ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΜία οικονομική απάντηση στον μνημονιακό μονόδρομο, που παρουσιάστηκε στον λαό

Από τον τοίχο του Παναγιώτη Χατζηστεφάνου στο Facebook..


ΑΚΟΥΩ


«Η χώρα δεν έχει συναλλαγματικά αποθέματα για να υποστηρίξει την επιστροφή στο εθνικό της νόμισμα. Η άτακτη χρεοκοπία δεν θα οδηγούσε μόνο στην κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος, άρα στην εξαϋλωση των καταθέσεων. Θα σε ανάγκαζε να εκδόσεις ένα νόμισμα που θα είχε την ίδια στιγμή μια δραματική υποτίμηση. Ταυτόχρονα οι συμπολίτες μας που όλα αυτά τα χρόνια έβγαλαν 250 δισ. στο εξωτερικό θα ερχόντουσαν και θα αγόραζαν τη μισή Ελλάδα».
ΑΠΑΝΤΑΩ

1ον. Δεν υπάρχει άτακτη και τακτική χρεοκοπία πουθενά στην οικονομική βιβλιογραφία. Υπάρχει ΧΡΕΟΣΤΑΣΙΟ το οποίο προκαλείς ως χώρα είτε εις βάρος των δανειστών και προς όφελος του λαού, είτε εις βάρος του λαού και προς όφελος ων δανειστών.

2ον. Πότε χάθηκαν οι καταθέσεις περνώντας σε εθνικό νόμισμα σε οποιαδήποτε ιστορική στιγμή; Αυτό συμβαίνει μόνο αν το αποφασίσει η κυβέρνηση. Οταν εκδίδεις εθνικό νόμισμα ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙΣ μη εκθέτοντάς το στις διεθνείς αγορές και απλά καταγράφεις τις εγχώριες καταθέσεις στο νέο νόμισμα. Αν το νόμισμα δεν είναι διαπραγματεύσιμο στα διεθνή χρηματιστήρια, που θα το βρουν για να στο υποτιμήσουν ρε βλάκα; Η λειτουργία του εξαρτάται από τη δυναμική και την ανάπτυξη της οικονομίας. Ακόμα και στην Ισλανδία που το νόμισμά της ήταν εκτεθειμένο και υπέστη υποτίμηση 400%, οι τιμές ανέβηκαν μόνο 19% και μόλις η κυβέρνηση διπλασίασε τους μισθούς ο πληθωρισμός από 19% πήγε στο 3% σε δύο χρόνια.

3ον. Συναλλαγματικά αποθέματα, ΕΧΕΙΣ , αρκετά για να κάνεις επανεκκίνηση της οικονομίας ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Είναι τα 56 δισ. ευρώ των τραπεζών σε χαρτοφυλάκιο με κρατικά ομόλογα Βρετανίας και Λουξεμβούργου τα οποία δεν ελέγχονται από την ΕΚΤ και είναι ΑΜΕΣΑ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΙΜΑ. Τον πίνακα αυτόν δεν τον βρήκε ο Τσακαλώτος να στον δείξει;

4ον. Με το πέρασμα σε εθνικό νόμισμα ΕΘΝΙΚΟΠΟΙΕΙΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ και κάνεις ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ των ενεργητικών τους με οικονομικούς εισαγγελείς και ειδικούς εκκαθαριστές, διαγράφοντας άμεσα κατ'αρχήν τα κόκκινα δάνεια των νοικοκυριών. Είναι προτιμότερο να τα τιτλοποιήσουν τα διεθνή κοράκια μέσω ΤΑΙΠΕΔ και να κατασχέσουν τα σπίτια του κόσμου όπως θα κάνεις τώρα με το τρίτο μνημόνιο;

5ον. Ποιος θα μπει να αγοράσει τη μισή Ελλάδα όταν ασκείς έλεγχο εισροής/εκροής των αποθησαυρισμένων καταθέσεων του εξωτερικού όπως συνέβαινε και με εκείνη την παλιά και άθλια δραχμή; Δεν ξέρεις ότι μόνο επενδυτικά κεφάλαια για την πραγματική οικονομία μπορούν να περάσουν τα οικονομικά σύνορα; Δεν ξέρεις ότι αποθησαυρισμένες καταθέσεις του εξωτερικού υποβάλλονται πάντα σε υψηλό φόρο; Εκτός και αν είσαι βαλτός και εντεταλμένος των κεφαλαιούχων.

