Τὸ Wikileaks ἀποκαλύπτει τὸ σχέδιον τοῦ ΔΝΤ.....

..νὰ "προκαλέσῃ πιστωτικὸ γεγονὸς στὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ ἀποσταθεροποιήσῃ τὴν Εὐρώπην"

Ὃπως ἒχομε πεῖ ἐπανειλημμένως, τὰ νέα πάντα τελευταῖοι τὰ μαθαίνομεν. Ἐπὶ πλέον δὲ ποτὲ δὲν γνωρίζομεν τὶ κρύβεται πίσω ἀπὸ κάθε κίνησιν


Ἂρθρον τοῦ Tyler Durden
(Μετάφρασις καὶ προσαρμογὴ σὲ πολυτονικὸν, Ζ.Α.Μπαξεβανίδης)

Μία ἀπὸ τὶς ἐπαναλαμβανόμενες ἀνησυχίες που ἀφοροῦν τὶς φαινομενικὰ ἀδιάκοπες οἰκονομικές, χρηματοπιστωτικὲς καὶ κοινωνικὲς κρίσεις τῆς Εὐρώπης εἶναι τὸ ὃτι αὐτὲς ἦσαν σὲ μεγάλο βαθμὸ προκαθορισμένες, "σκηνοθετημένες" καὶ σκόπιμες.

Αὐτὸ εἶναι κάτι που ὁ πρώην ἐπὶ κεφαλῆς τῆς Τραπέζης τῆς Ἀγγλίας παρεδέχθη πρὶν ἀπὸ ἓνα μῆνα, ὃταν ὁ Mervyn King εἶπεν ὃτι ἡ οἰκονομικὴ ὓφεσις τῆς Εὐρώπης "εἶναι ἀποτέλεσμα ἐσκεμμένων πολιτικῶν ἐπιλογῶν που ἒκαναν οἱ ἑλὶτ τῆς ΕΕ. Εἶναι ἐπίσης αὐτὸ που εἶπεν ὁ ὑπεύθυνος στρατηγικῆς τῆς AIG Banque, Bernard Connolly τὸ 2008, κατὰ τὴν παρουσίασιν τοῦ "What Europe Wants".

Νὰ χρησιμοποιηθοῦν δηλ. τὰ παγκόσμια ζητήματα ὡς δικαιολογίες γιὰ τὴν ἐπέκτασιν τῆς ἐξουσίας τους:
  • περιβαλλοντικὰ ζητήματα: αὒξησις τοῦ ἐλέγχου τῶν χωρῶν μελῶν· καὶ νὰ προωθήσουν τὴν ἰδέαν τῆς παγκοσμίου διακυβέρνησης.
  • τρομοκρατία: χρησιμοποίησις τῆς δικαιολογίας γιὰ μεγαλύτερον ἒλεγχον τῶν ἀστυνομικῶν καὶ δικαστικῶν θεμάτων  καὶ αὒξησιν τῆς ἐπιτήρησης.
  • παγκόσμιος οἰκονομικὴ κρίσις : δηλ. σκοτώνουν δύο πουλιά (ἐλεύθερη ἀγορά, ἀγγλοσαξονικὲς οἰκονομίες) μὲ μία πέτρα (πανευρωπαϊκὴ ρυθμιστικὴ ἀρχή, προσπάθειες γιὰ παγκόσμιον χρηματοοικονομικὴ διακυβέρνησιν).
  • Η ΟΝΕ: νὰ δημιουργήσῃ μία κρίσιν γιὰ νὰ ἀναγκάσῃ τὴν εἰσαγωγὴν τῆς "εὐρωπαϊκῆς οἰκονομικῆς κυβέρνησης".
Σήμερα τὸ πρωΐ ἀποκτήσαμεν ἂλλη μίαν ἐπιβεβαίωσιν γιὰ τὸ πῶς οἱ ὑπερεθνικοὶ ὀργανισμοὶ «προγραμμάτισαν» ἐκ τῶν προτέρων τὶς εὐρωπαϊκὲς κρίσεις γιὰ νὰ προωθήσουν τοὺς στόχους τους, ὃταν τὸ Wikileaks δημοσίευσεν τὸ ἀντίγραφο μίας τηλεδιάσκεψης που ἒλαβε χώρα στὶς 19 Μαρτίου 2016 μεταξὺ τῶν δύο κορυφαίων ἀξιωματούχων τοῦ ΔΝΤ, ἐπιφορτισμένων μὲ τὴν διαχείρησιν τῆς ἑλλ. κρίσεως τοῦ χρέους - ὁ Poul Thomsen, ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ εὐρωπαϊκοῦ τμήματος τοῦ ΔΝΤ, καὶ ἡ Delia Velkouleskou, ἐπὶ κεφαλῆς τῆς ἀποστολῆς τοῦ ΔΝΤ  στὴν Ἑλλάδα.

