Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούνιος, 2018

Πάπας, καὶ Βατικανό ἀντιμετωπίζουν κατακραυγὴ γιὰ τὸν τρόμον, ἐνῷ ἐπιβάλλουν "μαῦρο"στὰ ΜΜΕ

ἊρθροντῆςJudy Byington 
ΟἱΣερίφηδεςτοῦκοινοῦνόμουοἱὁποῖοιἐπετέθησανκαὶἐκρατοῦντοἀπὸτὴνἀσφάλειαντοῦΒατικανοῦμετὰτὴνἐπίδοσιντοῦἐντάλματοςσύλληψηςστὸνΠάπαΦραγκῖσκον, ἀπηλευθερώθησανἀπὸτὴνδημοτικὴφυλακὴντῆςΓενεύης. ΤὸἒνταλμαἐξεδόθηἐναντίοντοῦΠάπαἀπὸἓξηδικαστὲςτοῦΔιεθνοῦς

Μονάδες κομμάντος εἰσέβαλλαν στὸ ἀρχηγεῖον τῆς CIA

Εικόνα
<Μονάδες κομμάντος εἰσέβαλλαν στὸ ἀρχηγεῖον τῆς CIA>
Ἀναφορές: Μονάς ἀποστολῆς θαλασσίων ἀποστολῶν τῶν ΗΠΑ (MEU) εἰσβάλλει στὸ Langley! ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: Ἀεροσκάφος μὲ κλίσιν-ρότορος (Ἡ κατωτέρω εἲδησις κυκλοφόρησεν μόλις προσφάτως, ἀρχὰς Μαΐου) ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ 9:17 μ.μ. EST - Οἱ ἐκθέσεις ἀρχίζουν νὰ δείχνουν ὃτι μία θαλάσσια μονάς ἀποστολῆς (MEU) προσγειώθηκε στὸ Langley τὸ Σάββατον. Μία θαλάσσια μονάς ἀποστολῆς (MEU, προφέρεται "Mew"), εἶναι ἡ μικρότερη θαλάσσια ἀεροπορικὴ δύναμις θαλάσσης (MAGTF) ​​στὴ διάθεσιν τῶν ναυτικῶν δυνάμεων τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν. Κάθε MEU εἶναι μὶα ἐκστρατευτικὴ δύναμις ταχείας ἀντίδρασης, ἀνεπτυγμένη καὶ ἓτοιμη γιὰ ἂμεσην ἀνταπόκρισιν σὲ ὁποιαδήποτε κρίσιν, εἲτε πρόκειται γιὰ φυσικὲς καταστροφὲς εἲτε γι’ ἀποστολὲς μάχης. Μὶα τέτοια θαλάσσια ἐκστρατευτικὴ μονάς ἀποτελεῖται συνήθως ἀπὰ ἓνα ἐνισχυμένον τάγμα ναυτικοῦ-πεζικοῦ (που ὀνομάζεται ὁμάς προσγείωσης τοῦ τάγματος) ὡς στοιχεῖον ἐπίγειας μάχης, ἓνα σύνθετο μέσο πτήσης κλίσεως ρότορος …