Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοέμβριος, 2018

Τί μπορεῖ νὰ κάνῃ τὸ HAARP

HAARP - λεπτομέρειες τῶν δυνατοτήτων του ἀπὸ τὸ κύριο δίπλωμα εὐρεσιτεχνίας HAARP (US 4.686.605): 1) Μπορεῖνὰ ἀνυψώσῃ ἓνα μέρος τῆς ἀτμοσφαίρας: "ἡ διέγερσις τοῦ συντονισμοῦ κυκλοτρονίου ἠλεκτρονίων εἶναι ἐπαρκὴς γιὰ νὰ προκαλοῦν κίνησιν μίας περιοχῆς πλάσματος κατὰ μῆκος τῶν ἐν λόγῳ ἀποκλινουσῶν γραμμῶν μαγνητικοῦ πεδίου σὲ ὑψηλώτερον ὑψόμετρον ἀπὸ τὸ ὓψος στὸ ὁποῖο ξεκίνησεν ἠ ἐν λόγῳ διέγερσις".
2) Μετακινεῖ τμήματα τῆς ἀτμοσφαίρας : "ἡ ἀνερχόμενη περιοχὴ πλάσματος τραβάει μαζί της ἓνα οὐσιῶδες τμῆμα σωματίδια τῆς ἀτμοσφαίρας που ὑπάρχουν στὴν ἢ κοντὰ στὴν ἐν λόγῳ περιοχὴ πλάσματος".

3) Προκαλεῖ ἐνεργειακὰ κύματα στὴν ἰονόσφαιραν : "ἡ δεύτερη ἀκτινοβολία διεγείρει κύματα πλάσματος μέσα στὴν ἰονόσφαιραν".
4) Τροποποιεῖ ἐπιλεγμένες περιοχὲς τῆς ἀτμοσφαίρας : "Αὐτὴ ἡ ἐφεύρεσις ἀναφέρεται σὲ μία μέθοδο καὶ συσκευὴ γιὰ τὴν μεταβολὴν τοὐλάχιστον μίας ἐπιλεγμένης περιοχῆς που υπάρχει συνήθως ἐπάνω ἀπὸ τὴν ἐπιφάνειαν τῆς γῆς καὶ εἰδικώτερα ἀναφέρεται σὲ μιία …

Τὸ HAARP κι ἡ λειτουργία μέρος 3

Εικόνα
Τὰ κύματα HAARP: Δεῖτε, ἀκοῦστε κι αἰσθανθεῖτε τὸν ἒλεγχον τοῦ κλίματος, μέρος 3 ΓράφειἡCarol Duff, MSN, ΒΑ, RN - 10 Οκτωβρίου 2018

Σημείωσις ἀπὸ τὸν ὑπεύθυνον ὑγείας :Ἐδῶ εἶναι τὸ 3ον μέροςτῶν κυμάτων HAARP, τὸ τελευταῖο μέρος, που ἐγράφη ἀπὸ τὸν Enkidu Gilgamesh. Τὸ ἂρθρο καλύπτει τὸ ἀπόλυτον ὃπλον, τὸ X-brand, κάποιες πηγὲς καὶ εἰκόνες συννέφων. Μπορεῖτε νὰ βρῆτε τὰ μέρη 1 καὶ 2 πηγαίνοντας στὸ κάτω μέρος αὐτοῦ τοῦ ἂρθρου καὶ κάνοντας κλὶκ στοὺς συνδέσμους ... ..Carol
Κύματα HAARP ! Πάρετε ἀναλογικὰ ραδιόφωνα! Μπορεῖτε νὰ δῆτε, ν' ἀκούσετε καὶ νὰ νοιώσετε τὸν ἒλεγχον τοῦ κλίματος Μέρος 3
Ἀπὸ τὸν Enkidu Gilgamesh
Ἡ ψηφιοποίησις τοῦ ραδιοφώνου, ἡ ἀπελευθέρωσις τοῦ VHF ἐξυπηρετεῖ τὴν διαφύλαξιν τῶν ὑψηλῶν συχνοτήτων γιὰ τὴν διαμόρφωσιν τῆς στιβάδος τοῦ ὂζοντος κι αὐξάνει τὴν εἲσοδον τοῦ ἡλιακοῦ φωτὸς (ἰδιαίτερα τῶν ἀκτίνων UVB καὶ UVC) γιὰ τὴν διαχείρισιν τοῦ παγκοσμίου κύκλου νεροῦ μέσα στὴν τροπόσφαιραν!
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ
    Εἲσοδος     Ἀναλογικὸ-Ραδιόφωνον     Παρατηρῆστε τὶς συχνότητες!     …

Τὸ HAARP κι ἡ λειτουργία του μέρος 2

Εικόνα
Τὰ κύματα HAARP: Δεῖτε, ἀκοῦστε κι αἰσθανθεῖτε τὸν ἒλεγχον τοῦ κλίματος, μέρος 2 ΓράφειἡCarol Duff, MSN, ΒΑ, RN -
10 Οκτωβρίου 2018
Σημείωσις συντάκτου τῆς ὐγείας:Ἐδῶ εἶναι τὸ 2ον Μέροςτοῦ κόσμου τῶν κυμάτων HAARP γραμμένον ἀπὸ τὸν Enkidu Gilgamesh. Αὐτὸ τὸ μέρος καλύπτει τὸ τὶ εἶναι τὸ HAARP; καὶ ψεύτικα κύματα βαρύτητος. Περισσότερα ἀκολουθοῦν... .Carol
ΚΥΜΑΤΑ HAARP! ΠΑΡΕΤΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΡΑΔΙΟΝ ! ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΗΤΕ, ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΙΣΘΑΝΘΗΤΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ! ΜΕΡΟΣ 2ον Ἀπὸ τὸν Enkidu Gilgamesh
ψηφιοποίησις τοῦ ραδιοφώνου, ἡ ἀπελευθέρωσις τοῦ VHF ἐξυπηρετεῖ τὴν διαφύλαξιν τῶν ὑψηλῶν συχνοτήτων γιὰ τὴν διαμόρφωσιν τῆς στιβάδος τοῦ ὂζοντος καὶ τὴν αὒξησιν τῆς εἰσόδου τοῦ ἡλιακοῦ φωτὸς (ἰδιαίτερα τῶν ἀκτίνων UVB καὶ UVC) γιὰ τὴν διαχείρισιν τοῦ παγκοσμίου κύκλου νεροῦ μέσα στὴν τροπόσφαιραν!
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Τὶ εἶναι τὸ HAARP; Μυστικὰ κύματα βαρύτητος. Τὸ ἀπόλυτον ὃπλον, X-Band Μερικὲς πηγές Εἰκόνες Cloud
 Τὶ εἶναι τὸ HAARP; Τώρα μερικὲς λέξεις σχετικὰ μὲ τὸ πρόγραμμα ὑψηλῆς ἀκτινοβολίας (Active Au…