Στὴν μεταγραφήν (τῆς συνομιλίας) , οἱ ὑπάλληλοι τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου κατεγράφησαν στὴν μαγνητοταινίαν νὰ  προγραμματίζουν νὰ ποῦν στὴν Γερμανίαν ὃτι ὁ ὀργανισμὸς θὰ ἐγκαταλείψῃ τὴν τρόϊκα ἐὰν τὸ ΔΝΤ καὶ ἡ ἐπιτροπὴ δὲν καταλήξουν σὲ συμφωνία γιὰ τὴν ἐλάφρυνσιν τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους (κάτι που ὃλοι θυμοῦνται).

Πιὸ συγκεκριμένα, οἱ ἀξιωματοῦχοι τοῦ ΔΝΤ λένε ὃτι ἡ ἀπειλὴ μίας ἐπικειμένης οἰκονομικῆς καταστροφῆς, ὃπως τὸ θέτει ὁ Guardian, εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ νὰ ἀναγκάσῃ τοὺς ἂλλους παῖκτες νὰ ἀποδεχθοῦν τὰ μέτρα της, ὃπως ἡ μείωσις τῶν ἑλληνικῶν συντάξεων καὶ τῶν συνθηκῶν ἐργασίας ἢ ὃπως τὸ θέτει ἡ Bloomberg ἓνα σχέδιο γιὰ νὰ προκαλέσῃ ἓνα πιστωτικὸ γεγονὸς στὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ ἀποσταθεροποιήσῃ τὴν Εὐρώπην".

Σύμφωνα μὲ τὴν διαρρεύσασα συζήτησιν, τὸ ΔΝΤ - τὸ ὁποῖο πιέζει γιὰ ἓνα  κούρεμα χρέους γιὰ τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὴν 3ην ἑλληνικὴ διάσωσιν τοῦ περασμένου Αὐγούστου - πιστεύει ὃτι ἓνα πιστωτικὸ γεγονὸς εἶναι τὸ μόνον πρᾶγμα που θὰ μποροῦσε νὰ προκαλέσῃ μίαν ἑλληνικὴ συμφωνίαν. Τὸ "γεγονός" μαρτυρεῖται ὃτι θὰ ἐλάμβανε χώρα κάποια στιγμὴ γύρω ἀπὸ τὸ δημοψήφισμα Brexit στὶς 23 Ιουνίου (ἒξοδος τῆς Μεγ. Βρεττανίας πέρισυ).

Ὃπως σημειώνεται ἀπὸ τὸ Bloomberg, ἡ διαρροὴ δείχνει ἀξιωματούχους που συνδέουν τὸ ἑλληνικὸ ζήτημα μὲ τὸ δημοψήφισμα τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου καὶ διατρέχουν κίνδυνο γενικῆς πολιτικῆς ἀποσταθεροποίησης στὴν Εὐρώπην.

Τὸ διαρρεῦσαν ἀντίγραφον ἀποκαλύπτει πὼς τὸ ΔΝΤ σκοπεύει νὰ χρησιμοποιήσῃ τὴν Ἑλλάδα ὡς πιόνι στὴν συνεχιζομένη διαπραγμάτευσιν μὲ τὴν γερμανίδα καγκελάριο προκειμένου νὰ ἐπιτύχῃ τὴν ἐπιθυμητὴ μείωσιν τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους που ἡ Γερμανία ἀντιμετώπισεν ἒντονα : στὴν διαρροὴ μαθαίνομε γιὰ τὴν πρόθεσιν τοῦ ΔΝΤ νὰ ἀπειλήσῃ τὴν γερμανίδα Καγκελάριον Ἂνγκελα Μέρκελ γιὰ νὰ τὴν ἀναγκάσῃ νὰ ἀποδεχθῇ τὰ αἰτήματα τοῦ ΔΝΤ σ' ἓνα κρίσιμο σημεῖον.

