Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτέμβριος, 2018

Ἡ παιδεραστία στὸ ἐπίκεντρον παγκοσμίως

Ἐναλλακτικὰ νέα γιὰ ὃσους θέλουν νὰ μαθαίνουν τὴν ἀλήθειαν
Ὁ πρώην σύμβουλος τῆς CIA & ἐπὶ κεφαλῆς δικηγόρος τῆς ITNJ μοιράζεται τὴν πραγματικότητατῆς ἐμπορίας παιδιῶν ἀπὸ τὴν ἑλίτ
Ἐδημοσιεύθη δύο ἑβδομάδες πρὶν στὶς 18 Σεπτεμβρίου, 2018 ὑπὸ ArjunWalia

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ
Τὰ γεγονότα: Ἡ διακίνησις παιδιῶν ὑπερβαίνει κατὰ πολὺ τὴν σεξουαλικὴ κακοποίησιν παιδιῶν. Ὃπως ἐξηγεῖ ὁ Robert David Steele, περιλαμβάνει βασανιστήρια, τελετουργικὴ κακοποίησιν, συγκομιδὴν ὀργάνων καὶ πολλὰ ἂλλα. Εἶναι ἓνα μεγάλο ζήτημα που χρειάζεται μεγαλυτέρα συνειδητοποίησιν καὶ ἡ ITNJ ἀναλαμβάνει δρᾶσιν. •Ἂς ἀναλογισθοῦμεν: Πῶς φθάσαμε στὸ σημεῖον ὃπου οἱ «ἡγέτες» μας στὶς πιὸ ἰσχυρὲς θέσεις ἐμπλέκονται σὲ τέτοια πράγματα ; Εἶναι σκόπιμο νὰ ἐξακολουθήσουν νὰ κατέχουν ὑψηλόβαθμες θέσεις ; Πρέπει νὰ τοὺς ὑποστηρίξουμεν ; Ἡ ἐπεξεργασία τῶν συναισθημάτων μας εἶναι καθοριστική.
Ὁ Ρόμπερτ Ντέϊβιντ Στὴλ εἶναι ἓνας πρώην ἀξιωματικὸς τῶν πεζοναυτῶν στὸν τομέαν τῆς CIA καὶ ὁ συνιδρυτὴς τῆς Δραστηριότητος Πληροφοριῶν τῶν Θαλασσίων Σω…

Οἱ ἀλήθειες ἐνοχλοῦν

Μία διάλεξις τοῦ JordanMaxwell (ἀπομαγνητοφώνησις)
Tὸ πιὸ λαμπρὸ 15λεπτο σύστημα ἐλέγχου
Νομίζω ὃτι τὸ μόνο πρᾶγμα που θὰ ἢθελα γιὰ ἐσᾶς θὰ ἦταν νὰ ἀπομακρύνω κάθε ἒννοιαν ἀπὸ ὁτιδήποτε λέω σήμερα, σχετικὰ μὲ τὸ σημεῖον αὐτὸ, ὃτι δηλαδὴ δὲν ὑπάρχει τίποτε κι ὃτι αὐτὸς ὁ κόσμος γύρω μας λειτουργεῖ ὃπως τὸν νομίζετε, ὃτι πχ. ἠ ἀστυνομία δὲν εἶναι αὐτὸ που πιστεύετε ἐσεῖς, ὃτι δὲν κάνει τίποτε νὰ λύνῃ τὰ προβλήματά μας, ὃτι νομίζουν ὃτι εἶναι σερίφηδες τῆς περιοχῆς καὶ ὃτι οἱ τράπεζες δὲν εἶναι αὐτὲς που νομίζετε ὃτι εἶναι, πώς δὲν κάνουν αὐτὸ που νομίζετε, οἱ κυβερνήσεις ὃτι δὲν κάνουν αὐτὸ που πρέπει νὰ κάνουν, κι ὃτι λειτουργοῦν ὁπουδήποτε κοντὰ στὸν τρόπο που σκέφτεστε ἐσεῖς πώς κάνουν καὶ γι' αὐτὸ σήμερα, ὃταν ἐσεῖς κοιτάζετε τὶ συμβαίνει στὸν κόσμο, κανένα ἀπὸ ὃλα αὐτά που προεῖπα δὲν ἒχει νόημα.
Ὃλα αὐτὰ τὰ πράγματα κι οἱ πράξεις που φαίνονται τρελλὰ, που δὲν ἒχουν νόημα καθόλου καὶ φαίνονται πολὺ καταστρεπτικὰ, ἀλλὰ που στὴν πραγματικότητα στὸ σημεῖον αὐτὸ, δὲν ξέρετε πὼς τὸ σύσ…

