Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάϊος, 2018

Τὶ ἀκριβῶς συμβαίνει κάτω ἀπὸ τὴν Ἀνταρκτικὴν

Εικόνα
<Τὶ ἀκριβῶς συμβαίνει κάτω ἀπὸ τὴν Ἀνταρκτικὴν> Mία πιθανὴ ἀνακοίνωσις ὃτι ὑπάρχει ἓνας ἀρχαῖος πολιτισμὸς που εὐρέθη κάτω ἀπὸ τοὺς πάγους στὴν Ἀνταρκτικὴν

Συνέντευξις τοῦ David wilcock ἀπὸ τὸν ἀπαχθέντα ἀπὸ ἡλικίας 16 ἐτῶν Corey Goode, ἐπὶ 20 χρόνια
(Σημ. μεταφρ.: Στὸ κείμενον κατὰ τὴν μετάφρασιν ἒχει διατηρηθεῖ τὸ ὓφος καὶ τὰ λεκτιικὰ σχήματα κι ἰδιώματα τῶν συμμετεχόντων στὴν συνέντευξιν)

Προφανῶς περὶ τὸ 1938 καὶ τὸ '39 οἱ Ναζὶ εἶχαν μὶαν ἀρκετὰ βαρεῖαν ἀποστολὴ στὴν Ἀνταρκτικήν, ὃταν ἦσαν ἐκεῖ ἐρευνῶντες κάτω ἀπὸ τοὺς πάγους. Ἐκεῖ βρῆκαν ὃλα αὐτὰ τὰ ἀρχαῖα ἐρείπια που ἀποτελοῦν μέρος ἑνὸς συνόλου ἐρειπίων κι εἶμαι σὲ θέσιν νὰ ὑποθέσω ὃτι αὐτὸ μπορεῖ νὰ χρησίμευσεν γιὰ τὶς δικὲς τους χρήσεις καὶ τὶς βάσεις τους ἐκεῖ καὶ ὃτι ἀπὸ τότε ἒχουν ἐρευνήσει μέσα ἀπὸ τὰ ὑπολείμματα αὐτῆς τῆς παναρχαίας ἐγκατάστασης ἀλλὰ διατηρῶντες τὸ μυστικὸν ἐπὶ χρόνια. Ὃταν ὃμως μπαίνετε σ' αὐτὸν τὸν κόσμον σήμερα, ὃταν εἰσἐρχεστε σὲ αὐτόν, εἶναι ἀρκετὰ ἐνδιαφέρον καὶ μ…

Τὸ Wikileaks ἀποκαλύπτει τὸ σχέδιον τοῦ ΔΝΤ.....

Εικόνα
..νὰ "προκαλέσῃ πιστωτικὸ γεγονὸς στὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ ἀποσταθεροποιήσῃ τὴν Εὐρώπην" Ὃπως ἒχομε πεῖ ἐπανειλημμένως, τὰ νέα πάντα τελευταῖοι τὰ μαθαίνομεν. Ἐπὶ πλέον δὲ ποτὲ δὲν γνωρίζομεν τὶ κρύβεται πίσω ἀπὸ κάθε κίνησιν
Ἂρθρον τοῦ Tyler Durden (Μετάφρασις καὶ προσαρμογὴ σὲ πολυτονικὸν, Ζ.Α.Μπαξεβανίδης)
Μία ἀπὸ τὶς ἐπαναλαμβανόμενες ἀνησυχίες που ἀφοροῦν τὶς φαινομενικὰ ἀδιάκοπες οἰκονομικές, χρηματοπιστωτικὲς καὶ κοινωνικὲς κρίσεις τῆς Εὐρώπης εἶναι τὸ ὃτι αὐτὲς ἦσαν σὲ μεγάλο βαθμὸ προκαθορισμένες, "σκηνοθετημένες" καὶ σκόπιμες.
Αὐτὸ εἶναι κάτι που ὁ πρώην ἐπὶ κεφαλῆς τῆς Τραπέζης τῆς Ἀγγλίας παρεδέχθη πρὶν ἀπὸ ἓνα μῆνα, ὃταν ὁ Mervyn King εἶπεν ὃτι ἡ οἰκονομικὴ ὓφεσις τῆς Εὐρώπης "εἶναι ἀποτέλεσμα ἐσκεμμένων πολιτικῶν ἐπιλογῶν που ἒκαναν οἱ ἑλὶτ τῆς ΕΕ. Εἶναι ἐπίσης αὐτὸ που εἶπεν ὁ ὑπεύθυνος στρατηγικῆς τῆς AIG Banque, Bernard Connolly τὸ 2008, κατὰ τὴν παρουσίασιν τοῦ"What Europe Wants".
Νὰ χρησιμοποιηθοῦν δηλ. τὰ παγκόσμια ζητήματα ὡς δικαιολο…

Ὑποθετικὴ δικτατορία

Εικόνα
Ὑποθετικὴ δικτατορία Ἡ καθημερινότης τῶν Ἑλλήνων

Ἂν ὑπῆρχε περίπτωσις κάποιος νὰ εἶναι γνώστης ὃλων τῶν προβλημάτων που ἀντιμετωπίζει σήμερα ὁ ἑλληνικὸς λαὸς στὸ σύνολόν του, ἲσως δὲν θὰ ἀρκοῦσεν μία ἁπλὴ ἀνάρτησις μερικῶν σελίδων, ἀλλὰ μία ἀλληλουχία ἀναφορῶν στὰ ἀτελείωτα βάσανα που ὑποφέρει τὸ κοινὸν τῶν Ἑλλήνων κατὰ τὰ τελευταῖα 7 χρόνια τῆς ὑποτιθεμένης κρίσης. Ἡ προγραμματισμένη καὶ ψυχρὰ ἐκτελεσθεῖσα αὐτὴ κρίσις ὡς σχέδιον που ἀπέφερε τεράστια κέρδη σὲ κάποιους, που εἶναι συγκεκριμένοι καὶ γνωστοὶ ἀλλὰ που δὲν τοὺς ἀγγίζει τίποτε διότι δυστυχῶς, αὐτὲς οἱ μέθοδοι που ἐφαρμόζουν, θεωροῦνται ἀπὸ τὴν διεθνῆ κοινότητα ὡς νόμιμες καὶ ἀρκούντως ἠθικὲς ἐφ' ὃσον τοὺς ἀποφέρουν κέρδη.
Ἂν προσέξατε ἀνέφερα τὴν "διεθνῆ κοινότηταν". Ποιά εἶναι ὃμως αὐτὴ ἡ κοινότης ;; Φυσικὰ ὂχι οἱ λαοὶ, ὂχι ὁ κόσμος, διότι εἶναι γνωστὸν τοῖς πᾶσιν ὃτι μία μερὶς τραπεζιτῶν, καὶ τὰ ἀφεντικὰ τους, κρινόμενοι ὡς ὑπεύθυνοι γιὰ ὃ,τι δεινόν ὑποφέρει ὁ πλανήτης καὶ ἡ χώρα μας τελικῶς, ἒχουν στὴν  κ…