Ἀπὸ τὴν μεταγραφήν (κατὰ λέξιν):

ΤΟΜΣΕΝ: Δὲν ξέρω. Ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι ... τὸ σκέπτομαι διαφορετικά. Τὶ θὰ μποροῦσε νὰ τὸ φέρῃ ὃλον αὐτὸ σ' ἓνα σημεῖον ἀπόφασης ;; Στὸ παρελθόν, ὑπῆρξε μόνο μία φορὰ που ἐλήφθη ἡ ἀπόφασις κι ἒπειτα ὃταν ἐπρόκειτο νὰ ἐξαντληθοῦν τὰ χρήματα σοβαρὰ καὶ νὰ χρεοκοπήσουν. Σωστά ?

ΒΕΛΚΟΥΛΕΣΚΟΥ: Σωστά!

TOMΣEN: Καὶ ἲσως αὐτὸ θὰ συμβῇ ξανά. Σ' αὐτὴν τὴν περίπτωσιν, θὰ τραβήξῃ μέχρι τὸν Ἰούλιον, καὶ σαφῶς οἱ Εὐρωπαῖοι δὲν πρόκειται νὰ συζητήσουν γιὰ ἓνα μῆνα πρὶν ἀπὸ τὸ Brexit κι ἒτσι, σὲ κάποιο στάδιο θὰ θέλουν νὰ κάνουν ἓνα διάλειμμα καὶ στὴν συνέχεια θὰ θέλουν νὰ ξεκινήσουν καὶ πάλι μετὰ τὸ Εὐρωπαϊκὸ δημοψήφισμα.

ΒΕΛΚΟΥΛΕΣΚΟΥ: Αὐτὸ εἶναι σωστόν.

THOMSEN: Αὐτὴ εἶναι μὶα πιθανότης. Μία ἂλλη πιθανότης εἶναι αὐτὴ που νομίζω ὃτι θὰ συνέβαινεν ἢδη καὶ ἐκπλήσσομαι που δὲν συνέβη, κι αὐτὴ εἶναι τὸ ὃτι, λόγῳ τῆς κατάστασης τῶν προσφύγων, ἀποφασίζουν ... ὃτι θέλουν νὰ καταλήξουν σ' ἓνα συμπέρασμα. Ἐντάξει ? Καὶ οἱ Γερμανοί θέτουν τὸ ζήτημα τῆς διοίκησης ... καὶ βασικὰ εἲπαμεν ἐκείνην τὴν στιγμήν : "Κοίτα, κυρία Μέρκελ, πρέπει νὰ σκεφθῆτε τὶ εἶναι πιὸ δαπανηρὸν : γιὰ νὰ προχωρήσετε χωρὶς τὸ ΔΝΤ, θὰ ἒλεγεν τὸ Bundestag ὃτι «τὸ ΔΝΤ δὲν εἶναι στὴν ὑπόθεσιν ;;» ἢ νὰ ἐπιλέξῃ τὴν ἐλάφρυνσιν τοῦ χρέους που νομίζομεν ὃτι ἡ Ἑλλάδα χρειάζεται γιὰ νὰ μᾶς κρατήσῃ ὀρθοὺς ;;» Σωστά ? Αὐτὸ εἶναι πραγματικὰ τὸ θέμα.

ΒΕΛΚΟΥΛΕΣΚΟΥ: Συμφωνῶ ὃτι χρειαζόμαστε ἓνα γεγονός, ἀλλὰ δὲν ξέρω τὶ θὰ γίνῃ μ' αὐτό. Ἀλλὰ νομίζω ὃτι ὁ Ντάσεμπλουμ προσπαθεῖ νὰ μὴν δημιουργήσῃ ἓνα γεγονός, ἀλλὰ νὰ ξεκινήσῃ αὐτὴ τὴν συζήτησιν μὲ κάποιον τρόπο σχετικὰ μὲ τὸ χρέος, που οὐσιαστικὰ εἶναι γιὰ μᾶς νὰ εἲμαστε στὸ θέμα ἢ ὂχι τελικῶς.