Οἱ Χαζάροι ἀπεκαλύφθησαν

24-09-2018
Ἡ μαύρη Kαζάρικη μαφία ἐπιδιώκει κινεζικὴ προστασίαν καθώς τὸ στρατιωτικὸ δικαστήριο ἀνοίγει
Ἀπὸ τὶς ἑβδομαδιαῖες ἐκθέσεις τοῦ BenjaminFulford
Ἡ λατρεύουσα τὸν σατανᾶ καὶ τὴν μαγεία κλίκα τῶν Χαζάρων βρίσκεται σὲ μία φρενίτιδα φόβου, καθὼς τὰ στρατιωτικὰ δικαστήρια προχωροῦν στὴν διαδικασίαν. Ὡς ἀποτέλεσμα, προσφέρουν τὸν κόσμον ὃλον (ὡσὰν νὰ τοὺς ἀνῆκε) στὴν Κίνα μὲ ἀντάλλαγμα τὴν προστασία, σύμφωνα μὲ πηγὲς γνωριζόντων τοὺς Illuminati καὶ τὴν ἀσιατικὴν μυστικὴν κοινωνίαν. Ἐκτὸς αὐτοῦ, ἀπειλοῦν νὰ ἐξαπολύσουν πανδημίες, νὰ ἀνατινάξουν τὴν καλντέρα τοῦ Yellowstone, νὰ ἐκτοξεύσουν μία μαζικὴν ἐπίθεσιν ἠλεκτρομαγνητικοῦ παλμοῦ (EMP) καὶ νὰ προκαλέσουν κι ἂλλο χάος σὲ μία ματαία προσπάθεια (καθὼς αὐτὲς οἱ προσπάθειες θὰ ἐξουδετερωθοῦν), γιὰ νὰ ἐκβιάσουν ὣστε οἱ ἲδιοι νὰ παραμείνουν μακρυὰ ἀπὸ τὴν ἒπὶ μακρόν καθυστερήσασα δικαιοσύνην. Ἐπίσης, ἐκτελοῦν μίαν ἀνόητον κι εὐρέως διεξαγομένην ἐκστρατεία προκειμένου νὰ ἐκτροχιάσουν τὸν διορισμὸν τοῦ BrettKavanaugh (*) στὸ Ἀνώτατο Δικαστή…

Νόμος G.E.S.A.R.A.

Εικόνα
G.E.S.A.R.A. ΤίεἶναιGESARA ;
ΕἶναιἓναἀκρωνύμιονγιὰτὴνΠαγκόσμιονΠρᾶξινΟἰκονομικῆςἈσφαλείαςκαὶἈναμόρφωσης (Global Economic Security and Reformation Act) καὶἒχειγραφεῖκαὶτελειοποιηθεῖἀπὸμεγάλαμυαλὰτοῦ 20οῦκαὶ 21ουαἰῶνοςγιὰνὰἐπαναφέρουντὸνπλανήτηΓῇνκαὶτὴνἀνθρωπότητασὲἓναἐπίπεδονἰδρύσεωςβιώσιμηςδιακυβέρνησης.

Τὰ ἀκόλουθα 3 πράγματα πρέπει νὰ ἐπιτευχθοῦν ἂμεσα :

1. Μία παγκόσμιος καὶ δημοσία διακήρυξις ἡμέρας ἑορτῆς (καὶ ἐπετείου) γιὰ τὴν διαγραφὴ χρεῶν καὶ ἐπαναφορὰ τῆς παγκοσμίου γηΐνης ἀνθρωπότητος πίσω σὲ μία κοινὴ διακυβέρνησιν σὲ κατάστασιν καλῆς διαφάνειας μὲ ἂλλα μέλη τῆς Γαλαξιακῆς ὁμοσπονδίας.

2. Ἐφαρμογὴ τῆς GESARA σὰν παγκόσμιον συνταγματικὸ πλαίσιον διακυβέρνησης σὲ ὃλα τὰ 209 κυρίαρχα ἒθνη γιὰ τὴν ὑπογραφεῖσα τὸ 2015 συμφωνία γιὰ τὴν κλιματικὴν ἀλλαγήν, ἀρχίζοντας ἀπὸ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς.
3. Mαζικὴ ἀποκάλυψις ἀμφοτέρων τῆς ἀνθρωποειδοῦς καὶ μὴ ἀνθρωποειδοῦς (ἐξωγηΐνου) ζωῆς που ὑπάρχει στὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ τοῦ πλανήτου καὶ σ' ὁλόκληρον τὸν κοινὸν γαλαξίαν.
Γιατὶ…