(Από ξένο μη-δημόσιο τοίχο, αν θέλει ο συγγραφέας ας υπογράψει στα σχόλια)

Ἡ ἀπάντησις τοῦ ΟΗΕ σέ σκωτσέζον γιά τό παγκόσμιον καταπίστευμα!

Ἐδῶ θά βρῆτε κυρίως μίαν ἀπορίαν που θά ἦταν δυνατόν νά ὑπάρχῃ σέ πολλούς ἀπό ἐμᾶς, τούς Ἓλληνες που βιώνωμεν μίαν ἐντελῶς ξεχωριστήν πραγματικότηταν τόν καιρόν αὐτόν σέ ἀντίθεσιν μέ ἂλλα κυρίαρχα κράτη. Ἡ οἰκονομική ρεμούλα βρίσκεται στό ἀπόγειόν της τήν στιγμήν αὐτήν καί ὁ κάθε ἓνας ἀναζητεῖ διέξοδον στά προσωπικά του οἰκονομικά ἀδιέξοδα. Τό χειρότερον ὃμως ὃλων εἶναι ἡ κοροϊδία που ὑφιστάμεθα κατά πρόσωπον. Αὐτό ὁ ἓλλην τό αἰσθάνεται σάν μία προσωπικήν προσβολήν, ἓνα φτύσιμον κατάμουτρα. Στό κείμενον που ἀκολουθεῖ θά ἀνακαλύψετε πώς συναφῆ προβλήματα ἒχουν κι ἂλλες ἐθνότητες. Ἡ συγκεκριμένη περίπτωσις ἀφορᾶ τήν Σκωτίαν καί τό ἐρώτημα ἑνός ἐκ τῶν πολιτῶν της πρός τό γνωστόν μας O.I.T.C.


Ἐρώτησις :
Ὑπάρχει ἓνας αριθμός από τα τρέχοντα θέματα στη Σκωτία που εἶναι ἰδιάζοντα καί σαφῶς δέν ἀντιμετωπίζεται, ἀπό τόν Πρωθυπουργόν καί τήν κυβέρνησίν του. Γιά παράδειγμα, τακτικές καί  πρόστιμα ἑκατομμυρίων που καταβάλλονται στήν Ε.Ε. γιά τήν ἀποτυχίαν τους, νά παρακολουθήσουν περιβαλλοντικά ζητήματα, ἐν ὑπάρχει μία ἐμφανής ἒλλειψις ἐνδιαφέροντος, στίς κύριες ἀνησυχίες τῶν ἀνθρώπων στήν Σκωτίαν, οἱ ὁποῖοι εἶναι οἱ ἲδιες ἀνησυχίες που ἒχουν κι ἂλλες χῶρες τοῦ κόσμου, δηλαδή ἡ ἀσφαλής βιώσιμος ἀπασχόλησις τήν ὁποίαν ἐπιθυμοῦν νά δοῦν στήν χώραν τους, μέ εὐθετώτερον ἀποτέλεσμα τήν διέξοδον ἀπό τήν σημερινήν παγκόσμιον κατάθλιψιν. 

Ἡ ἀντιμετώπισις ἀπό ὁρισμένες κυβερνήσεις αὐτῶν τῶν ζητημάτων, μέ τήν ἀνησυχίαν καί τόν ζῆλον που ἀπαιτεῖται, ἀποτυγχάνει παταγωδῶς παραλείποντας νά τό πράξῃ, ἀλλά κι ἂλλοι, ὃπως καί ἡ κυβέρνησις τῆς Σκωτίας, ἐνδιαφέρονται περισσότερον γιά τήν ἐπίτευξιν μίας αὐτόνομης συστηματοποίησης τὼν  πολιτικῶν σκοπῶν τους ἢ, ἀντιπαραθέσεις μεταξύ τῶν συμβαλλομένων μερῶν τους προκειμένου νά σκοράρουν στά σημεῖα τῶν πολιτικών που ἐφαρμόζουν. Αὐτό εἶναι ἓνα ἰδανικόν γόνιμον ἒδαφος γιά τό Γραφεῖον τοῦ διεθνοῦς οἰκονομικοῦ ἐλέγχου, γιά νά βοηθήσῃ τούς ἀνθρώπους τῆς Σκωτίας, ἂν δέν τό ἒχουν ήδη πράξει έτσι. 