TOMΣEN: Ναὶ, ἀλλὰ ξέρετε ὃτι αὐτὴ ἡ συζήτησις γιὰ τὰ μέτρα καὶ ἡ συζήτησις γιὰ τὸ χρέος μπορεῖ νὰ συνεχισθῇ γιὰ πάντα, μέχρι κάποιον ὑψηλό σημεῖο που δὲν πάει ἂλλο.., μέχρι νὰ πετύχουν τὴν πληρωμὴν τῆς δόσης τοῦ Ἰουλίου ἢ μέχρις ὃτου οἱ ἡγέτες νὰ ἀποφασίσουν ὃτι πρέπει νὰ καταλήξωμε σὲ συμφωνίαν. Ἀλλὰ δὲν ὑπάρχει τίποτε ἐκεῖ που διαφορετικὰ νὰ ἐπρόκειτο νὰ τοὺς ἀναγκάσῃ σ' ἓναν συμβιβασμόν. Σωστά ? Θὰ συνεχίσῃ γιὰ πάντα.

Τὸ ΔΝΤ δείχνει ἐπίσης ὃτι συνεχίζει νὰ τραβάῃ τὸ σχοινὶ μὲ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνησιν, ἡ ὁποία μέχρι στιγμῆς ἀρνήθηκε νὰ συμβιβασθῇ σὲ ὁποιεσδήποτε σημαντικὲς μεταρρυθμίσεις, ὃπως ἒχει μέχρι στιγμῆς ἡ περίπτωσις ἀπὸ τὴν πρώτη διάσωσιν. Ὃπως σημειώνει ὁ Guardian, ὁ ἓλλην ὑπουργὸς οἰκονομικῶν κ. Εὐκλείδης Τσακαλῶτος κατηγόρησεν τὸ ΔΝΤ γιὰ τὴν ἐπιβολὴ δρακοντείων μέτρων, μεταξὺ ἂλλων καὶ γιὰ τὴν μεταρρύθμισιν τῶν συντάξεων. 

Ἡ μεταγραφή (τῆς συνομιλίας) ἀναφέρει ὃτι ἡ Βελκουλέσκου δήλωσεν : "Αὐτὸ που εἶναι ἐνδιαφέρον εἶναι ὃτι ἡ Ἑλλάς παρέδωσεν ... ἒδωσαν λίγη προσοχὴν τόσο στὴν μεταρρύθμισιν τοῦ φόρου εἰσοδήματος ὃσο καὶ στὸ ... τόσο γιὰ τὴν φορολογικὴ πίστωσιν ὃσο καὶ γιὰ τὶς συμπληρωματικὲς συντάξεις». 

Ἡ ἂποψις τοῦ Τόμσεν ἦταν ὃτι οἱ Ἓλληνες "δὲν φθάνουν ἀκόμη στὸ σημεῖο νὰ συγκλίνουν γιὰ ν' ἀποδεχθοῦν τὶς ἀπόψεις μας". Ἡ Βελκουλέσκου ὑπεστήριξεν ὃτι «ἐὰν ἡ [ἑλληνικὴ κυβέρνησις] πιέσει ἀρκετά, θὰ ... Ἀλλὰ δὲν ἒχουν κανένα κίνητρο καὶ γνωρίζουν ὃτι ἡ Ἐπιτροπή (τρόϊκα) εἶναι πρόθυμη νὰ συμβιβασθῇ, ἒτσι αὐτὸ εἶναι τὸ πρόβλημα». 

Παρακάτω εἶναι ἡ σύνοψις τοῦ Paul Mason γιὰ τὸ τὶ διαμορφώνεται σὰν τὸ ἐπόμενο πολιτικὸ σκάνδαλον :

Τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸν Ταμεῖον ἒχει πιασθεῖ μὲ τὸ χέρι στὸ βάζο μὲ τὸ γλυκὸ, σχεδιάζοντας νὰ ὀργανώσῃ ἓνα «πιστωτικὸ γεγονὸς» που ἀναγκάζει τὴν Ἑλλάδα νὰ ὁδηγηθῇ στὴν χρεοκοπίαν, χρησιμοποιώντας τὸ πρόσχημα τοῦ δημοψηφίσματος τοῦ Brexit. 

Αὐτὸ δὲν εἶναι τὸ θέμα τῆς ἐπομένης ταινίας τοῦ James Bond. Εἶναι τὸ μεταφερθέν ἀντίγραφο  μίας τηλεδιάσκεψης μεταξὺ τοῦ ἐπί κεφαλῆς διαπραγματευτοῦ τοῦ ΔΝΤ, Paul Thomsen καὶ τῆς Delia Velculescu, ἐπί κεφαλῆς τῆς ἀποστολῆς τοῦ ΔΝΤ στὴν Ἑλλάδα. 

