὡς χώρα εἲτε εἰς βάρος τ…