Ἐάν τό εἶχεν πράξει πρωθυπουργός, ἢ ὁποιαδήποτε διοίκησις, τότε γιατί ἡ κυβέρνησίς τους ἀντέδρασεν ἐπισήμως τόσον θερμά γιά τήν ἐν λόγῳ προσφοράν ;; Ἐαν δέν τό ἒπραξεν, τότε γιατί ὂχι; Οἱ Σκωτσέζοι φημίζονται γιά τήν ἐφευρετικότητάν τους, ὁ John Logie Baird, MacAdam, Bell κλπ. κλπ. Δέν ὑπάρχουν ἐκεῖ ἐλλείψεις δεξιοτήτων καί ἒργων τά ὁποῖα θά βοηθήσουν τήν Σκωτίαν νά ἀνακύψῃ ἀπό τό τρέχον οἰκονομικόν χάος καί νά σέβονται τό περιβάλλον. Ἲσως ἒχει ἒλθει ἡ ὣρα, που ὁ πρωθυπουργός θά πρέπῃ νά ἀρθ πάνω ἀπό τούς ἐγωϊστικούς, ἐγωκεντρικούς πολιτικούς του στόχους καί νά κάνῃ σωστά τήν δουλειάν του μέ τήν φροντίδαν τῆς Σκωτίας ὡς χώρας, τούς  ἀνθρώπους της, κι ἐπικεντρώσῃ τό ἐνδιαφέρον του κυρίως ἀλλά καί λίγον περισσότερον γιά τό εὐρύτερον περιβάλλον τους; 

Ἀπάντησις :
Σᾶς εὐχαριστῶ γι’ αὐτήν σας τήν καίριαν ἐρώτησιν, ἠ ὁποία καί εἶναι πολύ εὐπρόσδεκτη.  Ἡ κατάστασις στήν Σκωτίαν δέν εἶναι πολύ διαφορετική ἀπό πολλές ἂλλες χῶρες σέ ὃλον τόν κόσμον, που τελικά εἶναι ἐντελῶς περιττή, βεβαίως, τό πρόβλημα δέν εἶναι μόνον τό σύμπτωμα, ἀλλά ἡ πραγματική ἀσθένεια τῆς παρακμῆς καί τῆς ὑποβάθμισης, που προκαλεῖται ἀπό τήν ἀνικανότηταν καί τήν ἀναδρομικήν στάσιν κι ἀντιμετώπισιν ἐκ μέρους τῶν κυβερνήσεων, που ἰσχύουν σέ συνδυασμόν μέ τά ἐγωϊστικά ἐγωκεντρικά σχέδια καἰ πολιτικούς στόχους τῶν πολιτικῶν.

Οἱ Σκωτσέζοι εἶναι πράγματι, πολύ γνωστοί γιά τήν ἐφευρετικότηταν καί τήν καινοτομίαν τους, ἀλλά, δυστυχῶς, οὒτε ἡ Σκωτική Συνέλευσις, οὒτε ἡ βρεττανική κυβέρνησις κατορθώνει νά ἀναγνωρίσῃ ἢ νά ἐπωφεληθῇ ἀπό τό γεγονός αὐτό, μέ τήν ὑποστήριξιν τῆς ἐφευρετικότητας καί τῆς καινοτομίας. Ἡ ἀναγνώρισις αὐτή, ἐάν συμβῇ, θά βοηθήσῃ πραγματικά τήν Σκωτίαν καί πολλές ἂλλες χῶρες μέ τά ἲδια προβλήματα, γιά νά μειώσουν ἢ ἀκόμη καί νά ἐξαλείψουν ὁρισμένα ἀπό τά προβλήματα αὐτά, ὃπως ἡ ἀνεργία καί ἡ ὐπανάπτυξις, που δημιουργήθηκαν ἀπό τήν τρέχουσαν οἰκονομικήν κρίσιν.

Ἡ Σκωτία εἶναι πράγματι, γόνιμον ἒδαφος γιά τέτοιες ἐπιχειρήσεις ὃπως ἡ OITC, ἀλλά θά πρέπῃ νά γίνῃ σαφῶς κατανοητόν ἀπό ὃλους, ὃτι δέν μπορεῖ νά βοηθήσῃ κάθε χώραν, ἢ τούς ἀνθρώπους της, ἐάν ἡ κυβέρνησις, δέν μπορεῖ νά μᾶς συμπαρασταθῇ γιά νά τούς βοηθήσωμεν. Χρειάζονται βλέπετε δύο, γιά νά χορέψει κανείς τάνγκο, ὃπως λέει τό ρητόν.