Ἀποκαλυφθεῖσα καὶ δημοσιευθεῖσα  ἀπὸ τὸ Wikileaks, ἡ συζήτησις ἒλαβε χώρα στὴν Ἀθήνα λίγο πρὶν τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸν Ταμεῖον ἀποχωρήσει ἀπὸ τὶς συνομιλίες μὲ στόχο νὰ δώσῃ στὴν Ἑλλάδα τὸ πράσινο φῶς γιὰ τὸ ἐπόμενο στάδιον τῆς διάσωσής της. 

Ἡ κατάστασις εἶναι : τὸ ΔΝΤ δὲν πιστεύει τοὺς ἀριθμοὺς που χρησιμοποιοῦνται τόσον ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ὃσο κι ἀπὸ τὴν Εὐρώπη γιὰ νὰ κάνουν τὸ ἐπόμενο στάδιο τῆς συμφωνίας. Δὲν θέλει ὡς ἐκ τούτου νὰ λάβῃ μέρος στὴν διάσωσιν. 

Ἐν τῷ μεταξύ, ἡ ΕΕ δὲν μπορεῖ νὰ κάνῃ τὴν συμφωνία χωρὶς τὸ ΔΝΤ, διότι τὸ γερμανικὸ κοινοβούλιο δὲν θὰ τὸ ἐπιτρέψῃ. 

* * * 

Ἐπιτρέψατέ μου νὰ ἀποκωδικοποιήσω. Ἓνα "γεγονὸς" εἶναι μία χρηματοπιστωτικὴ κρίσις που φέρνει τὴν Ἑλλάδα κοντὰ στὴν ἀδυναμία πληρωμῆς. Ὃπως καὶ πέρυσι, ὃταν οἱ τράπεζες ἒκλεισαν, κι ἑκατομμύρια ἂνθρωποι ἀντιμετώπισαν οἰκονομικὴ καὶ ψυχολογικὴ καταστροφήν. 

Μόνον που αὐτὴν τὴν φοράν, τὸ ΔΝΤ ἐπιθυμεῖ νὰ προκαλέσῃ αὐτὴν τὴν καταστροφὴ σ' ἓνα ἒθνος που κατέχει καὶ συντηρεῖ δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες καὶ ἒχει ἐπιφορτισθεῖ παραλλήλως μὲ μίαν ἀπὸ τὶς πιὸ περίπλοκες καὶ νομικὰ ἀμφιλεγόμενες κι ἀδιέξοδες διεθνῶς συνοριακῆς πολιτικῆς στὴν σύγχρονον ἱστορίαν. 

Ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνησις εἶναι ἐξαγριωμένη : «δὲν πρόκειται νὰ ἀφήσωμεν τὸ ΔΝΤ νὰ παίξῃ μὲ τὴν φωτιά», μοῦ εἶπε μία πηγή. Ἀλλὰ τὸ θέμα εἶναι ὃτι ἐκτὸς τῶν ἑλληνικῶν χεριῶν. 

Τελικά, ὃπως ὑποδηλώνει ὁ Thomsen στὴν μεταγραφή, μόνον ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ κι ἐπάνω ἀπ' ὃλα ἡ γερμανικὴ κυβέρνησις μπορεῖ νὰ ἀποφασίσῃ νὰ τιμήσῃ τοὺς ὃρους τῆς συμφωνίας που ἒπραξε γιὰ νὰ ἐγγυηθῇ τὴν Ἑλλάδα τὸν περασμένον Ἰούλιον. 

Τὸ ἀντίγραφον, ἂν κι ἐλήφθει μὲ μανία καὶ δυσπιστία στὴν Ἑλλάδα, θὰ πέσῃ σὰν βόμβα στὴν Ἐπιτροπὴ καὶ τὴν ΕΚΤ. Εἶναι αὐτοὶ που κατέχουν τὰ 300 δίς εὐρὼ τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους. Εἶναι ὁλόκληρος ἡ Εὐρώπη, μὲ ἂλλα λόγια, που θ' ἀντιληφθῇ ὃτι τὸ ΔΝΤ συνωμοτεῖ γιὰ νὰ κτυπήσῃ μὲ τὸ δόγμα τοῦ σόκ. 

