Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούλιος, 2018

Ἡ παιδοφιλία πλέον διώκεται διεθνῶς

Εικόνα
Αἰσθανόμενοι ἀπελπισίαν γιὰ τὸ ἐπίπεδο διακίνησης παιδοφιλίας στὶς τάξεις τῆς Ἑλίτ ; Γνωρίστε τὸ ΙTNJΔημοσίευμα τῆς 4ης Ἰουλίου 2018 τοῦ Richard Enos


ΕΝΣΥΝΤΟΜΙΑ
>Τά πραγματικά περιστατικά: Ἡ κλῖμαξ τῆς ἐμπορίας ἀνθρώπων καί τῆς παιδικῆς κακοποίησης πρέπει σίγουρα νά εἶναι ἡ πιό ἂγνωστη ἱστορία τοῦ πολιτισμοῦ μας. Εἲκοσι πέντε ἑκατομμύρια ψυχές κάθε χρόνον, ὀκτώ ἑκατομμύρια ἀπό αὐτά εἶναι παιδιά. Τὸ INTJ ἒχει ἐντολή νά εὐαισθητοποιήσῃ τήν κοινή γνώμην γιά τήν παιδική σεξουαλική διακίνησιν.
>Συλλογισθεῖτε: Ἂν εἲδατε μία δικαστικήν ὀργάνωσιν, ἡ τρέχουσα ἐντολή τῆς ὁποίας ἦταν νά ρίξῃ φῶς στόν μηχανισμό που βρίσκεται πίσω ἀπό τήν διακίνησιν παιδιῶν γιά σέξ, θά ἦταν πιό πιθανό νά σκεφθῆτε, νά μιλήσετε ἢ νά δράσετε μέ τρόπους που θά βοηθούσαν στήν ἀντιμετώπισιν αὐτῆς τῆς θηριωδίας στόν κόσμον?
Καθώς ψάχνομεν ἀδιάκοπα νά ἀποκαλύψωμεν τήν ἀλήθεια πίσω ἀπό τήν παραπλανητική πρόσοψιν τῆς ἒντονα ἐλεγχομένης γενικῆς ἀντίληψής μας, ἓνα συγκεκριμένο θέμα μοιάζει νά μπορῇ νὰ σταματήσῃ πολλούς ἀπό …