Ἒχουμεν πλήρην ἐπίγνωσιν ὃτι ἡ ὑποβάθμισις τῆς Σκωτίας αὐξάνεται χρόνον μέ τόν χρόνον. Ἂδεια καί ἐρειπωμένα ἐργοστάσια, ἐγκαταλελειμμένη γῇ, ἡ ἀλιευτική βιομηχανία που καταστράφηκεν ἀπό τούς διαφόρους κανόνες καί κανονισμούς που ἐξελίσσονται ἀπό τό εὐρωπαϊκόν Κοινοβούλιον κι εὐρωπαϊκήν ἐπιτροπήν, καί πολλά ἂλλα αἲτια, τά ὁποῖα εἶναι ἐντελῶς περιττά. Ὃλα αὐτά στήν πραγματικότηταν ἐπηρεάζουν, μέ πολλούς τρόπους, τούς ἀνθρώπους τῆς Σκωτίας καί τά  ὁποῖα δημιουργοῦν μίαν αἲσθησιν ἀπόγνωσης μεταξύ τοῦ πληθυσμοῦ. Ὃταν συμβαίνει αὐτό, τό ἐρώτημα που θά πρέπῃ πραγματικά νά τεθῇ εἶναι , γιατί ἡ κυβέρνησις δέν κάνει κάτι γι' αὐτό, ἢ,  τί κάνῃ ἡ κυβέρνησις  γι' αὐτό ;;
  
Σέ γενικές γραμμές ὃπως ἒχει ἡ κατάστασις, μόνον ἡ Κυβέρνησις ἢ ὁ πρωθυπουργός μπορεῖ νά ἀπαντήσῃ σέ ἓνα τέτοιον ἐρώτημα, τό ὁποῖον κατά τήν γνώμην μας, θά πρέπῃ νά τίθεται στόν πρωθυπουργόν, κ. Alex Salmond, ὁ ὁποῖος δέν ἀναμένεται νά τό κάνῃ, διότι σκέπτεται περισσότερον πώς αὐτό θά κάνῃ μεγαλυτέραν ζημιάν στίς δικές του πολιτικές φιλοδοξίες. Τότε καί μόνον τότε θά ἀναγκαστῇ να κάνῃ κάτι γιά νά ἀποτρέψῃ τήν περαιτέρῳ ἐξέλιξιν τῶν πραγμάτων που τόν φέρουν σέ δύσκολην θέσιν, τόσον γιά τόν ἑαυτόν του τήν σταδιοδρομίαν του, ὃσον καί συνακόλουθα  τό πολιτικόν του κόμμα.

Μπορῶ νά σᾶς ἐπιβεβαιώσω ὃτι ἡ OITC ἒχει προβεῖ σέ ἐπίσημον προσέγγισιν, ἀπ’ εὐθεῖας στόν πρωθυπουργόν, κ. Alex SalMond, τῆς Συνέλευσης τῆς Σκωτίας, προσφέροντας ἓνα ἐλάχιστον ποσόν τῶν £ 50 δίς Στερλινῶν γιά  ἐπενδύσεις. Αὐτή ἡ ἐπίσημος προσέγγισις βασίστηκεν σέ πρωτόκολλα που ἐφαρμόζονται σέ  σχέσεις κυριάρχων κρατικῶν ὀντοτήτων. Αὐτή ἡ ἐπίσημος τεκμηρίωσις «ἐνεχειρίσθη» καί προσωπικῶς παρεδόθη στόν κ. Alex Salmond ὣστε νά ἐξασφαλισθῇ  πραγματικά ἡ παράδοσις, γιά τήν ὁποίαν ἐπίσημος παραλαβή δέν ἒχει ποτέ ληφθεῖ ἀπό ἐμᾶς, κάτι τό ὁποῖον εἶναι "ὑποχρεωτικόν" σύμφωνα μέ τό πρωτόκολλον τῆς κυριάρχου ὀντότητος τοῦ ΟΗΕ.