Οἱ Ἓλληνες εἶναι κατανοήσιμον γιατὶ εἶναι θυμωμένοι καὶ συγκεχυμένοι. Καθὼς τὸ Bloomberg ἐπισημαίνει, ἡ Ἑλλάς θέλει νὰ μάθῃ ἂν ἡ ἒκθεσις WikiLeaks ἀναφορικὰ μὲ τὸ ὃτι τὸ ΔΝΤ ἀναμένει πρόθεσιν ἑλληνικῆς ἀθέτησης κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ δημοψήφισματος γιὰ τὴν ἀκύρωσιν ἒνταξης στὴν ΕΕ τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου στὶς 23 Ιουνίου, εἶναι ἡ ἐπίσημος θέσις τοῦ Ταμείου", ἐδήλωσεν  ἡ ἐκπρόσωπος τῆς κυβέρνησης Όλγα Γεροβασίλη στὸ ἠλεκτρονικὸ ταχυδρομεῖον. 

Ἀπὸ τὴν πλευράν του, ἓνας ἐκπρόσωπος τοῦ ΔΝΤ στὸ e-mail τὸ Σάββατον ἐδήλωσεν ὃτι δὲν «σχολιάζει διαρροὲς ἢ ὑποτιθέμενες ἀναφορὲς ἐσωτερικῶν συζητήσεων». Δύο πλευρικὲς παρατηρήσεις : 
  1. Ἒχει ξεσπάσει ἓνα "Snowden" σκάνδαλον ;; Ἂν ναὶ, μποροῦμε νὰ περιμένωμε πολλοὺς περισσοτέρους παρόμοιους λογαριασμοὺς - βόμβες ἀπὸ τὸ Bloomberg τὶς προσεχεῖς ἑβδομάδες. ἢ ἲσως ὁ λόγος γιὰ τὴν διαρροὴν εἶναι λιγώτερο χυμώδης : ἓνα bugged (παρακολουθούμενο) ξενοδοχεῖον. 
  2. Μπορεῖ νὰ εἶναι ἓνα ἂλλον ἀκόμη ταραχῶδες καλοκαίρι στὴν Εὐρώπην.
Σύμφωνα μὲ τὴν διαρροὴν τῆς τηλεδιάσκεψης τοῦ IMF, που πραγματοποιήθηκε στὶς 19 Μαρτίου, ὃταν ἡ Βελκουλέσκου ἦταν ἀκόμη στὴν Ἀθήνα, στὸ Hilton Hotel. Σᾶς προκαλεῖ νὰ ἀναρωτιέσθε ἂν τὸ Hilton εἶναι καλωδιωμένον ;;    

Σχόλιον blog : 

Τὸ ἂρθρον ἲσως δὲν εἶναι ἐπίκαιρον, ἀλλὰ περιγράφει εὒγλωττα τὶ καὶ ποοὶ καὶ πόσοι εἶναι αὐτοὶ που βυσσοδομοῦν πίσω ἀπὸ τὴ πλάτην τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Δὲν μιλῶ γιὰ τὶς προθέσεις τους, αὐτὸ μπορεῖ ὁ κάθε ἓνας νὰ τὸ κρίνῃ, ἀλλὰ γιὰ τὴν δραστηριότηταν ἡ ὁποία ἀναπτύσσεται ἀπὸ αὐτοὺς μὲ στόχον τὴν κερδοσκοπίαν κι ἀπόκτησιν ἰσχύος, ενῷ ἐμεῖς κοιμόμαστε τὸν ὓπνον τοῦ δικαίου .

Σημείωσις :
(Οἱ παρενθέσεις μ' ἐπεξηγήσεις δικὲς μας. Οἱ τελεῖες (ἀποσιωποιητικὰ) ὃπου ὑπάρχουν ἐκφράζουν τὰ σημεῖα τῆς συνομιλίας που δὲν ἦσαν ἀρκετὰ εὐκρινῆ).


Πηγή

Ἀνηρτήθη ἀπὸ : zeusisblog46

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;

Τά πρῶτα δειλά σημάδια ἀνάκαμψης στίς ΗΠΑ

Πῶς βλέπουν οἱ ξένοι τούς Ἓλληνες ;;