Αὐτό μᾶς δείχνει ὃτι οὒτε ὁ κ. Alex Salmond, ἢ ἡ διοίκηση του δέν ἒχουν ἰδέαν τοῦ τί πρέπει νά κάνῃ, ἢ τί θά ἒπρεπεν νά γίνῃ, σχετικά μέ τίς Διεθνεῖς σχέσεις μέ ἂλλες κυρίαρχες ὀντότητες, ἢ μέ τά ἐφαρμοστέα πρωτόκολλα που πρέπει νά ἐφαρμόζονται στίς σχέσεις μέ τά πρωτόκολλα κυριάρχου ὀντότητος μέ ἂλλην κυρίαρχον ὀντότηταν κάτω ἀπό τούς κανονισμούς τῶν Ἠνωμένων Ἐθνῶν. Μποροῦμεν ἐπίσης νά θεωρήσουμεν ὃτι  ἀσχολούμαστε μέ ἓνα παιδί 5 ἐτῶν, που τοὐλάχιστον δείχνει σεβασμόν γιά τόν δάσκαλόν του.

Μπορῶ ἐπίσης νά ἐπιβεβαιώσω ὃτι πολλές ἂλλες προσεγγίσεις ἒχουν γίνει στό παρελθόν μέσῳ διαφόρων ὑπουργῶν, συμπεριλαμβανομένων τῶν βουλευτῶν τῆς Σκωτίας στό Εὐρωπαϊκόν Κοινοβούλιον. Ὡς τόσον, παραδεχόμαστε πώς κανείς ἀπό τούς ὑπουργούς ἢ Σκώτους βουλευτές τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου θά εἶχαν τήν σχετικήν ἂδειαν ἐπιπέδου "Ἀσφαλείας" ὣστε  νά εἶναι σέ θέσιν νά ἐπαληθεύσῃ τό OITC καί, ὡς ἐκ τούτου, εἶναι πιθανόν ὃτι δέν θά ἢθελεν νά βάλῃ «τόν λαιμόν του στό μαχαίρι» καί νά καταστρέψῃ ὁποιεσδήποτε πιθανότητες γιά πολιτικήν ἐξέλιξιν που μπορεῖ νά εἶχε, ἀνεξάρτητα ἀπό τά καθήκοντα καί τίς ὑποχρεώσεις του πρός τό ἐκλογικόν σῶμα τῆς Σκωτίας.

Πράγματι ἐλάβαμεν μίαν ἀπάντησιν δεόντως ὑπογεγραμμένην ἀπό τόν Πρωθυπουργόν, τῆς ὁποίας τό περιεχόμενον ὁμοίως ἦταν διερευνητικόν καί ἐρασιτεχνικόν. Ἡ ἀπάντησίς του κατέστησεν ἀπολύτως σαφές ὃτι οὒτε ὁ ἲδιος, ἢ ἡ διοίκησίς του, ἀνέλαβεν τήν κατάλληλον μέθοδον ἐπαληθεύσεως, ἢ νά ἐφαρμόσῃ τά κατάλληλα πρωτόκολλα, ὃπως ὁριστικά ἐξηγεῖται ἐντός τῆς γενομένης ἐπικοινωνίας μας. Ἀντ' αὐτοῦ, χρησιμοποιεῖται τό .www τό ὁποῖον δέν εἶναι ἐπίσημος μέθοδος, ἱκανοποιητική μέθοδος ἣ ἀναγνωρισμένη ἀρχή γιά τέτοιου εἲδους ἐπαληθεύσεις που πρέπει νά εἶναι πλήρως συμβατή μέ τό ἀνεγνωρισμένον πρότυπον γιά τίς κυβερνήσεις. Ἐπίσης, ἀπέτυχεν παταγωδῶς νά ἐφαρμόσῃ κυριάρχου ὀντότητος πρωτόκολλον πρός κυρίαρχον ὀντότηταν, που ἰσχύουν μεταξύ τῶν ἐν λόγῳ κυριάρχων  φορέων σύμφωνα μέ τούς κανονισμούς τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν. Πόσον παθητικός καί ἀντιεπαγγελματικός μπορεῖ νά εἶναι κάποιος σέ μίαν κυβέρνησιν, καί ὂντως φαίνεται νά εἶναι.

Ἡ ἀπάντησις τοῦ κ. Alex Salmond ἦταν αὐτό που μπορεῖ νά περιγραφῇ, μόνον ὡς θρασεἰα, ἀγενής, ὑποτιμητική, ἀλαζονική, δεικνύουσα ἂγνοιαν τῶν πρωτοκόλλων κυριάρχων ὀντοτήτων, ἒλλειψιν ἐνδιαφέροντος γιά τήν Σκωτίαν καί τους ἀνθρώπους της, ἀντιεπαγγελματικότηταν, ἐρασιτεχνικότηταν, ἒλλειψιν συνείδησης, κενότηταν ἐπαγγελματικῶν ἢ διπλωματικῶν χαρακτηριστικῶν, πολύ ἀπρόσεκτον στήν σύνθεσιν τοῦ περιεχομένου, ἀδιανόητην καί σίγουρα ὂχι αὐτό που κάποιος θά περίμενε νά λάβῃ ἀπό πρωθυπουργόν τῆς Κοινοβουλευτικῆς Συνέλευσης.

Στήν πραγματικότηταν, μποροῦμεν νά σᾶς ἐπιβεβαιώσωμεν ὃτι ἀπαντήσαμεν στήν ἐπικοινωνίαν τοῦ κ. Alex Salmond, που ἀναζητοῦσεν μίαν τυπικήν γραπτήν ἀπολογίαν, ἡ ὁποία θά ἒπρεπεν ἐπίσης νά καταγραφῇ καί ἐγγραφῇ μέσα στά διοικητικά του ἀρχεῖα. Ἐμεῖς τόν συμβουλεύσαμεν περαιτέρῳ, νά ξαναδιαβάσῃ ἐκεῖ τήν ἐπίσημον ἐπικοινωνίαν μας, καί νά προσέξῃ στά βίντεο που συμπεριελήφθησαν στό πλαίσιον τῆς ἀρχικῆς ἐπισήμου ἐπικοινωνίας μας, καί νά ἰδῆ τήν ἱστοσελίδαν μας, ἒτσι ὣστε νά καταλάβῃ πραγματικά τί ἐδιάβασεν καί, στήν συνέχειαν, καί μόνον τότε, θά πρέπῃ νά ψάξῃ ὁ ἲδιος τίς ἐπίσημες διαδικασίες ἀπό ἐμᾶς,  ὣστε νά προβῇ σέ ἐπαλήθευσιν. Τοῦ δόθηκεν 28 ἡμερῶν χρόνος γιά νά ἀπαντήσῃ. ΚΑΜΜΙΑ ἀπάντησις δέν ἒχει ληφθεῖ μέχρι σήμερα, μετά σχεδόν 56 ημέρες ἀπό τότε.

Τά παραπάνω δείχνουν ξεκάθαρα τί είδους κυβέρνησις εἶναι αὐτή τῆς Σκωτίας καί πῶς λειτουργεῖ ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ  κ. Alex Salmond. Ὃταν οἱ κυβερνήσεις ἀγνοοῦν τά καθήκοντα καί τίς εὐθῦνες τους καί νά κρύβουν τό κεφάλι τους στήν ἂμμον σέ συνεχήν βάσιν, τί μπορεῖ νά περιμένῃ κανείς ;; Πραγματικά νοιώθουμεν τούς ἀνθρώπους τῆς Σκωτίας, ἀλλά ὃπως λέει καί ἡ παροιμία, "Παίρνετε μόνον τήν κυβέρνησιν που ἐκλέγετε". Ἡ κατάστασις τῆς χώρας ἀντανακλᾶ τό τί εἲδους κυβέρνησιν ἒχετε, καί τόν λόγον γιά τόν ὁποῖον ἡ Σκωτία εἶναι σέ βαθειάν ὓφεσιν.
Εἲμαστε ἒτοιμοι ἀκόμη νά βοηθήσουμεν τήν Σκωτίαν, ἂν ὁ κ. Alex Salmond μπορεῖ νά βγάλῃ τό κεφάλι του ἒξω ἀπό τήν ἂμμον και νά δείξῃ ἐκ νέου σεβασμόν καί γιά τό ἐκλογικόν σῶμα, καθώς καί ἂλλες ὀντότητες κυρίαρχες ὃπως τῶν Ἠνωμένων Εθνῶν.  Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ γιά τήν εὐθεῖαν ἐρώτησίν σας.

Ἀνηρτήθη ἀπό : zeuxisblog46
Enter your email address:


Delivered by FeedBurner
Print Friendly and PDF

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ποῖες οἱ ἐπιπτώσεις τῆς εὐρείας ζώνης ;

Τά πρῶτα δειλά σημάδια ἀνάκαμψης στίς ΗΠΑ

Πῶς βλέπουν οἱ ξένοι τούς Ἓλληνες ;;